Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Charakteristika bánk

Podľa zákona o bankách č. 21/1992 Z.z. sa bankami rozumejú právnické osoby so sídlom v Slovenskej republike založené ako akciová spoločnosť alebo štátny peňažný ústav, ktoré prijímajú vklady a poskytujú úvery. O udelení povolenia pôsobiť ako banka rozhoduje Národná banka Slovenska po dohode s Ministerstvom financií. Základná definícia banky sa sústreďuje na jej podstatu, vymedzuje banku ako inštitúciu, ktorá prijíma peňažné vklady od vkladateľov, vypláca vkladateľom na ich požiadanie peniaze naspäť alebo ich prevádza na iné účty a voľné peňažné prostriedky požičiava vhodným zákazníkom. Z právneho hľadiska, ale aj z ekonomického hľadiska je veľmi dôležité to, že banka vystupuje voči svojim klientom vo svojom mene a na svoj účet. Medzi klientmi banky nie je nijaký vzťah a dokonca sa ani nepoznajú.
Banka ručí vkladateľovi za vyplatenie celého vkladu (buď naraz alebo po častiach) a úrokov. Časť vkladov však súčasne požičiava, pričom vystupuje voči dlžníkovi opäť vo svojom mene a na svoj účet. Dlžník teda požičanú sumu dlží banke, nie vkladateľom. Banka teda požičiava požičané peniaze, čo ju vedie k veľkej opatrnosti. V prípade, že dlžník nie je schopný splácať úver, banka aj napriek tomu nemôže pozastaviť výplaty svojim vkladateľom len preto, že iní neplatia jej. Vyhlásenie insolventnosti banky znamená jej koniec.

Funkcie banky sa v priebehu historického vývoja postupne rozširovali.
V dnešnej dobe banky vykonávajú celý rad finančných služieb:
- otvárajú a vedú klientom účty,
- vykonávajú platobný a zúčtovací styk,
- emitujú platobné karty,
- nakupujú a predávajú peňažné prostriedky v cudzej mene,
- nakupujú a predávajú cenné papiere na vlastný alebo cudzí účet,
- uskutočňujú úschovu a správu cenností,
- vykonávajú informačnú a poradenskú činnosť
Banky pôsobia ako sprostredkovateľ medzi ponukou peňazí a dopytom po peniazoch a svoju činnosť vyvíjajú na dvoch úrovniach finančného trhu:
- na primárnom trhu - prostredníctvom bánk sa tu presúvajú voľné peňažné prostriedky od subjektov, ktoré majú dočasný prebytok k subjektom, ktoré majú dočasný nedostatok peňazí,
- na sekundárnom trhu - ide o pohyb peňazí vo vnútri bankového sektora.
Význam banky:
- banky plnia veľmi dôležitú sprostredkovateľskú úlohu - koncentrujú obrovské množstvo peňazí od miliónov malých vkladateľov a sú schopné financovať aj tie najväčšie
projekty
- vytvárajú predpoklady pre celkový ekonomický rast - majú schopnosť do určitej miery určovať budúci rozvoj alebo útlm jednotlivých podnikov a celého hospodárstva tým, že vyberajú najefektívnejšie použitie peňažných prostriedkov
- ovplyvňujú sporivosť ekonomických subjektov - miera sporivosti sa totiž mení aj podľa výšky úrokových sadzieb a vkladov.
Banka musí mať štatutárny orgán a dozornú radu.
Povinnosti banky:
- banka je povinná viesť účtovníctvo podľa zákona o účtovníctve
- overiť účtovnú uzávierku editormi
- povinne predkladať Národnej banke Slovenska požadované podklady a informácie
- požadovať preukázanie totožnosti klienta pri každom obchode
- je povinná podať osobám povereným výkonom bankového dohľadu správu o všetkých otázkach, ktoré sú predmetom bankového tajomstva
- zamestnanci banky, ako aj členovia dozornej rady a osoby vykonávajúce bankový dohľad sú povinné zachovávať mlčanlivosť a to aj po ukončení pracovno-právneho vzťahu alebo iného podobného vzťahu
- banka musí mať súhlas Národnej banky Slovenska na majetkový podiel zahraničných osôb, na zlúčenie alebo rozdelenie banky, na nákup účastín iných podnikov nad stanovenú výšku
Základné ciele banky:
Solventnosť - je platobná schopnosť bánk uhrádzať zo svojich bežných príjmov a rýchlym speňažením majetku, bežné náklady a záväzky i v prípadoch, keď v jej hospodárení došlo ku strate
Likvidita - je platobná schopnosť banky uhrádzať svoje záväzky voči klientele. Môže ich vyplatiť v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom. Likvidita aktív je schopnosť rýchlo a bez strát premeniť aktíva na hotovosť. Na riadenie likvidity štát stanovuje likvidné pravidlá. V rámci týchto pravidiel sa hodnotia:
- povinné minimálne rezervy - sú to prostriedky, ktoré musí mať banka uložené na bezúročnom účte v centrálnej banke, sú stanovené percentom vkladov
- koeficient kapitálovej primeranosti - vyjadruje podiel aktív k vlastnému kapitálu banky vyjadruje sa v percentách
Výška obidvoch týchto ukazovateľov býva stanovená centrálnou bankou.
Rentabilita - je hospodárenie, pri ktorom výnosy prevyšujú náklady a banka dosahuje zisk. Zisk a banková rentabilita sú hlavným motívom bankového podnikania. Vyjadruje efektívnosť obchodnej činnosti banky, úroveň jej managementu. Zisk je zdrojom financovania rozvoja banky a dividend akcionárov. Na zisk vplývajú:
- celková ekonomická situácia v krajine
- inflácia
- základná úroková sadzba štátu
- dane.

Zdroje:
Kolektív autorov: Bankové operácie, 1. vydanie, Bratislava, EMKA, 1996 -
Národná banka Slovenska, 1. vydanie, Bratislava, Národná banka Slovenska, 1997 -
Tkáč, Marián: Slovenské banky v Uhorsku, 1. vydanie, Bratislava, KUBKO GORAL, 1997 -
Vražda, Ľuboš; Spitzová, Amália; Gális, Jozef: Bankovníctvo, 2. vydanie, Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1994 -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk