referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Zita
Štvrtok, 2. apríla 2020
Dohľad NBS
Dátum pridania: 02.06.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: liw
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 036
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 4
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 6m 40s
Pomalé čítanie: 10m 0s
 

Takéto poverenie musí obsahovať označenie DS, mená a priezviská pracovníkov, ktorí sú poverení dohľadom, predmet dohľadu, deň začatia dohľadu, dobu trvania poverenia, pečiatku NBS a meno, priezvisko, funkciu a podpis oprávneného vedúceho zamestnanca NBS, ktorý udelil povolenie.

Oprávnenie osôb pri dohľade na mieste:
Pri výkone dohľadu môžu vykonávať všetky úkony súvisiace s predmetom dohľadu. Sú oprávnené vstupovať na pozemky, do budov, miestností, zariadení a priestorov DS. Týka sa to aj áut, ale nedotknuteľnosť súkromných obydlí ostáva zachovaná.
Môžu žiadať, aby im boli v požadovanom čase dodané doklady (aj originály), výkazy, dokumentácia a iné písomnosti vrátane informácií na “technických nosičoch dát” a aby im umožnili prístup k iným veciam DS. Môžu tiež požadovať vysvetlenia, vyjadrenia a iné ústne a písomné informácie k predmetu dohľadu a zisteným nedostatkom.
Pokiaľ je to odôvodnené, môžu premiestniť originály dokumentov a ďalšie písomnosti mimo priestorov DS.
Samozrejme, môžu žiadať spoluprácu DS a jeho zamestnancov, ktorí sú zo zákona povinní im vyhovieť. Výnimkou je len prípad, kedy by spoluprácou bol ohrozený život alebo zdravie osôb alebo by zamestnancov oprávnený orgán nezbavil mlčanlivosti.

Povinnosti osôb pri dohľade na mieste:
Musia sa najneskôr pri začatí dohľadu preukázať písomným poverením NBS spolu s preukazom totožnosti. Pri prevziatí dokumentov musia vydať DS písomné potvrdenie, ak ich premiestňujú mimo DS a zabezpečiť ich riadnu ochranu pred stratou, zničením, poškodením a zneužitím. Prevzaté listiny sú povinní bezodkladne vrátiť tomu, od koho boli prevzaté, ak ich už nepotrebujú na ďalší výkon dohľadu.
O dohľade musia vyhotoviť písomný protokol, jednu kópiu doručiť DS s primeranou lehotou, dokedy môže DS predložiť písomné námietky proti pravdivosti zaprotokolovaných údajov o nedostatkoch zistených pri vykonanom dohľade. Musia preveriť opodstatnenosť námietok a doručiť DS písomné oznámenie o výsledku preverenia. Písomný protokol o dohľade:
Písomný protokol o dohľade musí obsahovať označenie DS, mená a priezviská osôb poverených výkonom dohľadu, miesto a čas vykonania dohľadu, predmet dohľadu, opis skutočností a zistených nedostatkov s uvedením porušených právnych predpisov, termín pre námietky, dátum vystavenia protokolu a mená, priezviská a podpisy osôb poverených výkonom dohľadu. Tie zodpovedajú aj za obsah protokolu.
 
späť späť   1  |   2  |  3    ďalej ďalej
 
Zdroje: Zákon č. 566/92,Úplné znenie zákona vyšlo v zbierke pod číslom 619/2002
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.