Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Možnosti získavania vlastného kapitálu v kapitálových spoločnostiach

Podnik:
· podnik jednotlivca - zmluva o tichom spoločníkovi
· osobné spoločnosti - v.o.s.
- komanditná spoločnosť
· kapitálové spoločnosti- s.r.o.
- a.s.
● družstvá

Kapitálové spoločnosti:
· a.s.
· s.r.o.

Kapitál môže byť vo forme:
· nepeňažnej
· peňažnej

Kapitálové spoločnosti
s.r.o. - podniká na základe obchodného zákonníka, určuje sa min. veľkosť ZI, ktoré je 100.000,- Sk, pričom 1 spoločník musí dať 20.000,- Sk, môže ju tvoriť 50 spoločníkov, všetko je to zapísané v obchodnom registri, musí vytvárať ZRF,
a.s. – získava prvotný kapitál emisiou jednotlivých akcií, potom sú umiestnené na kapitálovom trhu. ZI je 1.000.000,- Sk. Akcia je základným definičným znakom a.s. Akcia je CP, s ktorým sú spojené práva akcionára ako spoločníka podieľať sa podľa tohto zákona a stanov spoločnosti na jej riadení, zisku a likvidačnom zostatku pri zániku spoločnosti.
Akcionár má právo na riadení spoločnosti, pričom tohto riadenia sa zúčastňuje prostredníctvom valného zhromaždenia, má právo hlasovať, právo byť volený do orgánov a. s., právo kontroly.
Valné zhromaždenie: všetci akcionári, je to najvyšší orgán spoločnosti, 1 kmeňová akcia - 1 hlas. Kontrolné právo – priamo - na valnom zhromaždení,
nepriamo - prostredníctvom dozornej rady,
Zlatá akcia - dáva svojmu majiteľovi
1. právo veta - obyčajne ju má štát,
2. právo na podiel zisku – vypláca sa cez dividendy, o ich výške rozhodne valné zhromaždenie, navrhuje ich predstavenstvo, predstavenstvo dostáva odmeny, ktoré sa nazývajú tantiémy, dostávajú ich aj spol. dozornej rady,
3. má právo na likvidačnom zostatku – z predaja sa uspokoja veritelia a až potom sa vyplácajú akcionári,
4. právo na prednostné upísanie novovydaných akcií – aby nestratili svoje majoritné postavenie,
5. informačné právo - o obchodnom vestníku a predkladá sa výročná správa.Povinnosti akcionára:
- musí splatiť v stanovenom termíne nominálnu hodnotu akcií. - majitelia kmeňových akcií sú nositelia všetkých rizík.
Prioritné akcie - bývajú vydávané podľa výšky polovice kapitálu spoločnosti. Priority sú rôzne. Majitelia prioritných akcií nemajú právo hlasovať na valnom zhromaždení. Majú prednosť pri vyplácaní dividend a likvidačného zostatku. Úrokové akcie – vlastníctvo práva na určitý úrok nezávisle od výšky HV spoločnosti. Ak je HV strata, potom sa vypláca iba na úrokové akcie.

Vymeniteľné obligácie - v čase lehoty splatnosti sa nevypláca finančná suma, ale dochádza k výmene za akciu.

Akcie:
- znejú na pevnú sumu, majú nominálnu hodnotu vyznačenú priamo na akcii,
- podielové akcie - istý podiel čistého imania podniku,
- akcie na doručiteľa – neuvádza sa meno majiteľa, prevod sa uskutočňuje odovzdaním,
- akcie na meno – sú prevoditeľné rubopisom,
- zamestnanecké akcie – vlastníkom je buď zamestnanec alebo bývalý zamestnanec (dôchodca), sú vždy na meno, môžu sa prevádzať len medzi zamestnancami,
- podľa formy - listinové akcie,
zaknihované akcie.
Akcia sa skladá:
* plášť akcie- obchodné meno spoločníka, číselné označenie akcie a jej menovitá hodnota, označujúca, či akcia znie na meno, alebo na majiteľa, výška ZI a počet akcií vydaných, dátum vydania,
* kupónový hárok s talónom
Hodnota akcie:
Nominálna hodnota – uvedená priamo na plášti akcii, vyjadruje časť ZI.
Trhová hodnota – stanovená kurzom akcie na finančnom trhu, je stanovená na základe ponuky a dopytu, kurz akcie je väčší alebo menší ako nominálna hodnota.
Kurz akcie - cena, za ktorú sa predáva akcia.
vyplácaná dividenda
Kurz akcie = ––––––––––––––––––– * 100
úroková miera
Zdroje výnosu akcie: dividenda,
zisk zo stúpajúceho kurzu akcií.
Na výšku kurzu akcie vplýva:
● viditeľné faktory – goodwill, tradícia, výrobné programy, výsledky hospodárenia, finančné výsledky, vnútroštátne a medzinárodné postavenie firmy, perspektívnosť odboru podnikania,
● neviditeľné faktory - solventnosť, novosť alebo zastaralosť technických zariadení firmy, úroveň riadiaceho tímu, úroveň jeho riadenia, vzťahy k bankám, iným firmám a zamestnancom. Rendita - výnosnosť akcií
dividenda
Rendita = ––––––––––––– * 100
kurz akcie.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk