Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Malé a stredné podniky

1. ROČNÉ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY
= materiálové nákl. + mzdové a os.náklady +odpisy + režijné náklady
2. POTREBA PREVÁDZKOVÉHO KAPITÁLU
= ročné prevádzkové nákl. bez odpisov / počet obrátok prevádzk. kap.
3. CELKOVÁ POTREBA ŠTARTOVACIEHO KAPITÁLU
= prevádzkový kap.+ investičný kap.+ reklama + poistná zásoba
4. POTREBA CUDZIEHO KAPITÁLU
= celková potreba štartovacieho kapitálu – vlastný kapitál
5. VÝŠKA ÚROKOV = potreba cudz. kapitálu x úroková sadzba
6. HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK = výnosy - náklady
7. VÝPOČET DANE
+ hrubý ročný príjem
- výdavky, ktoré možno z daňového hľadiska uznať
- mzdy zamestnancov ( u podnikateľov )
- odvody poistného ( úhrn poistného za zdaňovacie obdobie )
- 300 Sk ( 700 Sk ak chodil autom a mzdu má pod 7000 Sk)
x počet mesiacov
- 30 % z hrubého príjmu odborníkov
- poistná zásoba
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
= čiastkový základ dane zo mzdy ( HV )
+ poistná zásoba
- 1/5 straty z predchádzajúceho obdobia
- nezdaniteľné časti daňového základu ( max. do výšky ČZD )
- 1750 Sk / mesiac nezdaniteľné životné minimum
- 750 Sk / mesiac na každé dieťa v spoločnej domácnosti alebo
- 1500 Sk / mesiac na dieťa dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté ( najviac 4 takéto deti u 1 daňovníka )
- 500, 1000, 3000 Sk /mesiac podľa stupňa invalidity daňovníka
- iba pri ročnom zúčtovaní:
- 12 000 Sk na manželku, ktorej ročné príjmy sú nižšie ako 21 000 Sk
- hodnota darov ( 2 - 10 % FO, max. 2% PO )
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
= upravený základ dane (FO - zaokrúhlený na 100
nadol, PO - 1 000 nadol
x sadzba dane ( FO - tabuľka, PO 40% )
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
= daňová povinnosť ( FO - na celé koruny nahor,
PO - na celé 100 nahor )
- zrazené preddavky ( FO - na 100 nahor,
PO - na 1 000 nadol )
- zľavy na dani: - 7000, 18000 Sk za každého prac.

podľa stupňa invalidity
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
= daň na úhradu
SADZBA DANE FYZICKÝCH OSÔB + KOMPLEMENTÁROV
- 60 000 15 % zo základu dane
60 000 120 000 9 000 Sk + 20 % nad 60 000 Sk
120 000 180 000 21 000 Sk + 25 % nad 120 000 Sk
180 000 540 000 36 000 Sk + 32 % nad 180 000 Sk
540 000 1 080 000 151 000 Sk + 40 % nad 540 000 Sk
1 080 000 a viac 367 200 Sk + 42 % nad 1 080 000 Sk
Milionárska daň


367 200 Sk 1 274 400 Sk + 5 %
1 274 400 Sk 3 996 000 Sk + 10%
3 996 000 Sk 8 985 600 Sk + 20%
8 985 600 Sk a viac + 30 %
SADZBA DANE PRÁVNICKÝCH Osôb...... 29%
DAŇOVÉ ZVÝHODNENIE FO
– v 1. roku o 50%, v 2. roku o 30%, v 3. roku o 25 %
OSOBITNÁ SADZBA DANE Druh príjmu
25 % Podiel na zisku tichého spoločníka
Vyrovnávací podiel pri zániku účasti vo v.o.s.
Podiel na likvidačnom zostatku
20 % Ceny z verejnej a športovej súťaže
Odmeny členov štatutárnych orgánov a odmeny
Úroky a iné výnosy z vkladov od zamestnancov
15 % Úroky, výhry a iné výnosy z vkladov
Výnosy z akcií a dočasných listov
Podiely na zisku z účastí v s.r.o., kom., družstve
Plnenia z poistenia pre prípad dožitia veku
10 % Za príspevky do médií do 3000 Sk/rok na platiteľa
Za príjmy zo závislej činnosti do 3000 Sk/mes.
Z výnosov mestských dlhopisov
0 % Z príležitostnej činnosti do 6000Sk /rok
ODVODY POISTNÉHO Zdravotné nemocenské dôchodkové v neza –mest-nanosti sociálne SUMA
Zamestnanci
VZ = brutto mzda 3,7
1,4 5,9 1,0 - 12
Zamestnávatelia za zamestnancov
VZ = brutto mzda 10,0
( 2,6
ZPS ) 3,4 21,6 3,0 0,6 38,6
( 31,2 ZPS )
Podnikatelia
VZ = 0,5 x základ dane / počet celých mesiacov podnik.
min. mzda až 8x 13,7 4,8 27,5 3,0 0,6 49,6
SLUŽOBNÉ VOZIDLO – ako príjem 1% z obstarávacej ceny / mes.
PRÍJEM VYPOMÁHAJÚCICH OSÔB
– max. 20% podiel, okrem školopovinných a vyživ.
MZDY
- nadčasy: max. 150 hod./rok , príplatok min. +25%
- práca cez sviatok: + 50%
- ak nepracoval cez sviatok, kt. padol na inak pracovný deň : pr. mzda
- práca v zdraviu škodlivom prostredí, > 2 hod (22-06): +2,50 Sk/hod
- odmena za pracovnú pohotovosť min. 10% z hod minimálnej mzdy
- naturálna mzda: iba časť prevyšujúca min. mzdu
- doplatok ku mzde pri preradení z dôvodov ohroz. zdravia: 12 mes.
PREDDAVKY DANE ak posledná daňová povinnosť bola
10 000 FO (50 000 PO) – 500 000 Sk - štvrťročne
500 000 Sk a viac - mesačne
PAUŠÁLNE NÁKLADY - poľnohosp. 60% (ak nepodnikajú 50%)
- z príjmov z priemys. a dušev. vl. 35%
- z príjmov z prenájmu a živností 25%
ODPISY ZRÝCHLENÉ O = 2 ( Vc – Op ) / ( k – r )
ODPISY ZRÝCHLENÉ PRI V PRVOM ROKU
TECHNICKÉHO ZHODNOTENIA
O = 2 x ZC / k pre 1. rok. ....v ďalšom roku k – 1....
ODPOČET STRATY Z ČZD
– len strata z jedného roka, rovnomerne počas nasledujúcich 5 rokov
8. VÝŠKA ZISKU PO ZDANENÍ = HV – daňová povinnosť
9. SPLÁTKA ÚVERU
CASH FLOW = čistý zisk + odpisy
10.

RENTABILITA rvk > rck > úm
RENTABILITA VLASTNÉHO KAPITÁLU
= 100 x čistý zisk / vlastný kapitál
RENTABILITA CELKOVÉHO KAPITÁLU
= 100 x ( čistý zisk + úroky ) / celkový kapitál
DLHOVÁ HLADINA = 100 x cudzí kap. / aktíva spolu
STUPEŇ SAMOFINANCOVANIA
= 100 x cudzí kapitál / vlastný kapitál
KRYTIE ÚROKOV = zisk po zdanení / úrok
11. HODNOTENIE INVESTÍCIE
DOBA NÁVRATNOSTI = Cinvestičné / CF
ČISTÁ SÚČASNÁ HODNOTA 2 n
= CF1 / ( 1 + Ck) + CF2 / ( 1 + Ck ) + ... – TC
PÁSMO VÝHODNOSTI, INDIFERENČNÝ BOD
= ( FC2 – FC1 ) / ( VC1 – VC2 )
KAPITÁLOVÉ NÁKLADY FIRMY
= Nck. ( 1 - D ). Kc / Kt + Vvk. Kv / Kt
Nck - náklady na cudzí kapitál Kv - vlastný kapitál
D - priemerné zdanenie príjmov koeficientom
Vvk - požadovaná výnosnosť vlastného kap.
Kt - celkový kapitál v Sk Kc - cudzí kapitál = úver
ODHAD CENY 1/6 pesimistická + 1/6 optimistická + 1/6 reálna
KOEFICIENT PROGRESÍVNOSTI
Pr = ( 1 - Ts / Tp ). ( 1 - Ns / Np )
Pr-stupeň progresívnosti Ts-doba, keď sa už v.realizuje
Tp-predpoklad. životnosť výr Ns-počet výrobcov daného v.
Np-počet potenciál. výrobcov
LIKVIDITA
CELKOVÁ = obežné aktíva / kd záväzky 1,5 – 2,5
BEŽNÁ = ( peňažné pr. + kd pohľadávky ) / kd záv. 1 –1,5
POHOTOVÁ = finančný majetok / kd záväzky 0,2 – 0,8
MOMENTÁLNA = fin. majetok / moment. spl. záv. >1

ČISTÝ ZISK = vlastný kapitál x požadovaná výnosnosť
HRUBÝ ZISK = čistý zisk / ( 1 – daňová sadzba)
ZISKOVÁ PRIRÁŽKA = hrubý zisk / TC
= hrubý zisk / TC x úplné vlastné náklady na kus
VÝŠKA CENY VÝROBKU, hodinovej zúčtovacej sadzby
= náklady na 1 ks + zisková prirážka
= náklady na 1 ks x ( 1 + zisková prirážka )
= náklady na 1 hod práce / (1 – zisková prirážka )
MARŽA = hrubý zisk / predajná cena
REALIZAČNÁ CENA = nákupná cena / (1 – koeficient marže )
ZISKOVÁ PRIRÁŽKA K NÁKLADOM V %
= marža z tržieb v % / ( 1 – koeficient.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk