Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Inventúra a Inventarizácia

Inventúra – je skutočný stav majetku, záväzkov a rozdieľa majetku a záväzkov.

Inventúra – Fyzická – pri majetku hmotnej povahy a nehmotnej povahy.

Dokladovaná – pri záväzkoch, rozdiele majetku a záväzkov a pri ktorých, druhoch majetkov nemožno vykonať fyzickú inventúru. Kombinovaná – fyzická + dokladová inventúra (fyzicky existuje majetok, ale aj doklady napr. list vlastníctva.

Inventarizácia – Ú. J. ňou overuje, či stav, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá Ú. J. ju vykonáva ku dňu, ku ktorému zostavuje riadnu alebo mimoriadnu účtovnú závierku (k poslednému dňu účtovného obdobia).

INVENTARIZÁCIA = INVENTÚRA + POROVNANIE ÚČTOVNÉHO
STAVU SO SKUTOČNÝM STAVOM
Inventarizácia – Riadna - (pravidelne k 31. 12. ku dňu riadnej účtovnej závierky)

Mimoriadna – (pri vzniku Ú. J., alebo pri jej rozdelení, zlúčení alebo zániku prípadne v iných nevyhnutných prípadoch napr. po veľkom požiari a pod.).

Inventarizáciu Ú. J. – vykonáva sa ku dňu, ku ktorému zostavuje riadnu alebo mimoriadnu účtovnú závierku. Peňažné prostriedky v hotovosti musí Ú. J. inventarizovať najmenej 4x za účtovné obdobie.
Inventarizačný rozdiel môže byť:
1. Prebytok – ak zistený skutočný stav je nižší ako stav v účtovníctve a ak ho nemožno preukázať.
2. Manko – ak zistený skutočný stav je nižší ako stav v účtovníctve a ak ho nemožno preukázať účtovným záznamom. (Pri peňažných prostriedkoch a ceninách sa označuje ako schodok)
3. Ideálny stav – ak sa skutočný stav rovná účtovnému stavu.

Inventúrny súpis – je účtovný záznam, ktorý zabezpečuje preukázatelnosť účtovníctva. Musí obsahovať:
a) Obchodné meno, názov účtovnej jednotky. P.O. (právnická osoba) uvedú sídlo, F.O. bydlisko a miesto podnikania, ak sa líši od miesta bydliska.
b) Deň začatia inventúry – deň, ku ktorému bola inventúra vykonaná, deň skončenia inventúry.
c) Stav majetku s uvedením jednotiek množstva a ceny.
d) Miesto uloženia majetku. (ak existuje sklad)
e) Meno, priezvisko a podpisový záznam hmotne zodpovednej osoby za príslušný druh majetku.
f) Zoznam záväzkov a ich ocenenie. (suma, ktorú dĺžime)
g) Zoznam skutočného stavu, rozdielu majetku a záväzkov atď.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk