Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Antivírusový systém NOD32 + preklad

Systém charakterizuje množstvo technologických noviniek. Kritické miesta boli programované v assembleri, čo umožnilo dosiahnutie vysokej rýchlosti vyhľadávania vírusov. Najvýraznejšou črtou systému je vysoko účinná heuristická analýza založená na technológii virtuálneho PC, umožňujúca detekciu nových vírusov bez nutnosti neustáleho obnovovania antivírusového programu. Heuristická analýza zachytí aj makro vírusy, vrátane platformy Office 97 a ako prvá na svete tiež vírusy napádajúce VxD ovládače Windows 95. Systém NOD rozoznáva aj Java vírusy, IRC červy, trójske kone a iné infiltrácie bežné na sieti Internet. K dispozícii je algoritmické i heuristické liečenie. Systém ďalej disponuje schopnosťou kontroly súborov v rôznych druhoch archívov (Zip, Arj a RAR). Antivírusový systém NOD je dobre prispôsobený pre používanie v lokálnych sieťach. Funkcia centralizovaného UPDATE umožňuje správcovi siete jednoduchý prechod na novšie verzie. Technické vlastnosti
Systém NOD32 je súbor programov pre detekciu počítačových infiltrácií a odstraňovanie ich následkov na platformách Microsoft Windows 3.x, 95, 98, NT a MS DOS.

Charakterizujú ho:

§ Mimoriadne účinná heuristická analýza aj pre rodinu makrovírusov § Použitie rýchlych “single point” vzoriek a CRC pre presnú identifikáciu druhu vírusu § Výkonný virtuálny emulátor umožňujúci detekciu aj najzložitejších polymorfných vírusov § Maximálna rýchlosť pri prehľadávaní dosiahnutá použitím viacúrovňovej asociatívnej pamäte typu cache § Kritické časti kódu z hľadiska rýchlosti naprogramované v assembleri § Automatická kontrola používaných súborov a prichádzajúcej pošty pomocou rezidentného monitora § Účinné anti-stealth techniky § Algoritmická aj heuristická liečba vírusov § Rekonštrukcia niektorých dôležitých systémových oblastí po nákaze vírusom § Konvertovanie dokumentov po liečbe makrovírusov na pôvodný formát § Vyhľadávanie vírusov aj v kryptovaných, prípadne heslom chránených databázach a dokumentoch § Detekcia vírusov v archívnych súboroch PKZIP, ARJ a RAR § Schopnosť nájdenia vírusov vo vnútorne komprimovaných alebo chránených vykonávateľných súboroch (Pklite, Lzexe, Diet, Exepack, CPAV) § Možnosť zasielania správ o vírusovej infiltrácii po sieti § Mechanizmus centralizovanej aktualizácie § Podrobná vírusová encyklopédia § Modulárny, plne 32-bitový kód

NOD 32 pre Windows 95 / 98 / ME

Samostatný 32-bitový antivírusový program s grafickým prostredím pre Windows 95 98 a Me.
Systém charakterizuje množstvo technologických noviniek. Kritické miesta boli programované v assembleri, čo umožnilo dosiahnutie vysokej rýchlosti vyhľadávania vírusov. Najvýraznejšou črtou systému je vysoko účinná heuristická analýza založená na technológii virtuálneho PC, umožňujúca detekciu nových vírusov bez nutnosti neustáleho obnovovania antivírusového programu. Heuristická analýza zachytí aj makro vírusy, vrátane platformy Office 97 a ako prvá na svete tiež vírusy napádajúce VxD ovládače Windows 95. Systém NOD rozoznáva aj Java vírusy, IRC červy, trójske kone a iné infiltrácie bežné na sieti Internet. K dispozícii je algoritmické i heuristické liečenie. Systém ďalej disponuje schopnosťou kontroly súborov v rôznych druhoch archívov (Zip, Arj a RAR). Antivírusový systém NOD je dobre prispôsobený pre používanie v lokálnych sieťach. Funkcia centralizovaného UPDATE umožňuje správcovi siete jednoduchý prechod na novšie verzie.Program NOD umožňuje zasielanie správ o vírusovej infiltrácii definovanému užívateľovi v rámci siete. Tak je možné predísť vzniku rozsiahlejších škôd.

Prostredie je navrhnuté tak, aby zabezpečilo jednoduchosť použitia heuristickej analýzy aj pre neodborného používateľa.

Základné vlastnosti

§ Mimoriadne účinná heuristická analýza aj pre rodinu makrovírusov § Použitie rýchlych “single point” vzoriek a CRC pre presnú identifikáciu druhu vírusu § Výkonný virtuálny emulátor umožňujúci detekciu aj najzložitejších polymorfných vírusov § Maximálna rýchlosť pri prehľadávaní dosiahnutá použitím viacúrovňovej asociatívnej pamäte typu cache § Kritické časti kódu z hľadiska rýchlosti naprogramované v assembleri § Automatická kontrola používaných súborov a prichádzajúcej pošty pomocou rezidentného monitora § Účinné anti-stealth techniky § Algoritmická aj heuristická liečba vírusov § Rekonštrukcia niektorých dôležitých systémových oblastí po nákaze vírusom § Konvertovanie dokumentov po liečbe makrovírusov na pôvodný formát § Vyhľadávanie vírusov aj v kryptovaných, prípadne heslom chránených databázach a dokumentoch § Detekcia vírusov v archívnych súboroch PKZIP, ARJ a RAR § Schopnosť nájdenia vírusov vo vnútorne komprimovaných alebo chránených vykonávateľných súboroch (Pklite, Lzexe, Diet, Exepack, CPAV) § Možnosť zasielania správ o vírusovej infiltrácii po sieti § Mechanizmus centralizovanej aktualizácie § Podrobná vírusová encyklopédia § Modulárny, plne 32-bitový kód


NOD32 Control Center
NOD32 Control Center umožňuje rýchlu, ľahkú a efektívnu aktualizáciu Antivírusového systému NOD32. Control Center dáva do rúk administrátorom sietí jednoduchý nástroj na správu aktualizácií.

§ Kontroluje aktualizácie systému v užívateľom definovaných intervaloch a automaticky aktualizuje vírusovú databázu a iné komponenty, ak to je potrebné § 99% aktualizácií nevyžaduje reštartovanie počítača § Inkrementálne aktualizácie vírusovej databázy minimalizujú zaťaženie siete § Automatická aktualizácia počítačov s pripojením dial-up § Podpora proxy serverov § Pomocou digitálneho podpisu overuje pôvod aktualizačných súborov § Podporuje aktualizáciu aj z lokálnej počítačovej siete bez potreby prístupu na Internet § Počítač, ktoré nie sú pripojené k sieti je možné aktualizovať pomocou diskiet alebo CD § Konfiguračné nastavenia možno distribuovať z administrátorovho počítača na lokálne pracovné stanice § Podporuje 'tichý režim' kedy koncové počítače automaticky odosielajú upozornenia systému priamo ku administrátorovi § Nastavenia možno chrániť heslom


AMON
Rezidentná časť systému s názvom AMON umožňuje transparentnú detekciu a ”liečenie za letu” (čiže bez zásahu užívateľa). Je optimálnou ochranou pri práci s Internetom alebo v lokálnej sieti. Boot sektory môžu byť automaticky kontrolované nielen pri prístupe na disketu, ale aj pri odhlasovaní sa zo systému.

§ Zabraňuje otváraniu a spúšťaniu infikovaných súborov § Prehliada diskety v dobe prístupu k nim § Liečenie za letu § Upozornenie na infiltráciu prostredníctvom siete alebo elektronickej pošty SMTP protokolom § Možno ho nainštalovať na server § Automatické spustenie počas štartu systému § Rovnaká technológia ako hlavný skener
Introducing NOD32
The NOD32 Antivirus System provides balanced state-of-the-art protection against threats endangering your PC, running on various platforms from Microsoft Windows 95 / 98 / ME / NT / 2000 / XP through a number of UNIX operating systems to major mail servers. Viruses, worms, and other malware are kept out of striking distance from your valuable data. Advanced detection methods implemented in the software provide protection against a great proportion of the worms and viruses that are still awaiting creation.

NOD32 - Product Awards
NOD32's detection efficiency combined with 2-50 times faster hard disk scanning rate earned the product many international prestigious awards. NOD32 is the world leader of the Virus Bulletin 100% Awards having won more awards (17) than any competing product.

Since its first submission for testing in May 1998, NOD32 was the only tested product that has never missed a single In the Wild virus. NOD32 has been selected as the "Antivirus program of 2001" by Australian PC User magazine, "Best Buy, Best Performance, Best Value" by the independent UK Consumer's Association. Technical overview
Each product version of NOD32 is built upon the same unique state-of-the-art engine, the performance of which dominates the antivirus world. NOD sets the standard for other virus infiltration detection systems to follow. Key NOD32 features include:

§ Utilizes a very low amount of system resources. § Extremely high detection rates, leading to numerous prestigious Virus Bulletin 100% Awards for detecting all viruses listed by The WildList Organization International. § Search speed maximized through associative multilevel cache and low-level code optimizations. § Unprecedented heuristic analysis capable of exposing DOS, Boot, Win32, macro, script and other viruses. § Uses fast "single point" samples and CRCs for precise identification. § Built in powerful virtual emulator which detects the most sophisticated polymorphic and metamorphic viruses. § Heuristic and algorithmic methods to clean viruses. § Reconstructs the most important system areas (functions) in the event of an infection. § Cleans macroviruses and restores documents to their original format. § Detects viruses in encrypted password protected databases and documents. § Detects viruses in compressed or protected executable files (PKLite, LZexe, Diet, Exepack, CPAV). § Modularized native 32-bit code. NOD 32 for Windows 95 / 98 / ME

Provides "on demand protection" for PCs at home or in the office running Microsoft Windows 95 / 98 or ME.

Key features

§ User friendly graphical user interface with command line execution option. § Cleans and removes viral infections. § Clean files that are locked for writing (e.g. DLLs being used). § Integrates into Microsoft Windows Explorer's context menu. § Scans memory - detects viruses, worms and Trojans which are running. § Supports archives (ZIP, RAR, ARJ, LZH and LHA) including self -extracting files. § Universal POP3 scanner monitors incoming mail in almost any POP3 client. § Scans incoming mail in Outlook, MS Exchange and other MAPI compatible programs. § Scans Outlook e-mail databases. NOD32 Control Center
This module keeps your NOD32 system up to date. NOD32 Control Center is the key element to successfully battle the day-to-day increasing number of worms and viruses.

Antivirus software without regular updates merely creates the illusion of protection - it doesn't really protect.

§ Checks for updates of the system at user-defined intervals and automatically upgrades the virus database, scanner, and other components when needed. § 99% of the updates do not require a reboot. § Incremental updates of the virus database minimize network congestion. § Automatic intelligent update on dial-up computers. § Supports proxy servers (Basic and NTLM authentication). § Provides origin authentication of downloaded update files via digital signature. § Supports getting updates from a local site without accessing Internet, such as for a server within a LAN. § The upgrade system can be configured to reflect a multilevel hierarchy and/or other needs of a large company / organization. § Creates updates to a floppy or CD for PCs which are not connected to the network. § Configuration settings can be inherited (distributed) to local workstations from the administrator's computer. § Provides the option to use a configuration file to set system parameters across the network during initial installation and/or subsequent updates. § Supports "silent mode" on the end-user workstations: system notification messages are forwarded to administrator only. § Allows settings to be password protected. AMON
AMON is an on-access scanner for Windows 95 / 98 / ME / NT / 2000 / XP. Even though it is at full alert it works silently in the background, and you will probably not even notice its presence until it denies access to an infected file and pops up a warning window.

§ Prevents opening and launching infected files. § Scans floppy boot sector upon access and during shutdown. § Works in the Terminal Server environment. § Allows settings to be password protected. § Can disinfect files automatically on the fly. § Notifications of infection or errors over network or via e-mail using SMTP protocol. § Can be installed on a server. § Automatic execution upon system startup. § Based on the same technology as the on-demand scanner.

Linky:
http://www.eset.sk - www.eset.sk
http://www.eset.com - www.eset.com

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk