Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Irregular verbs

arise- arose- arisen- vzniknúť
awake- awoke- awaked- zobudiť

be- was, were- been- byť
bear- bore- born(e)- nosiť
beat- beat- beaten- udierať
become- became- become- stať sa
befall- befell- befallen- prihodiť sa
begin- began- begun- začať
behold- beheld- beheld- zbadať
bend- bent- bent- ohnúť
beset- beset- beset- obsadiť
bet- bet- bet- vsadiť, spoliehať sa
bid- bid- bid- pokúšať sa; ponúkať (cenu)
bind- bound- bound- viazať, pripútať
bite- bit- bitten- zahryznúť
bleed- bled- bled- krvácať
blow- blew- blown- fúkať, viať
break- broke- broken- rozbiť, zlomiť
breed- bred- bred- chovať, pestovať
bring- brought- brought- priniesť
build- built- built- stavať
burn- burnt- burnt- páliť, horieť
burst- burst- burst- prasknúť
buy- bought- bought- kúpiť

can- could- (been able)- vedieť, môcť
cast- cast- cast- obsadiť(rolu), vrhnúť
catch- caught- caught- chytiť, lapiť
choose- chose- chosen- vybrať
cling- clung- clung- držať sa, lepiť sa(šaty...)
come- came- come- prísť
cost- cost- cost- stáť(peniaze)
creep- crept- crept- plaziť sa, liezť
cut- cut- cut- rezať, sekať

deal- dealt- dealt- obchodovať
dig- dug- dug- kopať, ryť
do- did- done- robiť
draw- drew- drawn- kresliť
dream- dreamed- dreamed- snívať
dreamet dreamet
drink- drank- dunk- piť
drive- drove- driven- jazdiť
dwell- dwelt- dwelt- zdržiavať sa, rozoberať

eat- ate- eaten- jesť

fall- fell- fallen- padať, spadnúť
feed- fed- fed- kŕmiť
feel- felt- felt- cítiť
fight- fought- fought- bojovať, biť sa
find- found- found- nájsť
flee- fled- fled- utiecť
fling- flung- flung- hodiť, šmariť
fly- flew- flown- lietať
forbid- forbad- forbidden- zakázať
forecast- forecast- forecast- predpovedať
forget- forgot- forgotten- zabudnúť
forgive- forgave- forgiven- odpustiť
forsake- forsook- forsaken- opustiť, vzdať sa
freeze- froze- frozen- mrznúť

get- got- gotten- dostať, získať
give- gave- given- dať, podať
go- went- gone- ísť
grind- ground- ground- mlieť
grow- grew- grown- rásť

hang- hung- hung- visieť, zavesiť
hanged hanged
have- had- had- mať
hear- heard- heard- počuť
hide- hid- hidden- skryť
hit- hit- hit- udrieť
hold- held- held- držať
hurt- hurt- hurt- poraniť

keep- kept- kept- udržať, zachovať
kneel- knelt- knelt- kľaknúť
kneeled kneeled
know- knew- known- vedieť

lay- laid- laid- položiť, klásť
lead- led- led- viesť
lean- leant- leapt- nakláňať sa
leaned leaned
leap- leapt- leapt- skočiť
leaped leaped
learn- learnt- learnt- učiť sa
learned learned
leave- left- left- odísť
lend- lent- lent- požičať (komu)
let- let- let- nechať, dovoliť
lie- lay- lain- klamať, ležať
(lying)
light- lit- lit- svietiť
ligted lighted
lose- lost- lost- stratiť

make- made- made- vyrobiť, pripraviť
may- might- – smieť
mean- meant- meant- znamenať
meet- met- met- stretnúť
mistake- mistook- mistaken- mýliť sa
mow- mowed- mown- (po)sekať, kosiť
mowed
must- had to- had to- musieť

pay- paid- paid- platiť
put- put- put- položiť

quit- quit- quit- opustiť
quitted quitted

read- read- read- čítať
rid- rid- rid- odstrániť, zbaviť sa
ride- rode- ridden- jazdiť
ring- rang- rung- zvoniť
rise- rose- risen- vychádzať, stúpať
run- ran- run- bežať

saw- sawed- sawed- rezať
sawn
say- said- said- povedať
see- saw- seen- vidieť
seek- sought- sought- hľadať, zháňať
sell- sold- sald- predať
send- sent- sant- poslať
set- set- set- položiť, umiestniť
sew- sewed- sewn- šiť
shake- shook- shaken- triasť sa
shear- sheared- shorn- strihať
shed- shed- shed- zhadzovať, pĺznuť
shine- shone- shone- svietiť
shoot- shot- shot- strieľať
show- showed- shown- ukázať
shrink- shrank- shrunk- zraziť sa, scvrknúť
shut- shut- shut- zavrieť
sing- sang- sung- spievať
sink- sank- sunk- klesať, potopiť sa
sit- sat- sat- sedieť
slay- slew- slain- zabiť, zavraždiť
sleep- slept- slept- spať
slide- slid- slid- kĺzať sa, vkĺznuť, pošmyknúť
sling- slung- slung- šmariť
slit- slit- slit- rozrezať, prerezať
smell- smelt- smelt- zapáchať
sow- sowed- sown- siať
speak- spoke- spoken- hovoriť
speed- sped- sped- uháňať, rútiť sa
speeded speeded
spell- spelt- spelt- hláskovať
spelled spelled
spend- spent- spent- tráviť
spill- spilt- spilt- rozliať
spin spun- spun- rotovať, otáčať sa
spit- spat- spat- pľuť
spoil- spoiled- spoiled- skaziť, pokaziť
spoilt spilt
spread- spread- spread- rozložiť, rozvinúť
spring- sprang- sprung- vyskočiť
stand- stood- stood- stáť
steal- stole- stolen- kradnúť
stick- stuck- stuck- prilepiť, zaraziť
sting- sting- stung- pichnúť, bodnúť
stink- stank- stunk- páchnuť, smrdieť
stride- strode- stridden- kráčať, vykračovať
strike- struck- struck- udierať, štrajkovať
strive- strove- striven- snažiť sa, usilovať
swear- swore- sworn- kliať, nadávať
sweep- swept- swept- omiesť, zametať
swell- swelled- swollen- zvýšiť
swelled
swim- swam- swum- plávať
swing- swung- swung- kolísať sa

take- took- taken- vziať
teach- taught- taught- vyučovať
tear- tore torn- trhať
tell- told- told- povedať
thing- tought- tought- myslieť
throw- threw- thrown- hodiť
thrust- thrust- thrust- veriť, dôverovať
tread- trod- trodden- šliapať

wake- woke- woken- zobudiť sa
wear- wore- worn- nosiť
weave- wove- woven- tkať
weaved- weaved
wed- wed- wed- oženiť sa
weep- wept- wept- plakať
win- won- won- vyhrať
wind- wound- wound- vinúť sa
wring- wrung- wrung- vymámiť, vyžmýkať
write- wrote- written- písať


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk