referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Oldrich
Nedeľa, 3. decembra 2023
Aktívne a pasívne operácie banky
Dátum pridania: 02.11.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Hyper
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 832
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.2
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 5m 20s
Pomalé čítanie: 8m 0s
 
Bankovými operáciami rozumieme súhrn jednotlivých činností, ktoré vykonávajú banky pre podnik, organizácie, fyzické osoby a aj pre iné peňažné ústavy. Bankové operácie môžeme rozdeliť na:
- pasívne - prostredníctvom ktorých banky zhromažďujú bankový kapitál
- aktívne - prostredníctvom ktorých je bankový kapitál využívaný
- neutrálne (sprostredkovacie), na vykonávanie ktorých je potrebné kvalitné fungovanie celého systému banky.
Pre bankové operácie je zaužívaný aj termín "bankové obchody". Z účtovnického hľadiska tvoria pasíva banky pravú stranu súvahy (bankovej bilancie), zatiaľ čo aktíva ľavú.
4.1 Aktíva banky a jej operácie
Aktíva banky predstavujú všetok majetok bánk a to buď vo forme vlastného majetku alebo vo forme pohľadávok. Aktívne bankové operácie úzko nadväzujú na pasívne operácie, ktoré banka taktiež vykonáva. Banka totiž získa od klientov peňažné prostriedky, s ktorými v ďalšej fáze operuje. Je namieste spomenúť, že aktívnymi operáciami si banka vytvára svoj zisk, pretože za poskytnutie peňažných prostriedkov od svojich klientov inkasuje úrok.
Aktíva: Pohľadávky - poskytnuté úvery
- vklady v iných bankách
- dlhopisy (nakúpené)
Vl. Majetok - hotovosť
- nakúpené akcie a účasti
- budovy a zariadenia
Za aktívne bankové činnosti sa spravidla považujú:
- úverové operácie:
Banka pri úverových operáciách vystupuje voči svojim klientom v aktívnom postavení čiže ako veriteľ. Úver je pre podnik návratnou formou získavania cudzích externých zdrojov. Je to ekonomický vzťah medzi veriteľom a dlžníkom, ktorý vzniká pri odovzdaní konkrétnej hodnoty na dočasné použitie, t.j. s podmienkou návratnosti. Tento vzťah má podobu zmluvy. Veriteľ dáva dlžníkovi k dispozícii istú hodnotu v peniazoch, resp. v tovare a stará sa o správu dlhu. Dlžník sa zaväzuje splatiť svoj dlh v dohodnutom termíne a forme (spravidla v peniazoch), ako aj platiť príslušný úrok. Podľa doby, na ktorú sa úver poskytuje členíme úvery do 3 kategórií:
a) krátkodobé bankové úvery:
Základným znakom tejto skupiny úverov je, že ich splatnosť je kratšia ako jeden rok. Do tejto skupiny patria viaceré druhy úverov, ako napr. prekleňovací, revolvingový, eskontný, lombardný, akceptačný úver alebo úver na prechodný nedostatok finančných prostriedkov.

b) strednodobé bankové úvery:
Ich charakteristickým znakom je, že poskytnuté úvery majú splatnosť kratšiu ako 5 rokov.
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Zdroje: Kolektív autorov: Bankové operácie, 1. vydanie, Bratislava, EMKA, 1996, Národná banka Slovenska, 1. vydanie, Bratislava, Národná banka Slovenska, 1997, Tkáč, Marián: Slovenské banky v Uhorsku, 1. vydanie, Bratislava, KUBKO GORAL, 1997, Vražda, Ľuboš; Spitzová, Amália; Gális, Jozef: Bankovníctvo, 2. vydanie, Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1994
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.