referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Hugo
Streda, 1. apríla 2020
Dohľad NBS
Dátum pridania: 02.06.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: liw
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 036
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 4
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 6m 40s
Pomalé čítanie: 10m 0s
 

Ten môže obsahovať aj odporúčania na zlepšenie činnosti DS.
Súčasťou protokolu, ktorý ostane uložený v NBS musí byť aj dátum a podpis príslušného zamestnanca DS o doručení jedného vyhotovenia protokolu, písomné námietky predložené DS a rovnopis písomného oznámenia o výsledku predložených námietok.
Ich povinnosť je tiež určiť a písomne oznámiť DS lehoty, dokedy je povinný prijať a splniť opatrenia na odstránenie nedostatkov a vysvetliť príčiny ich vzniku a predložiť NBS písomnú správu o splnení prijatých opatrení. Osoby vykonávajúce dohľad musia počas celého výkonu dohľadu rešpektovať práva, ktoré DS dáva tento a ďalšie zákony SR.
Ochranu informácií a podkladov získaných pri výkone dohľadu musia zabezpečiť tak, aby sa zachovalo štátne, služobné, obchodné, bankové a daňové tajomstvo a zákonom uložená alebo uznaná povinnosť mlčanlivosti. Táto povinnosť nie je porušená, ak je to vo verejnom záujme, teda ak zamestnanci NBS poskytnú informácie pre iné štátne orgány, orgány dozoru, orgány bankového dozoru iných štátov alebo tak, ako je to v zákone o bankách 483/2001 (§91, ods.4), teda notárom, súdom, exekútorom a pod. (Mlčanlivosťou sú viazaní všetci zamestnanci NBS aj po skončení pracovného pomeru. Zbaviť mlčanlivosti ich môže guvernér a členov bankovej rady len banková rada.)

Povinnosti zamestnancov DS pri dohľade:
DS musí vytvoriť vhodné materiálne a technické podmienky, umožniť vykonávanie oprávnení, ktoré NBS má a plniť svoje povinnosti. Náklady na dohľad, ktoré vznikli NBS znáša NBS, náklady, ktoré vzniknú DS znáša DS.

Obmedzenia dohľadu:
Osoba nemôže vykonávať dohľad, ak je pochybnosť o jej nezaujatosti. Ide najmä o situácie, ak má osoba z NBS vzťah k DS a jeho zamestnancom alebo predmetu dohľadu. Ak má osoba poznatky o skutočnostiach, ktoré by mohli vzbudiť pochybnosti o jej nezaujatosti, musí tieto informácie bezodkladne písomne oznámiť tomu, kto jej udelil poverenie na výkon dohľadu. DS môže podať NBS písomné námietky proti zaujatosti osoby poverenej výkonom dohľadu, ale takáto námietka nemá odkladný účinok. O podanej námietke alebo oznámení rozhodne do 5 pracovných dní od ich podania s konečnou platnosťou zamestnanec NBS, ktorý vydal poverenie na výkon dohľadu. Kým NBS rozhodne o oznámení alebo o podaných námietkách, môže osoba poverená výkonom dohľadu vykonávať pri dohľade len také činnosti, ktoré neznesú odklad.
 
späť späť   1  |  2  |   3   
 
Zdroje: Zákon č. 566/92,Úplné znenie zákona vyšlo v zbierke pod číslom 619/2002
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.