referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Zlatica
Streda, 28. februára 2024

Pobox

ATLAS

Prihlásenie

@atlas.sk
Zaujímavosti o referátoch
Učenie svedkov Jehovových vo svetle ...
Meno:
E-mail:
Nadpis:
Text príspevku:
09.12.2010
juraj danko    Reagovať
ešte jedna reakcia III.
Tento zmätok v prekladoch sa pokúsil vyriešiť Hieronymus , ktorý sa v r. 382 n. l. stal tajomníkom pápeža Damasa I. Papež vyzval Hieronyma , aby zrevidoval latinský text evanjelií , a Hieronymus túto úlohu splnil. Potom začal s revíziou latinských prekladov ostatných biblických kníh.
Hieronymov preklad , ktorý sa neskôr
( oficiálne oveľa neskôr) začal označovať ako Vulgáta, vychádzal z niekoľkých, (viacerých) zdrojov.
Pri práci na Žalmoch sa napríklad opieral o Septuagintu, čo je grécky preklad Hebrejských písem dokončený v druhom storočí p. n. l. Žalmy obsahujú
v pôvodnom jazyku , v ktorom boli napísané a aj v preklade Septuaginty Božie meno vo forme tetragrammatonu mnoho krát. To je overiteľný , nevyvrátiteľný fakt . Stačí navštíviť knižnice alebo prelúskať internet .
Ako to, že sa napriek tomu Božie meno nedostalo do textu Vulgáty ? Jednoducho . Bolo vypustené , nahradené .
Ale ktorý človek , nech si nárokuje akúkoľvek autoritu, má právo meniť Božie slovo ? Svojvoľne niečo vypúšťať , meniť alebo dopĺňať ? Niečo tu nesedí !
Hieronymus zrevidoval evanjeliá a tiež
preložil značnú časť Hebrejských písiem
z pôvodného jazyka. Do Vulgáty sa nakoniec dostali aj časti starého latinského prekladu Vetus Latina.
Čo nie je všeobecne známe , je to , že Hieronymovo dielo bolo najprv prijaté chladne . Kriticky sa k nemu vyjadroval dokonca aj samotný Augustín .
Až v r. 1546 (!) na Tridentskom koncile
katolícka cirkev prvý raz označila Hieronymov preklad za Vulgátu. Až na tomto koncile bol tento preklad Biblie prehlásený za „smerodajný “, čím sa stal oficiálnym textom katolíckej cirkvi . Súčasne ale koncil rozhodol , že Hieronymovo dielo ma byť zrevidované ! Na túto prácu mali dohliadať zvláštne výbory . Pápež Sixtus V. sa ale nakoniec rozhodol dokončiť revíziu sám. V roku 1590, práve keď sa začalo
s tlačou jeho revidovanej verzie , však Sixtus V. zomrel. Čo nasledovalo ? Kardináli považovali jeho dielo za plné chýb, a preto ho okamžite zavrhli a stiahli z obehu !
09.12.2010
juraj danko    Reagovať
ešte jedna reakcia II
Ja osobne pri štúdiu Písma zvyknem používať niekoľko prekladov . Väčšinou pri
porovnávaní textov človek hlbšie pochopí ich význam . Niekedy nie celkom jednoznačný preklad vedie k nutnosti preskúmať , aké pôvodné hebrejské, aramejské alebo grécke slová boli použité
v najstarších existujúcich a uznávaných odpisoch a zistiť aký je význam týchto slov .
Nedovolím si preto, povedať, že niektorý preklad je zlý a iný najlepší . Takou znalosťou starých rukopisov , jazykov , prekladov a ani erudovanosťou prekladateľov nedisponujem.
Vždy je však dobré vedieť, za akých okolností ten- ktorý preklad vznikal a kto je jeho autorom .
K Vulgáte preto uvediem niekoľko historických faktov , ktoré sa bežne nevyučujú a ktoré nie sú väčšine laických čitateľov Biblie známe .

Spoločenský vývoj v Rímskej ríši koncom 1. a v 2. storočí n.l. si vyžiadal, že kresťanské grécke písma , písané pôvodne gréčtinou koiné , sa začali niekedy v
2. storočí n.l. , pravdepodobne v severnej Afrike prekladať do latinčiny .
Textom , ktoré vtedy vznikli , sa hovorí Vetus Latina alebo Starý latinský preklad.
Nezachoval sa ale žiadny rukopis, ktorý by obsahoval úplný preklad Písma. Z častí, ktoré dnes máme k dispozícii a z pasáží, ktoré citovali starovekí autori sa zdá , že Vetus Latina nebola jednotným dielom . Skôr išlo o zbierku prekladov viacerých nezávislých autorov.
Nezávislé snahy prekladať časti Písma do latinčiny viedli k zmätku . Koncom štvrtého storočia n. l. Augustin prehlásil, že „každý, komu sa dostal do ruky nejaký grécky rukopis a kto si myslí , že ovláda , čo i len trochu obidva jazyky , sa pustil do prekladania “.
Vetus Latina obsahovala mnoho výrazov, ktoré sa zapísali do dejín. Napr. grécke slovo di·a·the′ke, čo znamená zmluva,
v nej bolo preložené ako „testamentum“ čo znamená zákon. (2. Korinťanům 3:14)
V dôsledku toho mnoho ľudí až dodnes nie presne označuje Hebrejská písma ako Starý zákon a grécke písma ako Nový zákon.
09.12.2010
juraj danko    Reagovať
tak ešte jedna reakcia I.
Ďakujem za reakciu. Dosť sme sa vzdialili pôvodnej téme. Škoda .
Ak dovolíte, ešte jedna reakcia .
Bez urážky, ale tvrdenia , ktoré predkladáte sú tak trochu schematické . Možno si to neuvedomujete , ale argumentujete nasledovnou
schémou : Toto je pravda , takto to bolo a takto to je. Lebo je to názor ....
Priznám sa , nie som zvyknutý na tento štýl
uvažovania. Rešpektujem fakty . Ak mi nezapadajú do môjho spôsobu myslenia ,
som ochotný zmeniť názor. Nie fakty.
O " nepopierateľných pravdách" by sme mohli dlho diskutovať. Ja však nie som filozof. Zaujíma ma pravda z Božieho slova .
Napríklad pri štúdiu Božieho slova som si uvedomil, že hoci sa v kresťanských Písmach v 9 veršoch spomína Rím, ani raz sa v nich nehovorí , že Peter bol v Ríme .
Alebo že apoštol Pavol , ktorý v Ríme určitú časť svojho života s určitosťou strávil, a vo svojich listoch s láskou menovite spomína množstvo bratov a sestier, s ktorými sa
v tomto meste stretol a ktorí mu veľmi pomohli, sa ani raz nezmienil o apoštolovi Petrovi .
Automaticky si položím otázku : Prečo ?
A začnem hľadať uspokojivú, logickú odpoveď.
Ale na túto tému dnes nechcem reagovať .
Zaujal ma Váš názor o preklade Biblie, ktorý ste označila ako preklad prevyšujúci všetky iné . Myslím , že toto je veľmi silné tvrdenie .
07.12.2010
juraj danko    Reagovať
reakcia na reakciu III. božie meno
Čo z toho vyplýva ?
V dobe Ježiša Krista a jeho apoštolov sa Božie meno s istotou v Starom zákone vyskytovalo , a to tak v rukopisoch hebrejských ako aj gréckych .
Ježiš Kristus často z Písiem citoval . Takisto kresťanské grécke písma sú plné citátov zo Starého zákona .
Je rozumné predpokladať že pri odvolávaní sa na nejakú časť Písiem Ježiš Kristu alebo pisatelia Nového zákona zmenili citovaný text ? Navyše , ak historický
prameň - Babylonský talmud - poukazuje na
presný opak ?
Profesor George Howard z georgijskej univerzity v USA preto poznamenáva : „Keď Septuaginta, ktorú novozákonná cirkev používala a z kterej citovala, obsahovala hebrejský tvar Božieho mena, pisatelia Nového zákona bezpochyby používali tetragrammaton v svojich citátoch “ (Biblical Archaeology Review, březen 1978, strana 14) Z jakých důvodů by to měli dělat jinak?
Dnes existujú tisíce prekladov kresťanských gréckych písiem . Je však dôležité uvedomiť si, že všetky sú datované od 4.storočia n. l. Čo podnietilo vypustenie vypusteniu Božieho mena a jeho náhradu z prekladov ? O tom možno nabudúce .
Záverom : Do ničoho ste u mňa nezarezali.
Len ste ma podnietili trochu pracovať , za čo Vám ďakujem .
V prípade záujmu o zmysluplnú diskusiu
môžeme pouvažovať aj nad dôvodnosťou a
správnosťou iných Vašich tvrdení .
s pozdravom j.d.
08.12.2010
Mgr.    Reagovať
Re: reakcia
Ja sa nebojím hovoriť o vzdelaní.
Mám vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
( Bc. ) ale aj II. stupňa. ( Mgr. )

som veriaca katolíčka. Ale stále neviem za akého kresťana ťa mám zaradiť ja.

Viem, že Biblia sa najskôr šírili ústnym podaním.
Museli sa robiť preklady z gréckeho, hebrejského a aramejskeho jazyka.
Pápež Damazus poveril sv. Hieronyma okolo r. 382 ( pozn. vtedy bola synoda v Rime ) revíziou latinského prekladu Nového zákona.
Ten ju urobil na základe pôvodných greckych textov. Opravil viaceré chyby, ktoré vznikli zlým prekladom alebo nepresným odpisovaním.

Nepochybne jeho najvýznamnejším prekladom je preklad Biblie do latinčiny.
Nový zákon priamo nepreložil, ale iba opravil podľa greckych pôvodín.

Starý zákon preložil priamo z hebrejčiny príp. aramejčiny.
Dielo, ktoré prevyšovalo všetky dovtedajšie preklady a zaslúžilo si dovtedajšie preklady a zaslúžilo si cirkevnú uznanie
( hoci aj oneskorene ) Je známe pod menom VULGATA.

Veď kresťanstvo je tu 2000 rokov.

Veď ostáva nepopierateľnou pravdou, že v určitom období svojho života prišiel Peter do Ríma, stal sa biskupom tohto mesta a tu aj zomrel ako mučeník.
A tu bol aj pochovaný.
Po jeho smrti Kristovu cirkev až do našich čias vedú Petrovi nástupcovia na rímskom biskups. stolci.

Zoznam rímskych biskupov, ktorí sedeli na Petrovom stolci :

sv. Peter 64-67
sv. Linus 67-76
sv. Klétus 76-88
sv. Klement 88-97
.... atď bez prestávky až po naše časy.

Nič Ti nehovorí ani táto nepretržitá postupnosť rímskych biskupov ?
Práve ona hovorí veľmi veľa.
Je garancia, že tu v Ríme sa prechováva pravá náuka Kristova i apoštolov.

Veď Ježiš hovoril jednoduchovou rečou.
Láska k Boh a k Blížnemu.

Terminologia :
1, talmud
2, tetragrammaton
pôsobia dosť cudzo a nezaujma ma vôbec citácia a čo popvedal Rabín Tarfon atď.
08.12.2010
juraj danko    Reagovať
ešte jedna reakcia
Zámerne som neodpovedal na Vašu druhú otázku o vzdelaní . Neprospelo by to diskusii .
Osobne sa na to ľudí nikdy nepýtam .
Navyše , ak sa pokladáme za kresťanov , nezabúdajme že svetské vzdelanie u Boha nemá ktovie akú hodnotu .
Skúste si prečítať napr. 1. list Korinťanom 1 :27 , 3: 18,19, 20 a zamyslieť sa , prečo nám to apoštol Pavol , tento veľmi vzdelaný muž , pod inšpiráciou hovorí .
S pozdravom jd
07.12.2010
juraj danko    Reagovať
Božie meno v kresťanských písmach
Priznám sa , že Váš referát som si vyhľadal a prečítal s očakávaním - bol som zvedavý , ako sa dokážete popasovať s nie veľmi populárnou témou .
Bez úrážky - čakal som viac . Referát je orientovaný príliš jednostranne , akoby táto téma bola čierno-biela , jednoznačne vyriešená . A to rozhodne nie je . Som dokonca presvedčený, že ste dospeli k neprávnym záverom.
Takže , dovolím si malú oponentúru . Možno spoločne vyčerpáme tému viac .
Mojím cieľom je nasledovné : Nielen mechanicky odpisovať a preberať cudzie názory , ale kriticky skúmať a naučiť sa stáť si za svojím názorom . A ešte niečo : Naučiť sa niesť za to, čo ako svoj názor publikujem , zodpovednosť.
pokračovanie
07.12.2010
Mgr.    Reagovať
Re: Božie meno v kresťanských písmach
autor referátu a jeho stanovisko :
Hlavným cieľom tohto referátu bolo poukázať na rozdielnosť učenie svedkov jehových a aké rozdielne stanovisko má k tomu učeniu svedkov katolícka cirkev.

Názory môžeme vyjadrovať v tejto diskusii. Nie v referáte.
Ja sa držím literatúry a tých faktov a nemôžem si tam vymýšľať svoje teorie.

Na fakulte nás učili, že najskôr si máme k uvedenej problematiky niečo prečítať a naštudovať prípadne viacej zdrojov k téme pozbierať a na základe prečítaných a naštudovaných prameňov vkladať tam svoje vlastné myšlienky.

Potom sa nestačím čudovať, čo sú schopní autori do referátov svojimi názormi napísať.

Uvedenú zdroje som čerpala od W. Majka Kto su a čo učia Svedkovia Jehovovi ?
Táto literatúra bola cirkevne schválená a je tam IMPRIMATUR biskupa.
Keď som podľa teba dospela k nesprávnym názorom tak potom sa podľa Teba mýli aj autorita katolíckej cirkvi ?
Napísala som to jasne, prehľadne a podstatne z náboženskej literatúry, a zrejmä som u teba zarezala do živého.

Akú vieru vyznávaš si jehovista ?
07.12.2010
Juraj Danko    Reagovať
Re: Re: Božie meno v kresťanských písmach
Ďakujem za vysvetlenie. Rešpektujem Vaše stanovisko , že pri vypracovaní referátu ste viazaný (á) literatúrou .
Mojím cieľom je pokojná konfrontácia názorov a poznatkov. za účelom zistenia pravdy . Preto som poukázal na skutočnosti,
ktoré nie sú všeobecne známe a ktoré dokazujú , že kresťania v dobe apoštolov používali v svojich spisoch tetragrammaton.
Ignorovanie dôkazov nie je v súlade
s intelektuálnou poctivosťou a bez intelektuálnej poctivosti pravdu nespoznáme , ani keď na nej budeme sedieť.
Ide len o akademickú debatu ?
Pre niekoho áno . Pre skutočne veriaceho človeka však ide o poznanie veľmi dôležitej pravdy .
Prečo ? Nielen pre prekladateľov, ale aj pre všetkých veriacich Zjavenie Jána
v poslednej 22. kapitole vo veršoch 18,19 obsahuje naliehavé varovanie . A pozor!
Nevzťahuje sa len na túto poslednú knihu. Nie je možné vykladať ho reštriktívne (pozri
tiež napr. 5. Mojžišovu 4 : 2 )
Čo z toho pre nás vyplýva ?
Ak Božie meno bolo vo forme tetragrammatonu v kresťanských písmach
v dobách apoštolov pod inšpiráciou používané a my si z akéhokoľvek
dôvodu osobujeme právo svojvoľne ho nahradiť čímkoľvek iným , na jednej strane uberáme a na druhej strane zároveň pridávame k slovám , inšpirovaným božím svätým duchom . Nič viac ,nič menej. So všetkými následkami . A odvolávanie sa na žiadnu ľudskú autoritu nikomu z nás nepomôže .
Preto je poznanie pravdy ozaj veľmi potrebné, životne dôležité (o dôležitosti poznania pozri tiež Evanjelium Jána 17:3) .
07.12.2010
Mgr.    Reagovať
Re: Božie meno v kresťanských písmach
Ja som tiež za pokojnú diskusiu.
Aké máš vzdelanie ?

Pre mňa terminológia Talmud a tetragrammaton pôsobí dosať cudzo.

Prvý krát som sa s takýmito termínmi stretla.

Vieš nie je jedno aké sväté Písmo čítaš.
Ja čítam sväté Písmo, kde je IMPRIMATUR teda schválenie katolíckou cirkvou.

V tomto referáte som chcela zdôrazniť aj to ako jehovisti dokážu rozdielne interpretovať Bibliu a Písmo sväté, ale ja stále do nich vrátam, že na akej teologickej fakulte študovali výklad Písma a Biblické vzdelávanie.
Naozaj dokonale ovládajú citácie, brilantne manipulujú so staťami sv. Písma, ešte z teba dokážu urobiť teda poriadne nechápajúceho.

Na fakulte sme mali religionistiku a netradičnú religiozitu.

Akého si vierovyznania ?
07.12.2010
juraj danko    Reagovať
reakcia na reakciu II. Bože meno
Svedectvo Babylonského Talmudu je viac než výrečné .
Septuaginta Božie meno v podobe tetragrammatonu tiež nespochybniteľne obsahovala .
Pozri napr. dielo Dr.P.Kahla : The Cairo Geniza , Oxford , 1959, str. 222
V Aquilovom gr. preklade (2. storočie n.l.) bol tetragrammaton hebrejskými písmenami eště uvedený .
Okolo r. 245 n. l. uznávaný učenec Origenes vytvoril svoju Hexaplu, Dochované zlomky tohoto textu boli preskúmané a profesor W. G. Waddell v tejto súvislosti napísal: „V Origenovej Hexaple . . . je v gréckom texte Aquilovom ,Symmachovom i LXX [Septuaginty] JHWH uvedené ako ΠΙΠΙ. V druhom stlpci Hexaply bol tetragrammaton napísaný hebrejskými písmenami.“ (The Journal of Theological Studies, Oxford, sv. XLV, 1944, s. 158, 159)
Tiež iní znalci sa domnievajú , že v pôvodnom texte Origenovej Hexaply boli pre tetragrammaton použité najstarobylejšie hebrejské [písmená].“

Ešte v4.storočí n.l. (!) Jeronymus, prekladateľ latinskej Vulgáty, vo svojom predhovore ku knihám Samuelovým a Kráľovským hovorí í: „A dokonce až dodnes nacházíme v istých gréckých knihách meno Božie , tetragrammaton [tj. יהוה], vyjadrený starovekými písmenami.“
07.12.2010
juraj danko    Reagovať
IV. Božie meno v kresťanských písmach
V súlade s tým je v knihe Lawrenca H. Schiffmana Who Was a Jew? (Kto bol Žid?) vyššie uvedená časť Talmudu preložená nasledovne : „Pred ohňom (cez sabat) nezachraňujeme evanjelia a knihy minim (heretikov). Tie sú naopak spálené na svojom mieste aj so svojimi tetragrammatonmi .
Rabín Jose Ha- -Gelili hovorí : Cez týždeň je potrebné ich tetragrammatony vyrezať , uschovať a zvyšok spáliť.

Vyjadruje sa tento úsek Talmudu skutočne o prvých židovských kresťanoch? Ak áno, je to jednoznačný dôkaz , že ranní kresťania v evanjeliách a spisoch skutočne používali Božie meno, tetragrammaton.
Je nanajvýš pravdepodobné, že sa táto čásť Talmudu skutočne zaoberá židovskými kresťanmi. Prečo ?
Tento názor je odborne podložený a zdá sa, že kontext zmienenej pasáže Talmudu je ďalším svedectvom. V úseku, ktorý nasleduje po uvedeném citáte zo Sabatu, se vypráva príbeh, v ktorom vystupuje Gamaliel a akýsi kresťanský sudca a v ktorom sa nepriamo poukazuje na časti Kázne na vrhu .

Takže, záverom :
Nenaznačujú vyššie uvedené fakty tomu, že ranní kresťania s svojich spisoch používali Božie meno vo forme tetragrammatonu ?
Ježiš Kristus bez akýchkoľvek pochybností vyslovil slová o tom, že ľuďom zjavil Božie meno.
Zjavil a oslávil .
Čo tak urobiť si dôsledný výskum, či označenie Otec, Otec e , Abba, je menom alebo niečím iným ?
Skôr, než publikujete názor , dobre sa okolo seba poobzerajte a pozrite sa aj za symbolicky
„ roh “ . Možno budete prekvapení , čo tam uvidíte .


S pozdravom Juraj Danko
07.12.2010
juraj danko    Reagovať
III. Božie meno v kresťanských písmach
ad 2)
Ďalší dôvod na zamyslenie poskytuje spis, v ktorom by sme ho hľadali najmenej - Babylonský Talmud.
Prvá časť tohoto židovského náboženského diela se sa nazýva Šabat (sabat) a obsahuje komplikovaný súbor predpisov určujúcich, čo se smie a čo sa nesmie robiť počas sabatu.
V jednej jeho časti sa pojednává o tom, či je počas sabatu vhodné zachraňovať biblické rukopisy pred požiarom , nasledovne „V texte bolo uvedené : prázdné úseky [giljónim] a Knihy minim nemusíme zachraňovať pred požiarom. Rabín Jose povedal : Vo všedné dni je nutné Božie mená obsiahnuté [v rukopisoch] vyrezať , schovať a zvyšok spáliť .
Rabín Tarfon povedal : Nech pochovám svojho syna, pokiaľ ich nespálim aj s ich Božími menami , ak sa mi dostanú do ruky.“ — Z anglického prekladu dr. H. Freedmana.
Kto boli minim? Slovo minim znamená „sektári “ .Podľa dr. Reedmana sa táto pasáž s najväčšou pravdepodobnosťou vzťahuje na židovských kresťanov.
Čo podľa doktora Freedmana boli giljónim - „prázdne úseky“? Existujú dva možné významy. Mohli to byť nepopísané okraje zvitku, alebo dokonca aj prázdne zvitky. Alebo — v ironickom význame tohoto slova — to mohli byť spisy minim , ktoré sú rovnako bezcenné ako prázdne zvitky. Slovníky toto slovo v uvedenom druhom význame prekladajú ako „evanjeliá“.
Zodpovedá tomu aj veta, ktorá je v Talmude uvedená pred citovaným úsekom: „Knihy minim sú ako prázdne úseky [giljónim] .“
07.12.2010
juraj danko    Reagovať
II. Božie meno v kresťanských písmach
Takže , pár námetov na zamyslenie :

To, že väčšina súčasných prekladov tzv. Nového zákona (kresťanských písiem, napísaných pôvodne v gréčtine), nepoužíva tetragrammaton a ani Božie meno , či už v tvare Jehova alebo Jahve, nie je dôkaz , že tak nerobili Ježišovi súčasníci a jeho učeníci v 1. storočí .

Zamyslime sa však nad nasledovnými faktami :

ad.1)
Odpisy Septuaginty, gréckého prekladu tzv. Starého zákona , používané Ježišovými súčasníkmi
v 1.storočí n.l. Božie meno v podobe hebrejského tetragrammatonu obsahovali. Dokazujú to archeologické nálezy
z polovice 20. storočia.
Čo z toho vyplýva ?
Ak Septuaginta obsahovala Božie meno, museli najstaršie odpisy Kresťanských písiem toto meno obsahovať prinajmenšom tam, kde sa zo Sepuaginty citovalo ...
26.11.2010
ria    Reagovať
otravujú život
Sú vlezlí, chodia otravovať a vnucujú čo si niekto z biblie poprekrúcal.
17.08.2010
Mgr.    Reagovať
znaky sekty
znaky sekty
Všeobecné znaky sekty :
V jeho praxi sa však prelínajú mnohé znaky, ktorými sa sekty väčšinou vyznačujú:
pritom ide o všeobecné znaky :
1,autoritatívna štruktúra,
2,pocit vlastnej výlučnosti,
3,fascinácia osobou zakladateľa,
4,totálny nárok na jedinca.
5,zatajujú niektoré informácie o vedení a financovaní sekty
6,používajú manipulačné a iné metódy získavania a náboru členov
7,cez vzdelávacie kurzy, osobnostné testy cez rôzne nanipulačné metódy a techniky získavajú členov, pričom človek nemusí tušiť že sa dostal do osídlia nebezpečných siekt. ( napríklad centrá dianetiky a scientológie )
/ cez kurzy dianetiky ako sa
správne učiť, rôzne osobnostné testy/
- poznámka ide o scientologickú cirkev
ani nemusia tušiť a vedieť že sú v područí nebezpečnej sekty.
03.07.2010
John    Reagovať
Študovaný odborník
Hovoríš, že učia bludy. Keby si zauvažoval a pozrel aj iné texty, zistil by si zaujímavé veci. Hlavne by si zistil, že ešte väčšie bludy si napísal ty sám. Za chvíľu by som ti všetky tvoje teórie vyvrátil. Prepáč, ale toto je pod úroveň a máš v tom asi taký rozhľad ako moja babka vo svete techniky :) Pekný zvyšok dňa.
17.08.2010
Mgr.    Reagovať
Re: Študovaný odborník
John

Ja som nikde v tomto príspevku nenapísala, že jehovisti učia bludy.

Len som sa snažila z odbornej literatúry vypichnúť a vysvetliť rozdiely.

Prečítaj si knihu Svedkovia ? od Wladyslawa Majka Kto sú a čo učia Svedkovia Jehovovi.

Jehovisti šikovne prekrúcajú, upravujú a manipulujú časti zo svätého písma, že človek si tieto zmeny a odchýlky nemusí ani všimnúť a postrehnúť.

Teologické fakulty a teda vysoké školy učia a prednášajú len overené poznatky.

Mám skúšku z religionistiky a netradičnej religiozity.

Preberali sme nové náboženské hnutia.
31.07.2010
Mgr.    Reagovať
reakcia
Neprajníci tohto príspevku, ale ste sa zľakli z toľkých pozbieraných poznatkov a vedomostí o jehovistoch.

Ešte nikto neodpovedal na otázku, kde títo
vykladači Biblie a svätého písma získali poznatky, vedomosti, odborné a fundované poznatky z teológie, a na ktorej Teologickej fakulte študovali ?

Pár príspevkov jehovistoch som pridala aj ja.

Pozn. Mám skúšku z religionistiky a netradičnej religiozity.

Biblia a falošní proroci :
Chráňťe sa falošných prorokov: Prichádzajú k Vám v ovčom rúchu, ale vnútri sú draví vlci. / Mt. 7-15 /

Ježiš im odpovedal: Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol. Lebo prídu mnohí v mojom mene a budú hovoriť: Ja som Mesiáš.
A mnohých zvedú. (Mt 24-4)

Vystúpi mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých. (Mt 24-11)

Keby Vám vtedy niekto povedal : Hľa, tu je Mesiáš alebo: Tamto je, neverte. Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli, ak je to možné aj vyvolených.
(Mt 23-24)

Ježiš im začal hovoriť : Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol. Prídu mnohí v mojom mene a budú hovoriť : To som ja.
A mnohých zvedú. (Mar 13,5-13,6)

Milovaní, neverte každému duchu, ale skúmajte duchov, či sú z Boha, lebo do sveta vyšlo mnoho falošných prorokov.
/ PJ 4-1 /

Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť znamenia a zázraky, aby zviedli, ak je to možné, aj vyvolených. Vy sa však majte na pozore! (Mar 13,22-23)

Z uvedeného príspevku vyplýva, že učenie Svedkov Jehovových prekrúca, upravuje a šikovne manipuluje state Svätého Písma, že bežný človek si tieto zmeny a odchýlky nemusí ani všimnúť a postrehnúť.
 
späť späť   1  |  2  |   3   
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.