Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Zaradenie hmotného majetku do odpisových skupín


Odpisová skupina 1
Položka*) KP**) Názov***)
1 – 1 01.21.11 Hovädzí dobytok plemenný a chovný
1 – 2 01.22.11 Ovce plemenné a chovné
1 – 3 01.22.12 Kozy plemenné a chovné
1 – 4 01.22.13 Len:somár e, muly a mulice plemenné
1 – 5 01.23.10 Ošípané plemenné a chovné
1 – 6 01.24.1 Hydina plemenná a chovná:len husi a gunáre
1 – 7 25.24.25 Ochranné pokrývky hlavy:klobúky a iné pokrývky z kaučuku alebo plastov
1 – 8 25.24.27 Kancelárske a školské potreby z plastov
1 – 9 26.15.23 Laboratórne sklo, sklo pre zdravotníctvo a farmaceutické účely
1 – 10 26.24.1 Laboratórna chemická alebo iná technická keramika
1 – 11 26.81.11 Mlynské kamene, brúsne kamene, brúsne kotúče a podobné výrobky
1 – 12 28.62 Nástroje s výnimkou 28.62.50 – ostatné nástroje
1 – 13 29.32.14 Rozmetávače hnoja a umelých hnojív
1 – 14 29.32.4 Mechanické prístroje na striekanie, rozstrekovanie a rozprašovanie
kvapalín alebo práškov pre poľnohospodárstvo alebo záhradníctvo
1 – 15 29.32.5 Samonakladacie alebo samovýklopné prívesy a návesy na poľnohospodárske účely
1 – 16 29.32.65 Stroje a prístroje pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo,
hydinárstvo a včelárstvo inde nezaradené
1 – 17 29.40.5 Ručné náradie pneumatické alebo s vlastným motorom
1 – 18 30.0 Kancelárske stroje a počítače
1 – 19 32.20.11 Vysielacie prístroje pre rádiotelefóniu, rádiotelegrafiu, rozhlasové alebo televízne
vysielanie
1 – 20 32.20.12 Televízne kamery
1 – 21 32.20.20 Elektrické prístroje pre drôtové telefóny a telegrafiu
1 – 22 32.30.11 Rozhlasové prijímače okrem autorádií fungujúcich bez vonkajšieho zdroja energie
1 – 23 32.30.44 Prijímacie prístroje pre rádiotelefóniu alebo rádiotelegrafiu inde neuvedené
1 – 24 33.2 Meracie, kontrolné, testovacie, navigačné a iné prístroje a zariadenia
1 – 25 33.3 Zariadenia na riadenie výrobných procesov
1 – 26 33.40.22 Binokulárne, monokulárne ďalekohľady a ostatné optické teleskopy, ostatné
astronomické prístroje
1 – 27 34.10.2 Ostatné automobily (vrátane dodávkových do užitočného zaťaženia 1,5 t)
1 – 28 34.10.3 Motorové vozidlá na prepravu 10 a viac osôb (autobusy) okrem
trolejbusov a elektrobusov
1 – 29 34.10.4 Motorové vozidlá pre nákladnú dopravu s užitočným zaťažením nad 1,5 t
1 – 30 34.10.53 Motorové vozidlá na jazdu na snehu, špeciálne vozidlá na prepravu osôb na golfových
ihriskách a pod., s motorom
1 – 31 35.42 Bicykle
1 – 32 36.5 Hry a hračky:okr em 36.50.4 výrobky pre lunaparky, stolové alebo spoločenské hry
1 – 33 36.63.2 Písacie potreby
1 – 34 36.63.72 Kočíky
1 – 35 36.63.74 Nástroje, prístroje a modely určené na predvádzacie účely
1 – 36 36.63.76 Umelé kvety, lístie, ovocie a ich súčasti
1 – 37 36.63.77 Ostatné rozličné výrobky inde neuvedené
Odpisová skupina 2
Položka*) KP**) Názov***)
2 – 1 01.22.13 Len:kone plemenné, úžitkové a chovné
2 – 2 17.40.2 Ostatné konfekčné výrobky
2 – 3 17.51.1 Koberce a dlážkové textílie
2 – 4 17.52 Povraznícke výrobky, šnúry, laná, sieťoviny, motúzy
2 – 5 17.54 Ostatné textílie inde neuvedené
2 – 6 19.2 Brašnárske a sedlárske výrobky a iné výrobky z kože
2 – 7 20.30.2 Montované stavby z dreva:ak nie sú samostatnými stavebnými objektmi alebo
technologickým zariadením (podľa rozhodnutia príslušného úradu životného prostredia)
2 – 8 22.1 Knihy, noviny a ostatné tlačiarenské materiály a záznamové médiá
2 – 9 25.23.2 Montované stavby z plastov (prefabrikované bunky), ak nie sú samostatnými
stavebnými objektmi alebo technologickým zariadením (podľa rozhodnutia príslušného
úradu životného prostredia)
2 – 10 25.24 Ostatné výrobky z plastov
okrem:
– 25.24.25 – Ochranné pokrývky hlavy
– 25.24.27 – Kancelárske a školské potreby z plastov
2 – 11 28.61 Nožiarsky tovar
2 – 12 28.63 Zámky a kovanie
2 – 13 28.71 Oceľové sudy a podobné nádoby
2 – 14 28.72 Nádoby z ľahkých kovov
2 – 15 29.11.11 Prívesné lodné motory
2 – 16 29.12 Čerpadlá a kompresory
2 – 17 29.22.14 Len:žeriavy stavebné (konštruované pre stavebníctvo)
2 – 18 29.22.15 Vidlicové stohovacie vozíky, iné vozíky vybavené zdvíhacím a manipulačným
zariadením, malé ťahače používané na železničných staniciach
2 – 19 29.22.17 Pneumatické a ostatné elevátory a dopravníky pre nepretržité premiestňovanie
tovaru a materiálov
2 – 20 29.22.18 Ostatné zdvíhacie, manipulačné, nakladacie alebo vykladacie zariadenia
2 – 21 29.23.13 Chladiace a mraziace stroje, tepelné čerpadlá okrem zariadení pre domácnosť
2 – 22 29.24.2 Stroje a prístroje na čistenie alebo sušenie fliaš, balenie a váženie, striekacie
a rozstrekovacie prístroje, kovoplastické tesnenia
2 – 23 29.24.3 Odstredivky, kalandre a predajné automaty
2 – 24 29.24.4 Stroje, prístroje a laboratórne zariadenia inde neuvedené na spracovanie materiálu
výrobnými postupmi spočívajúcimi v zmene teploty
2 – 25 29.24.6 Umývačky riadu priemyselného charakteru
2 – 26 29.31 Traktory pre poľnohospodárstvo a lesníctvo
2 – 27 29.32 Ostatné stroje pre poľnohospodárstvo a lesníctvo
okrem:
– 29.32.14 – Rozmetače hnoja a umelých hnojív
– 29.32.

4 – Mechanické prístroje na striekanie, rozstrekovanie alebo rozprašovanie
kvapalín alebo práškov pre poľnohospodárstvo alebo záhradníctvo
– 29.32.5 – Samonakladacie alebo samovýklopné prívesy a návesy
na poľnohospodárske účely
– 29.32.65 – Stroje a prístroje pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo,
hydinárstvo a včelárstvo
2 – 28 29.4 Obrábacie stroje okrem 29.40.5 – ručné náradie pneumatické alebo s vlastným motorom
2 – 29 29.52.1 Stroje pre hlbinnú ťažbu
2 – 30 29.52.2 Stroje na premiestňovanie zeminy a povrchovú ťažbu s vlastným pohonom okrem
kolesových rýpadiel a nakladačov
2 – 31 29.52.3 Ostatné stroje na povrchovú ťažbu
2 – 32 29.52.4 Stroje a zariadenia na triedenie, rozdrvenie, zmiešavanie a jednoduché spracovanie
zeminy, kameňa, rúd a ostatných nerastných látok
2 – 33 29.52.5 Pásové traktory
2 – 34 29.53.1 Stroje pre potravinársky priemysel a spracovanie tabaku
2 – 35 29.54 Stroje pre textilný, odevný a kožiarsky priemysel
2 – 36 29.56 Ostatné účelové stroje
2 – 37 29.6 Zbrane a munícia
2 – 38 29.7 Prístroje pre domácnosť inde nedefinované
2 – 39 31.10.31 Elektrické generátorové agregáty s piestovým vznetovým motorom s vnútorným
spaľovaním
2 – 40 31.4 Akumulátory, galvanické články a batérie
2 – 41 31.5 Elektrické zdroje svetla a svietidlá
2 – 42 31.62 Ostatné elektrické vybavenie
2 – 43 32.20 Televízne a rozhlasové vysielače, drôtové telefóny a ďalekopisné prístroje
okrem:
– 32.20.12 – Televízne kamery
– 32.20.11 – Vysielacie prístroje pre rádiotelefóniu, rádiotelegrafiu, rozhlasové alebo
televízne vysielanie
2 – 44 32.30 Televízne a rozhlasové prijímače, prístroje na záznam a reprodukciu zvuku alebo
obrazu
okrem:
– 32.30.44 – Prijímacie prístroje pre rádiotelefóniu alebo rádiotelegrafiu
– 32.20.11 – Rozhlasové prijímače okrem autorádií fungujúcich bez vonkajšieho
zdroja energie
2 – 45 33.10 Zdravotnícke a chirurgické zariadenia, prístroje na ortopedické účely
2 – 46 33.20.3 Presné váhy, kresliace, rysovacie, počítacie, meracie prístroje a nástroje a pod.
2 – 47 33.4 Optické nástroje a fotografické zariadenia
okrem:
– 33.40.22 – Binokulárne, monokulárne ďalekohľady a ostatné
optické teleskopy, ostatné astronomické prístroje:
optické mikroskopy
2 – 48 33.50.1 Hodiny a hodinky
2 – 49 34.10.3 Len:tr olejbusy a elektrobusy
2 – 50 34.10.51 Terénne vyklápacie vozy (dampery)
2 – 51 34.10.52 Žeriavové automobily
2 – 52 34.10.54 Motorové vozidlá na špeciálne účely inde neuvedené
2 – 53 34.20.2 Prívesy a návesy:kontajnery
2 – 54 34.30.20 Ostatné samostatné predmety pre motorové vozidlá
2 – 55 35.12 Rekreačné a športové člny
2 – 56 35.20.33 Len:vozidlá koľajové banské a lokálky (železnice osobitného určenia)
2 – 57 35.3 Lietadlá a kozmické lode
2 – 58 35.41.1 Motocykle a prívesné vozíky k motocyklom
2 – 59 35.43 Vozíky pre invalidov
2 – 60 35.50.1 Ostatné dopravné zariadenia inde neuvedené
2 – 61 36.1 Nábytok
2 – 62 36.3 Hudobné nástroje
2 – 63 36.4 Športové výrobky
2 – 64 36.50.4 Výrobky pre lunaparky, pre stolové alebo spoločenské hry
2 – 65 36.63.1 Kolotoče, hojdačky, strelnice a ostatné lunaparkové atrakcie
2 – 66 Technické zhodnotenie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky
Odpisová skupina 3
Položka*) KP**) Názov***)
3 – 1 26.61.20 Montované stavby z betónu (prefabrikované bunky), ak nie sú
samostatnými stavebnými objektmi alebo technologickým zariadením
(podľa rozhodnutia príslušného úradu životného prostredia)
3 – 2 28.11.10 Montované stavby z kovov (prefabrikované bunky plechové), ak
nie sú samostatnými stavebnými objektmi alebo technologickým
zariadením (podľa rozhodnutia príslušného úradu životného prostredia)
3 – 3 28.21 Nádrže, cisterny, kade a podobné zásobníky z kovov
3 – 4 28.30 Generátory na výrobu pary okrem kotlov na centrálny ohrev teplej vody
3 – 5 28.75.21 Pancierové a spevnené skrine, pancierové priehradky a dvere z obyčajných kovov
3 – 6 28.75.22 Kartotékové skrine, zoraďovače spisov a pod.
3 – 7 28.75.24 Sošky a podobné dekoračné predmety, rámy na obrazy a zrkadlá
3 – 8 28.75.27 Ostatné výrobky z obyčajných kovov inde neuvedené
3 – 9 28.75.3 Meče, tesáky, bodáky, kopije a podobné sečné a bodné zbrane
3 – 10 29.11.12 Zážihové spaľovacie piestové lodné motory, ostatné motory
3 – 11 29.11.13 Piestové vznetové motory s vnútorným zapaľovaním
3 – 12 29.11.2 Turbíny
3 – 13 29.21.1 Pece, horáky a ich súčasti
3 – 14 29.22 Zdvíhacie a dopravné zariadenia
3 – 15 29.23.11 Výmenníky tepla, prístroje a zariadenia na skvapaľňovanie vzduchu
alebo iných plynov
3 – 16 29.23.12 Klimatizačné zariadenia
3 – 17 29.23.14 Stroje a prístroje na filtrovanie a čistenie plynov inde neuvedené
3 – 18 29.23.2 Ventilátory (okrem stolových)
3 – 19 29.24.1 Plynové generátory, destilačné, filtračné alebo rektifikačné prístroje
3 – 20 29.51 Stroje pre metalurgiu
3 – 21 29.52.2 Len:rýpadlá a kolesové nakladače
3 – 22 31.10 Elektromotory, generátory a transformátory
3 – 23 31.2 Elektrické rozvodné a spínacie zariadenia
3 – 24 35.11 Lode
3 – 25 35.20 Železničné a električkové lokomotívy, vozňový park a ich súčasti
okrem:
– 35.20.33 – Vozidlá koľajové banské a lokálky
(železnice osobitného určenia)
3 – 26 Pestovateľské celky trvalých porastov s časom plodnosti dlhším ako tri roky
3 – 27 z kódu 2213 KS len:televízne a káblové siete
z kódu 2224 KS len:televízne a káblové siete
3 – 28 Drobné stavby vymedzené osobitným predpisom107) s výnimkou uvedenou
v § 26 ods. 2 písm. b) v druhom bode
Odpisová skupina 4
Položka*) JKSO****) Názov***)
4 – 1 1 Budovy – v rámci tohto kódu len budovy z dreva a z ľahkých stavebných
materiálov (plastov)
4 – 2 1252 Nádrže, silá a sklady
4 – 3 1271 Nebytové poľnohospodárske budovy
4 – 4 212 Železnice a dráhy
4 – 5 22 Potrubné rozvody, telekomunikačné a elektrické rozvody
4 – 6 2301 Banské stavby a ťažobné zariadenia, v rámci tohto kódu len:stavebné objekty
na povrchových baniach v oblasti banského poľa
Odpisová skupina 5
Položka*) JKSO****) Názov***)
5 – 1*****) 1 Budovy – okrem budov z dreva a z ľahkých stavebných látok (plastov) uvedených
v odpisovej skupine 4
5 – 2*****) 2 Inžinierske stavby s výnimkou kódov uvedených v odpisovej skupine 4
Poznámky:
*) Položka – označuje číslo odpisovej skupiny (1 až 5) a poradové číslo položky v príslušnej odpisovej skupine.
**) KP – kód klasifikácie produkcie vyhlásenej Opatrením Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 172/1995 Z. z. rozhodujúci
na zaradenie hmotného majetku do odpisovej skupiny. Ak pre stručnosť textácie je názov vymedzený inak, rozhodujúci
je kód KP.
***) Názov – obsahové vymedzenie jednotlivých položiek a kódov prevažne s použitím textácie KP, resp. textácie KS.
****) KS – kód klasifikácie stavieb vyhlásený Opatrením Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 128/2000 Z. z, ktorým sa vyhlasuje
Klasifikácia stavieb (namiesto doteraz platnej JKSO).
*****) Súčasťou stavby je zariadenie tvoriace technické vybavenie stavby, ktoré zabezpečuje jej prevádzkovú funkciu alebo účel, na
ktorý bola stavba zhotovená; súčasťou stavby je toto zariadenie odo dňa jeho pevného zabudovania do stavby.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk