Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Angličtina: Irregular Verbs

awake awoke awaked/awoken zobudiť sa
be was/were been byť
beat beat beaten biť
become became become stať sa
begin began begun začať
bend bent bent ohnúť
bet bet/betted bet/betted staviť sa
bite bit bitten hrýzť
blow blew blown duť
break broke broken lámať
bring brought brought priniesť
build built built stavať
burn burnt burnt páliť
burst burst burst puknúť
buy bought bought kúpiť
catch caught caught chytať
choose chose chosen zvoliť
come came come prísť
cost cost cost stáť - cena
cut cut cut rezať, krájať
deal dealt dealt zapodievať sa
dig dug dug kopať
do did done robiť, konať
draw drew drawn ťahať
dream dreamed/dreamt dreamed/dreamt snívať
drink drank drunk piť
drive drove driven poháňať
eat ate eaten jesť
fall fell fallen padať
feed fed fed kŕmiť
feel felt felt cítiť
fight fought fought bojovať
find found found nájsť
flee fled fled ujsť
fly flew flown letieť
forbid forbade forbidden zakázať
forget forgot forgotten zabudnúť
forgive forgave forgiven odpustiť
freeze froze frozen mrznúť
get got got/gotten dostať
give gave given dať
give up gave up given up vzdať sa
go went gone ísť
grow grew grown rásť
hang hung hung vešať, obesiť
have had had mať
hear heard heard počuť
hide hid hidden skrývať
hit hit hit udrieť
hold held held držať
hurt hurt hurt bolieť, uraziť
keep kept kept nechať
know knew known vedieť
lay laid laid položiť
lead led led viesť
learn learnt/learned learnt/learned učiť sa
leave left left odísť
lend lent lent požičať
let let let nechať
lie lay lain ležať
light lighted/lit lighted/lit zažať, osvetliť
lose lost lost stratiť
make made made robiť
mean meant meant znamenať
meet met met stretnúť
pay paid paid platiť
put put put položiť
read read read čítať
ride rode ridden jazdiť, viezť sa
ring rang rung zvoniť
rise rose risen dvíhať sa
run ran run bežať
say said said povedať
see saw seen vidieť
seek sought sought hžadať
sell sold sold predať
send sent sent poslať
set set set položiť
sew sewed sewn šiť
shake shook shaken triasť
shine shone shone svietiť
shoot shot shot striežať
show showed shown/showed ukázať
shut shut shut zatvoriť
sing sang sung spievať
sink sank sunk klesať
sit sat sat sedieť
sleep slept slept spať
smell smelt/smelled smelt/smelled voňať, čuchať
speak spoke spoken hovoriť
spell spelt/spelled spelt/spelled hláskovať
spend spent spent míňať, tráviť čas
spoil spoilt/spoiled spoil/spoiled kaziť
spread spread spread rozširovať
spring sprang sprung skákať
stand stood stood stáť
steal stole stolen kradnúť
stick stuck stuck lepiť
sweep swept swept zametať
swim swam swum plávať
swing swung swung kývať sa
take took taken vziať
teach taught taught vyučovať
tell told told povedať
throw threw thrown hádzať
understand understood understood rozumieť
wake woke/waked woken/waked zobúdzať sa
wear wore worn nosiť na sebe
win won won výhra
write wrote written písať
oversleep overslept overslept zaspať
strike struck struck udrieť

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk