Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Zákon o cenách - ekonomika - SR

Prvá časť - Základné ustanovenia
Predmet úpravy - Tento zákon upravuje pravidlá dohodovania, uplatňovania, regulácie a kontroly cien výrobkov, pác, služieb a nehnuteľností.
Zákon obmedzuje práva fyzickým a právnickým osobám
Základné pojmy - Cena - je peňažná suma dohodnutá pri nákupe a predaji tovaru
Druhá časť - Dohodovanie ceny : Dohoda o cene je dohoda o výške ceny alebo dohoda o spôsobe akým sa ceny vytvorí. Pri dokladovaní ceny je záväzné vymedzovanie tovaru názvom, prípadne číselným kódom colného zásobníka
Tretia časť - regulácia cien - je to určenie ceny, alebo usmerňovanie dohodovania cien cenovými orgánmi. Spôsoby regulácie cien poznáme :
1. úradné určenie cien - je určenie ceny vymedzeného druhu tovaru cenovými orgánmi ako maximálnej, pevnej alebo minimálnej.
2. vecné usmerňovanie - tým sa rozumie určenie podmienok ministerstvom alebo iným orgánom štátnej správy pre dohodovanie cien.
3. časové usmerňovanie - tým sa rozumie ministerstvom alebo iným orgánom určený a) minimálny časový predstih na ohlásenie zamýšľaného zvýšenia ceny, b) minimálny čas po ktorom zmenu ceny môžme uskutočniť , c) časovo obmedzený zákaz opôtovného zvýšenia ceny určitého tovaru
4. cenové moratórium - je to časove obmedzený zákaz zvyšovania cien oproti cenám pred účinnosťou cenového moratória. Vyhlasuje ho vláda SR nariadením a má platnosť do 6 mesiacov.
Štvrtá časť -
cenová evidencia - Predávajúci je povinný viesť a uchovávať evidenciu o cenách tovaru. ,
cenové informácie - Fyzické a právnické osoby sú povinné bezplatne poskytovať informácie a údaje.
Označovanie tovaru cenami - každý tovar musí byť označený cenou platnou v čase ponuky.

Predávajúci je povinný predložiť kupujúcemu ponukový cenník
Piata časť - Cenová kontrola -
a) zísťovanie dodržiavania tohto zákona danným subjektom
b) overovanie správnosti podkladov
c) ukladanie opatrení na nápravu zistených nedostatkov
Cenovú kontrolu je oprávnené vykonávať ministerstvo
Porušenie cenovej disciplíny
a) predá tovar za vyššiu ako maximálnu cenu tovaru
b) predá cenu za vzššiu a to v rozopre s podmienkami a lehotami
Konanie o porušení cenovej disciplíny
- Pokutu možno uložiť do jedného roku od zistenia porušenia cenovaj disciplíny
- Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.
Šiesta časť - Pôsobnosť orgánov v oblasti cien
Pôsobnosť v oblasti cien vykonávajú ministerstvo, okresné úrady, iný orgán štátnej správy, správy finančnej kontroly a Slovenská obchodná inšpekcia.

Zdroje:
zbierka zákonov -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk