Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Nützliche Verbindungen

abhalten + AKK vonzdržovať koho od
abhängen vonzávisieť od
achten auf + AKKvšímať si, dbať, dávať pozor
Angst haben vor + DATbáť sa
antworten auf + AKKodpovedať na
arbeiten an + DATpracovať na
aufgeben + AKKvzdať sa, zriecť sa čoho
aufpassen auf + AKKdávať pozor na
aufrufen + AKK zuvyzývať koho k
ausgeben fürdať, minúť za
auslachen + AKKvysmievať sa komu
aussagen über + AKKvypovedať o
basteln an + DATbabrať sa s
beantragen + AKKpožiadať o
beginnen mitzačať s
behandeln + AKKzaobchádzať, narábať s
beitragen zuprispieť k
bekommen Appetit auf + AKKdostať chuť na
benennen + AKK nachpomenovať čo po
berichten über + AKK, vonrozprávať o
bestehen ausskladať sa z
betreffen + AKKtýkať sa čoho
betreten + AKKvstúpiť, vkročiť kam
bevorzugen + AKK vor DATuprednostniť čo pred čím
bezahlen fürzaplatiť za
bitten umprosiť o
danken fürďakovať za
denken an + AKKmyslieť na
drehen + AKKotáčať čím
enden mitkončiť čím
entscheiden über + AKKrozhodnúť o
erwarten + AKKočakávať čo, dočkať sa čoho
erzählen über + AKKrozprávať o
folgen + DATnasledovať koho, poslúchať
fortsetzen + AKKpokračovať v
gehen umísť o
gehören zupatriť k
geraten in + AKKdostať sa do, upadnúť
glauben an + AKKveriť v
grenzen an + AKKhraničiť s
halten fürpovažovať za
halten vonmyslieť si o
hapern mitviaznuť v
heiraten + AKKoženiť sa s
helfen bei, mitpomáhať pri, s
informieren überinformovať o
klagen über + AKKsťažovať si na
lachen über + AKKsmiať sa na
legen Wert auf + AKKpotrpieť si na
leiden an + DATtrpieť čím
lesen von, über + AKKčítať o
liegen in + DAT, an + DATspočívať v
nachdenken über + AKKpremýšľať o
nachfragen bei + DATopýtať sa u koho
nachgehen + DATskúmať čo, pátrať po čom
protestieren gegenprotestovať proti
reden über + AKKhovoriť o
riechen nachvoniať čím
s. anstecken (+AKK) mitnakaziť sa/koho čím
s. aufregen über + AKKrozčuľovať sa kvôli
s. auskennen in + DATvyznať sa v
s. auskennen mitvyznať sa v
s. ärgern über + AKKhnevať sa na
s. bedanken bei; fürpoďakovať sa komu za čo
s. befassen mitzaoberať sa čím
s. befreien vonoslobodiť sa od
s. beschweren über + AKKsťažovať si na
s. bewerben umuchádzať sa o
s. entscheiden fürrozhodnúť sa pre
s. entschuldigen bei; fürospravedlniť sa komu za čo
s. ergeben ausvyplývať z
s. erinnern an + AKKspomenúť si na, pamätať sa, si
s. erkundigen nachpýtať sa na
s. freuen auf + AKKtešiť sa na
s. freuen über + AKKtešiť sa z
s. fürchten vor + DATbáť sa čoho
s. Gedanken machen über + AKKuvažovať o
s. gewöhnen an + AKKzvyknúť si na
s. gliedern in + AKK(roz)členiť sa na
s. halten an + AKKdržať sa čoho
s. handeln umjednať sa o, ísť o
s. interessieren fürzaujímať sa o
s. kümmern umstarať sa o
s. machen an + AKKpustiť sa do
s. sein bewusst + GENbyť si čoho vedomý
s. schützen vor + DATchrániť sa pred
s. streiten über + AKK, umhádať sa o
s. treffen mitstretnúť sa s
s. unterhalten von, über + AKKbaviť sa o
s. verabschieden vonrozlúčiť sa s
s. verlassen auf + AKKspoľahnúť sa na
s. verständigen mitdohodnúť sa s
s. verstehen mitrozumieť si s
s. vorbereiten auf + AKK, fürpripraviť sa na
s. wenden an + AKKobrátiť sa na
s. werden bewusst + GENuvedomiť si čo
s. wundern überčudovať sa komu, čomu
s. Zeit nehmen fürurobiť sa čas na, dať si na čas
sagen zupovedať na
sein bereit zubyť pripravený na
sein empfindlich gegenbyť citlivý na
sein geeignet zu/fürbyť vhodný na
sein schuld an + DATbyť čomu na vine, zapríčiniť
sein verantwortlich fürbyť zodpovedný za
schicken an + AKKposlať kam, komu
sorgen für(po)starať sa o
sparen füršetriť na
sprechen von, über + AKKhovoriť o
stoßen an/gegen + AKKnaraziť, vraziť do
suchen nachhľadať
teilnehmen an + DATzúčastniť sa na
träumen vonsnívať o
umgehen mitzaobchádzať s
verantworten + AKKzodpovedať za
verfügen über + AKKdisponovať s
vermeiden + AKKzabrániť čomu, vyhnúť sa
verstehen vonvyznať sa v
versuchen + AKKskúsiť, pokúsiť sa o
verzichten auf + AKKzriecť sa čoho
vorbeigehen an + DATísť okolo
vorbeugen + DATzabrániť, predísť čomu
warten auf + AKKčakať na
zusammenhängen mitsúvisieť s
zweifeln an + DATpochybovať o

Angst vor + DATstrach pred čím
ein Hinweis auf + AKKpoukázanie, tip na čo
Freude an + DATradosť z čoho
Lust zunálada na čo
Mut zuodvaha na čo
Probleme mitproblémy s čím
Spaß an + DATradosť, záľuba v čom
Streit mithádka s kým
überzeugt vonpresvedčený kým, čím
zufrieden mitspokojný s

Abschied nehmenrozlúčiť sa
an Bedeutung gewinnenzískať na význame
Auskunft gebeninformovať
Bescheid wissenvedieť, vyznať sa
Besserung bringenpriniesť zlepšenie
Einfluss nehmen auf + AKKvplývať
Entscheidung treffenrozhodnúť
Erfolg bringenuspieť
Frage stellenpoložiť otázku
Hoffnung aufgebenvzdať nádej
in Erfüllung gehensplniť sa
in Mode kommenísť do módy
in Rechnung stellenzaúčtovať
Lösung findennájsť riešenie
Platz nehmensadnúť si
Ratschläge gebenporadiť
Rolle spielenhrať úlohu
s. einer Therapie unterziehenpodstúpiť terapiu
zu Ende bringendotiahnuť do konca
zum Einsatz kommenpoužiť, nasadiť
zur Ruhe kommenupokojiť sa
zur Verfügung stehenbyť k dispozícii

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk