Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Člen podstatných mien

člen číslo
               j.č. mn.č.

určitý:m.r l e,l´ les
          ž.r. la,l´ les

neurčitý: m.r un des
              ž.r. une des

delivý:m.rdu,de l´ des
          ž.r. de la,de l´ des

Pozn.:podoba urč. a delivého člena (l´,de l´) sa používa pred pod. m. m. a ž. rodu,kt. sa začínajú samohláskou alebo nemým h.

Delivý člen:

Označujeurčitú kvantitu, časť z celku.
Il y a du vent.(fúka vietor)
Il mange du pain avec des légumes.(je chlieb so zeleninou)...

Pozn.:
Predložka de namiesto delivého člena sa používa:
-po pod. m. a príslovkách vyjadrujúcich urč. a neurč. množstvo,mieru-trop de bruit, un kilo de farine...

Výnimka: biendu travail, bien des choses

-v zápornej vete: je ne mange pas de viande. nejem mäso.

Vypúšťanie člena:

urč.člen sa vypúšťa
-v slovesno-mennom prísudku (Il est étudiant-on je študent)
-pred prístavkom (Bratislava, capitale de la Slovaquie)
-po en (en France)
-v nezhodnom prívlastku (un tableau de France)
-pred príslovkovým urč. (avec plaisir)
-v slovesno-menných spojeniach (avoir faim, soif-mať hlad,smäd)
-vo frazeologizmoch (beau garcon-pekný vtáčik)
-v prísloviach (A´quelque chose malheur est bon-všetko zlé je na niečo dobré)
-v názvoch (Grammaire francaise)
-v adresách (Il habite rue Voltaire-býva na Voltairovej ulici)
-vo vymenovaniach (Pére, mére, enfants,voilá la famile-otec,matka,deti,to je rodina)

Neurčitý člen sa vypúšťa:

-pred pod. m. v mn. č.,kt. predchádza príd. m. (de petits enfants)


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk