referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Roman, Romana
Piatok, 23. februára 2024
Charakteristika bánk
Dátum pridania: 02.11.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Hyper
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 660
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.6
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 4m 20s
Pomalé čítanie: 6m 30s
 

Funkcie banky sa v priebehu historického vývoja postupne rozširovali.
V dnešnej dobe banky vykonávajú celý rad finančných služieb:
- otvárajú a vedú klientom účty,
- vykonávajú platobný a zúčtovací styk,
- emitujú platobné karty,
- nakupujú a predávajú peňažné prostriedky v cudzej mene,
- nakupujú a predávajú cenné papiere na vlastný alebo cudzí účet,
- uskutočňujú úschovu a správu cenností,
- vykonávajú informačnú a poradenskú činnosť
Banky pôsobia ako sprostredkovateľ medzi ponukou peňazí a dopytom po peniazoch a svoju činnosť vyvíjajú na dvoch úrovniach finančného trhu:
- na primárnom trhu - prostredníctvom bánk sa tu presúvajú voľné peňažné prostriedky od subjektov, ktoré majú dočasný prebytok k subjektom, ktoré majú dočasný nedostatok peňazí,
- na sekundárnom trhu - ide o pohyb peňazí vo vnútri bankového sektora.
Význam banky:
- banky plnia veľmi dôležitú sprostredkovateľskú úlohu - koncentrujú obrovské množstvo peňazí od miliónov malých vkladateľov a sú schopné financovať aj tie najväčšie
projekty
- vytvárajú predpoklady pre celkový ekonomický rast - majú schopnosť do určitej miery určovať budúci rozvoj alebo útlm jednotlivých podnikov a celého hospodárstva tým, že vyberajú najefektívnejšie použitie peňažných prostriedkov
- ovplyvňujú sporivosť ekonomických subjektov - miera sporivosti sa totiž mení aj podľa výšky úrokových sadzieb a vkladov.
Banka musí mať štatutárny orgán a dozornú radu.
Povinnosti banky:
- banka je povinná viesť účtovníctvo podľa zákona o účtovníctve
- overiť účtovnú uzávierku editormi
- povinne predkladať Národnej banke Slovenska požadované podklady a informácie
- požadovať preukázanie totožnosti klienta pri každom obchode
- je povinná podať osobám povereným výkonom bankového dohľadu správu o všetkých otázkach, ktoré sú predmetom bankového tajomstva
- zamestnanci banky, ako aj členovia dozornej rady a osoby vykonávajúce bankový dohľad sú povinné zachovávať mlčanlivosť a to aj po ukončení pracovno-právneho vzťahu alebo iného podobného vzťahu
- banka musí mať súhlas Národnej banky Slovenska na majetkový podiel zahraničných osôb, na zlúčenie alebo rozdelenie banky, na nákup účastín iných podnikov nad stanovenú výšku
Základné ciele banky:
Solventnosť - je platobná schopnosť bánk uhrádzať zo svojich bežných príjmov a rýchlym speňažením majetku, bežné náklady a záväzky i v prípadoch, keď v jej hospodárení došlo ku strate
Likvidita - je platobná schopnosť banky uhrádzať svoje záväzky voči klientele. Môže ich vyplatiť v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom. Likvidita aktív je schopnosť rýchlo a bez strát premeniť aktíva na hotovosť. Na riadenie likvidity štát stanovuje likvidné pravidlá. V rámci týchto pravidiel sa hodnotia:
- povinné minimálne rezervy - sú to prostriedky, ktoré musí mať banka uložené na bezúročnom účte v centrálnej banke, sú stanovené percentom vkladov
- koeficient kapitálovej primeranosti - vyjadruje podiel aktív k vlastnému kapitálu banky vyjadruje sa v percentách
Výška obidvoch týchto ukazovateľov býva stanovená centrálnou bankou.
Rentabilita - je hospodárenie, pri ktorom výnosy prevyšujú náklady a banka dosahuje zisk. Zisk a banková rentabilita sú hlavným motívom bankového podnikania. Vyjadruje efektívnosť obchodnej činnosti banky, úroveň jej managementu. Zisk je zdrojom financovania rozvoja banky a dividend akcionárov. Na zisk vplývajú:
- celková ekonomická situácia v krajine
- inflácia
- základná úroková sadzba štátu
- dane.
 
späť späť   1  |   2   
 
Zdroje: Kolektív autorov: Bankové operácie, 1. vydanie, Bratislava, EMKA, 1996, Národná banka Slovenska, 1. vydanie, Bratislava, Národná banka Slovenska, 1997, Tkáč, Marián: Slovenské banky v Uhorsku, 1. vydanie, Bratislava, KUBKO GORAL, 1997, Vražda, Ľuboš; Spitzová, Amália; Gális, Jozef: Bankovníctvo, 2. vydanie, Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1994
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.