Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Az ókori keleti irodalom

Az ókori kelet irodalma

• a világ keletkezéséről többféle történet született, így jöttek létre a teremtéstörténetek:
Himnusz a naphoz
Enúma élis (Amikor odafönn...) : Marduk mezopotámiai isten szerint az embert azért teremtették, hogy szolgálja az isteneket
• feltételezések az ember eredetéről: földből, agyagból, Isten véréből, istenek teremtették őket
• sumérek: Uruk (uralkodója: Gilgames) Kis (uralkodója: Agga)
vallás - polietizmus, kultúra – agyag, ékírás
• a világirodalom legősibb eposza - Szinlegi Unnini: Gilgames-eposz

- a legteljesebb változat Asszurbanipál ninivei könyvtárából való
- tartalom: Gilgames 2/3 isten és 1/3 ember. Aruru a sorsteremtő istenasszony teremtette. Gilgames sokat dolgoztatta embereit, állandóan valamit építtet és az embereknek ezért nincs annyi ideje családjukra. Ezek az emberek imádkoznak Anuhoz (az ég istenéhez). Anu megkérte Arurut, hogy teremtsen egy Gilgameshez hasonló hőst. Megteremtette Enkidut: vízből, agyagból és a saját köpetéből. Enkidu egy erős, állatszerű lény volt, füveken és gyökereken élt. Egy lányt küldenek hozzá az uruki templomból, aki elcsábítja és teljesen megváltoztatja.

Gilgames elkezd harcolni Enkiduval, de nem tudják legyőzni egymást és a végén barátok lesznek. Gilgames meg akarja szerezni a cédruserdő fáit, ezért le kell győznie az erdő őrét Humbabát (Huvava). Ez sikerül neki és ellopja a cédrust. Istár (szerelem és termékenység istennője) meglátja a fürdő Gilgamest, beleszeret, kéri, hogy vegye feleségül, de ő visszautasítja, ezért Istár bosszút esküszik. Az istenek tanácskoznak, hogy túl sok rosszat tettek már→ Enkidunak meg kellett halnia, 12 napig kínlódik. Gilgames általános gyászt rendel el. Um- napisti, távoli őse, a vízözön után örök életet kapott. Elmegy hozzá tanácsért.

2 lehetősége van az életre:
- 6 nap és 7 éjszaka alvás nélkül kell lennie, ám Gilgames elaludt
- a tenger mélyéről füvet kell felhoznia és lenyelnie, de egy kígyó megmarja
Eldöntötte, hogy feladja a halhatatlanságért folyó harcot. Végül Gilgames és Enkidu szelleme beszélget az alvilágról, az élet értelméről. Aki hősként élt, úgy is halt meg, az békében pihenhet, mert őt halála után is becsülni fogják.

Egyiptom:

• polietizmus, napisten: Ré
• központ: Théba (főisten: Amon)
• a vallás részei:
1. isteni erők megjelenítése
2. halotti kultusz (mumifikálás)
3. templom kultusz (mindennek a központja a templom)
• írások: hieroglif (díszírás), hieratikus (papi írás), démotikus (népi)
• líra: himnusz: főleg a napistent dicsőítették
szerelmes versek, népköltészet: munkadalok, ráolvasások
• epika: koporsószövegek, útmutatások, Ehnaton fáraó naphimnusza, Halottak könyve

Biblia (= a könyvek könyve)
• kanolizálás = szent szövegek gyűjtése; apokrif iratok = nem szent

ÓSZÖVETSÉG / ÓTESTAMENTUM

- Istennek a zsidó nép ősatyáival kötött szövetsége
- nyelv: héber; testamentum= végrendelet
- a két szövetséget Szent Jeromos csatolta össze : Vul Gata
- próféták: Ézsaiás, Jeremiás, Ezékiel, Dániel
a) Mózes 5 könyve:

1. Genezis (teremtés)
2. Exodus (kivonulás)
3. Leviticus (léviták)
4. Numeri (számok)
5. Deuteronomium (Második Törvénykönyv)

b) Történelmi könyvek: zsidók története

c) Bölcsességi könyvek: irodalmi könyvek:

Jób könyveEszter könyve
PéldabeszédekZsoltárok
Prédikátorok könyveÉnekek éneke
Bölcsességek könyve katolikusban Tóbiás könyve
Sizák fiának könyve Judit könyve

ÚJSZÖVETSÉG / ÚJTESTAMENTUM

- Istennek a hívők gyülekezetével kötött szövetsége
- nyelv: görög, Krisztus = felkent
- evangelisták: Máté, Márk, Lukács, János

1. Evangéliumok ( = örömhír)

2. Apostolok cselekedetei
- Apostoli levelek (Pál 14 levele)
- Jelenések könyve

India:
• brahmatizmus, lélekvándorlás (reinkarnáció)
• eposzok: Mahábhárata, Ramajána

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk