Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Používanie člena v nemčine a jeho určenie

Používanie člena v nemčine a jeho určenie

Používanie členov

Člen v nemčine označuje rod, číslo a pád podstatného mena. Do slovenčiny sa zvyčajne neprekladá. Pri prvom uvedení doposiaľ neznámeho podstatného mena používame neurčitý člen, v ďalšom rozhovore už určitý člen.

Bez člena (nulový, chýbajúci člen) sú:

• vlastné mená:
Goethe, Hans
• látkové podstatné mená a abstraktá:
Gold - zlato, Wein - víno, Zeit - čas; Glück – šťastie
• ustálené slovné spojenia a zvraty:
Feuer und Flamme sein
• bezprívlastkové zemepisné názvy stred, rodu:
Deutschland - Nemecko, München - Mníchov
• (názvy pohorí, riek, jazier, morí a súhvezdí majú člen)

• podstatné mená vyjadrujúce povolanie, národnosť, príslušenstvo k cirkvi:
Er ist Rechtsanwalt - Je advokát. Sie ist Slowakin. Je Slovenka. Er ist Katholik. Je katolík.
• Podstatné mená označujúce oslovenie
Frau Hirsch
• Podstatné mená označujúce názvy, nadpisy, nápisy
Toilette - WC
• Podstatné mená označujúce jazyky
Deutsch – nemčina
• Podstatné mená v množnom čísle, ktoré sa použijú v jednotnom čísle s neurčitým členom
Hast du Kinder? – Máš deti?
• Podstatné mená označenie miery, váhy
Zwei Stűck Käse – Dva kúsky syra

Rod podstatných mien podľa určitých pravidiel

1. Pri osobách sa uplatňuje základné pravidlo – prirodzený rod – osoby mužského rodu majú člen der, ženského die (pozor ale aj tu sú výnimky napr. das Weib – žena) a osoby stredného rodu – ako napr deti a mláďatá majú člen das.

2. Mužského rodu je väčšina podstatných mien končiacich na

• -m: der Kamm - hrebeň, der Schaum - pena, der Film - film, der Sturm - búrka (okrem pod. mien na -um, -em, -om gréckeho a latinského pôvodu das Problem – problém, das Musem – múzeum, das Zentrum – centrum ),
• -el: der Nagel,- 1. kliniec, 2. necht;, der Hebel - páka, der Hobel – 1. hoblík 2. strúhadlo, der Schnabel – zobák,
• -en: der Ofen - pec, der Tropfen - kvapky, der Wagen - vozidlo, der Kuchen- koláč
• -er: označujúce činiteľské mená - der Bäcker - pekár, der Lehrer - učiteľ,
• ostatné: der Hammer - kladivo, der Finger – prst, (výnimky z pravidla)
• -ig, -ich, -ling: der Honig - med, der Enterich - káčer, der Teppich - koberec, der Säugling - dojča, der Liebing – miláčik
• -ismus, -ant, -ent, -ist, -oph: pochádzajúce z latinčiny - der Nihilismus - nihilizmus, der Rekreant - rekreant, der Konkurrent - konkurent, der Prokurist – prokurista , der Polizist - policajt. der Philosoph - filozof,
• -är, -loge, -or, -us: ďalšie cudzie slová (predovšetkým označenia osôb) - der Revolutionär - revolucionár, der Psychologe - psychlóg, der Doktor - doktor, der Zyklus- cyklus.

• Ďalej sú v nemčine mužského rodu dni (der Montag - pondelok ), mesiace (der September), ročné obdobia (der Winter - zima), mená svetových strán (der Osten- východ).
• Mužského rodu sú aj pomenovania zrážok (der Nebel - hmla, der Reif - srieň)
• Mužského rodu sú aj názvy liehovín (der Wein - víno, der Sliwowitz - slivovica),
• Mužského rodu sú aj pohorí (der Vesuv - Vezuv, der Mt. Everes t- Mont Everest) hornín, kamene a minerály (der Quarz - kremeň, der Granit - žula).
• Mnohé názvy pohorí sú len v množnom čísle (die Alpen - Alpy, die Kordilleren - Kordiliery )
3. Ženského rodu sú zväčša podstatné mená končiace na

• -e: die Erde - zem. die Hilfe - pomoc, die Sonne - slnko,
• -in: die Gattin - manželka, die Kellnerin - čašníčka.
• -t: die Macht - moc, die Fahrt - cesta, die Welt - svet,
• -ei: die Bäckerei - pekáreň, die Konditorei - cukráreň
• -heit: die Schönheit - krása, die Freiheit - sloboda, voľnosť,
• -keit: die Kleinigkeit - maličkosť die Dankbarkeit - vdačnosť
• -schaft: die Freundschaft - priateľstvo die Kundschaft - 1. vedomosť, 2. zákazníctvo
• -ung: die Wohnung - byt, die Umgebung - okolie, die Bedienung - obsluha,
• -ät, -anz, -enz, -ion, -ur: pochádzajúce z latinčiny - die Flexibilität - flexibilita, die Universität - univerzita, die Konkurrenz - konkurencia, die Revolution - revolúcia, die Nation - národ, die Diktatur - diktatúra.
• -ik: pochádzajúce z gréčtiny - die Technik - technika, die Politik - politika,
• -age, -ie: ďalšie cudzie slová - die Etage - poschodie, etáž, die Kopie - kópia.

• Ženského rodu sú slová končiace na -is: die Basis- báza, základ, Die Dosis- dóza,dávka; die Hepatitis- hepatitída, Die Syphlis – syfilis
• Ženského rodu sú slová končiace na –a: ale nie na – ma napr. die Agenda - agenda, die Cholera - cholera
• Ženského rodu sú slová končiace na –thek: – die Pinakothek – obrazáreň, die Bibliothek - knižnica
• Ďalej sú v nemčine ženského rodu názvy stromov: (die Zypresse - cyprus, die Kiefer - borovica), kvetov (die Rose - ruža),
• ženského rodu sú v nemčine mená lodí a lietadiel: (die "Johann Strauss", die Mig 25),
• ženského rodu sú v nemčine označenia cigariet: (die Astor),
• ženského rodu sú v nemčine substantivizované zákl. číslovky: (die Tausend - tisíc, die Million - milión)
• v nemčine je ženského rodu väčšina riek končiacich na -a a -e: (die Donau - Dunaj, die Wolga - Volga

4. Stredného rodu sú prevažne podstatné mená končiace na

• -chen: das Mädchen - dievča, das Radieschen - reďkovka, das Märchen - rozprávka.
• -lein: das Fräulein - slečna, das Tischlein – stolček
• -nis: das Gefängnis - väzenie, das Hindernis - prekážka, 
• -sal: das Schicksal - osud,
• -tum: das Altertum - starovek, pravek, das Eigentum - vlastníctvo, majetok,
• -ment: das Parlament - parmalent, das Experiment - experiment.
• -um : das Zentrum - centrum, das Museum - múzeum
• -et, ett: das Kabinett - kabinet, das Lazarett - vojenská nemocnica
• -il, -o,-ma : cudzie slová das Ventil - ventil, das Kino - kino, das Drama - dráma a začínajúce s Ge - (kolektíva): das Getränk- nápoj, das Gebirge - pohorie
• -in : cudzie slová das Vitamin - vitamín, das Aspyrin - acylpyrín, das Heroin
• -at zväčša veci ako das Mandat - mandát, das Präfabrikat – prefabrikát,
• osoby majú člen der (napr. der Soldat - vojak)

• Slová prevzaté z anglického jazyka končiace na –ing: Das Leasing, das Marketing
• Pri slovách končiacich na –eau (prevzatých asi z francúzštiny): das Nivaeu – úroveň, das Milleau – prostredie, das Bureau – úrad
• Slová končiace na –skop, -phon, gramm, -oir: Das Monoskop - monoskop, Das Diktaphon – diktafón, das Harmonogram – harmonogram , das Reservoir – rezervoár
• Stredného rodu sú ešte mená väčšiny chemických prvkov( das Eisen- železo, das Uran-urán)
• Stredného rodu sú názvy fyzikálnych jednotiek (das Watt - Watt)
• Stredného rodu sú názvy kontinentov, krajín, ostrovov: das Europa - Európa, das Deutschland - Nemecko
• všetky substantivizované slová sú stredného rodu: das Trinken - pitie, das Ich - ja, ego, das Wenn - keď und das Aber - výhovorka, das Heute - dnešok

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk