Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Podnik a podnikanie

- základné právne normy, ktoré upravujú oblasť podnikania:
1. Obchodný zákonník – zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – upravuje postavenie podnikateľov, záväzkové vzťahy, účtovníctvo, obchodný register, obchodné meno, hospodársku súťaž, ...
2. Živnostenský zákon – zákon o živnostenskom podnikaní č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – zabezpečuje rozvoj a fungovanie malého podnikania a ochraňuje záujmy a práva živnostníkov

- podnik – samostatná hospodárska jednotka, ktorá využívaním výrobných činiteľov vyrába výrobky alebo poskytuje služby určené na predaj
- ekonomicky a právne samostatná jednotka, ktorá existuje za účelom podnikania
- podľa Obchodného zákonníka – súbor hmotných, nehmotných a osobných zložiek podnikania
- hmotné zložky – fyzický kapitál a majetkové práva, ktorými podnik disponuje
- nehmotné zložky – obchodné meno, povesť (goodwill), postavenie na trhu, know-how, ochranná známka, ...
- osobné zložky – štruktúra a kvalifikácia zamestnancov

- podnikanie (podľa 1. a 2.) – sústavná činnosť, ktorú podnikateľ uskutočňuje samostatne, pod vlastným menom a na vlastnú zodpovednosť, s cieľom dosiahnuť zisk (pričom všetky tieto znaky musia byť splnené súčasne)
- sústavná činnosť – podnikaním je len sústavná a nie príležitostná činnosť
- samostatnosť – pri rozhodovaní v činnosti podniku, ak rozhoduje o činnosti podniku niekto iný, nie je to podnikanie
- pod vlastným menom – podnik má svoje obchodné meno
- na vlastnú zodpovednosť – podnikateľ má osobnú zodpovednosť za výsledky podnikania
- výsledkom podnikania môže byť zisk alebo strata

- subjekty podnikania (podnikateľské subjekty) - podnikať môžu fyzické osoby aj právnické osoby
- FO – každý človek ako prirodzený nositeľ práv a povinností. Spôsobilosť na práva a povinnosti vzniká narodením a končí smrťou človeka. Spôsobilosť na právne úkony (= spôsobilosť svojimi právnymi úkonmi nadobúdať práva a brať na seba povinnosti) vzniká dovŕšením plnoletosti (18 rokov)
- FO môže podnikať po splnení týchto predpokladov:
- dovŕšenie veku 18 rokov
- spôsobilosť na právne úkony
- bezúhonnosť
- PO – každý subjekt, ktorý má práva a povinnosti pričom nie je FO. Je to útvar vytvorený ľuďmi, ktorý je podľa zákona považovaný za samostatný právny subjekt (tzn. že môže nadobúdať práva a záväzky a je zapísaný do Obchodného registra).

Vzniká dňom zápisu do Obchodného registra alebo iného zákonom určeného registra
- Obchodný register – verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom ustanovené údaje týkajúce sa podnikateľov (www.or.sk): názov, sídlo, predmet podnikania, právna forma podnikania, IČO, .. Vedie ho každý okresný súd pre podniky, ktoré majú sídlo v okruhu jeho pôsobnosti. Zapisujú sa sem všetky PO bez ohľadu na vlastnícke a právne formy. FO sa zapisujú na vlastnú žiadosť alebo podľa osobitného zákona.

- podľa Obchodného zákonníka je podnikateľom:
- osoba zapísaná v Obchodnom registri
- osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia
- osoba, ktorá podniká na základe iného ako živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov
- FO, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu

- základné znaky podniku
1. právna subjektivita – právo podniku konať vo vlastnom mene. Podnik môže uzatvárať zmluvy s inými subjektami a je tiež zodpovedný za plnenie záväzkov, ktoré súvisia s plnením zmlúv
2. ekonomická samostatnosť – podnik sám rozhoduje o skutočnostiach, ktoré sa ho bezprostredne dotýkajú. Štát priamo nezasahuje do činnosti podniku, jeho úlohou je určovať právne normy podnikania, ktorými sa podnik musí riadiť, a vytvárať vhodné podmienky pre podnikanie. O svojej činnosti rozhoduje podnik sám – o forme podnikania, o sídle, o predmete podnikania, o použití finančných prostriedkov, o partneroch, o rozdelení hospodárskeho výsledku, ...
3. vlastníctvo dostatočne veľkého kapitálu – kapitál sa získava buď z vlastných zdrojov, alebo z úverov

- práva a povinnosti podnikov
- práva
- používať obchodné meno (názov firmy, ktorým sa odlišuje od iných podnikateľov, a pod ktorým vykonáva právne úkony pri svojej podnikateľskej činnosti; je to zároveň aj povinnosť)
- nadobúdať majetok v neobmedzenom rozsahu
- zamestnávať neobmedzený počet pracovníkov
- povinnosti
- viesť účtovníctvo
- platiť zákonom stanovené dane (FO daň z príjmu FO, PO daň z príjmu PO) a poplatky
- chrániť životné prostredie a dbať, aby činnosť podniku neohrozovala zdravie občanov

- zrušenie a zánik podniku
- zrušenie
- uplynutie doby, na ktorú bol podnik založený
- dosiahnutie cieľa
- dobrovoľné rozhodnutie podnikateľa
- súdne rozhodnutie
- vzájomnou dohodou spoločníkov
- vyhlásením konkurzu
- zánik
- vymazanie z Obchodného registra
- zánik živnostenského oprávnenia

- členenie podnikov:
1.

podľa výsledku podnikania
a) výrobné podniky – zhotovujú výrobky, podľa druhu výrobkov ich možno členiť:
- podniky prvovýroby – získavajú statky z prírody prostredníctvom ťažby, pestovania, lovu, využívania prírodných síl
- podniky druhovýroby – spotrebúvajú produkty podnikov prvovýroby a produkujú investičné tovary alebo spotrebné tovary
b) podniky služieb – produkujú služby pre ďalšie podniky alebo obyvateľstvo:
- obchodné podniky, dopravné podniky, poisťovne, banky, hotely, reštaurácie, cestovné kancelárie, ...

- výrobné podniky sú náročné na kapitál, podniky služieb sú náročné na prácu

2. podľa hospodárskeho odvetvia
- priemyselné podniky, poľnohospodárske podniky, stavebné podniky, podniky dopravy a spojov, bankové podniky, ...
- v rámci jednotlivých skupín podnikov, ktoré patria do rovnakého hospodárskeho odvetvia, môžeme uskutočniť aj podrobnejšie členenia, napr. priemyselné podniky môžu byť:
- podniky palív a energetiky, hutnícke podniky, chemické a gumárenské podniky, strojárske podniky, elektrotechnické podniky, podniky textilného a odevného priemyslu, ...

3. podľa vlastníctva
- súkromné – základ trhovej ekonomiky
- verejné (štátne) – sú celkom alebo prevažne vo vlastníctve štátu, resp. obce; pôsobia v hospodárskej (dopravné podniky, vodárne a kanalizácie, ...) aj sociálnej oblasti (nemocnice, školy, kultúrne zariadenia, ...)
- podniky so zmiešaným vlastníctvom – časť verejného a časť súkromného vlastníctva; vznikajú ako výsledok privatizácie štátnych podnikov, v ktorých si štát ponechá určitý vlastnícky podiel
- družstevné – sú vo vlastníctve družstva
- so zahraničnou majetkovou účasťou
- a ďalšie

4. podľa organizačno-právnej formy
- podnik jednotlivca - živnosť
- obchodná spoločnosť – združenie 2 alebo viacerých podnikateľov, ktorí sa rozhodli podnikať pod spoločným obchodným menom
a) osobná – všetci spoločníci ručia neobmedzene svojím majetkom (preto nemusia tvoriť základné imanie) a osobne sa zúčastňujú na riadení spoločnosti (v.o.s., k.s.)
b) kapitálová – spoločníci neručia za záväzky spoločnosti (a.s.) alebo ručia iba do výšky svojho vkladu (s.r.o.)
- družstvo – spoločenstvo neohraničeného počtu osôb založené za účelom podnikania alebo zabezpečovania hospodárskych, sociálnych alebo iných potrieb svojich členov
5. podľa veľkosti
- veľkosť podniku určuje: počet zamestnancov, obrat podniku, majetok podniku, kapitál, zisk
- na základe týchto kritérií rozoznávame:
- malé podniky – najviac 24 zamestnancov; väčšinou vo vlastníctve jedného podnikateľa alebo niekoľko málo vlastníkov.

Väčšinou sú to podniky služieb, ale môžu produkovať aj výrobky remeselného charakteru alebo komponenty hotových výrobkov
- výhody – pružná reakcia na zmenený dopyt; osobný vzťah majiteľa k zamestnancom, efektívnejšie využívanie unikátnych schopností, vedomostí a zručností; jednoduchá organizácia nenáročná na administratívny a riadiaci aparát
- nevýhody – obmedzené finančné zdroje (nedostatok vlastného kapitálu a horšia dostupnosť zdrojov); vyššie náklady, nižšia produktivita práce, vysoké podnikateľské riziko; nadmerná intenzita práce vlastníka a zamestnancov

- stredné podniky – najviac 500 zamestnancov

- veľké podniky – viac ako 500 zamestnancov; uplatňuje sa v strategicky nosných výrobných programoch s vysokou hromadnosťou; často sa vyskytuje v hutníctve, strojárstve, textilnom priemysle a chemickom priemysle
- výhody – úspora nákladov z hromadenia výroby, zásobovania, predaja; stálosť výrobného programu; vyššia úroveň techniky a technológie; veľká kapitálová sila a ľahšia dostupnosť úverov; orientácia na národné a medzinárodné trhy a výhodná trhová pozícia v porovnaní s malými podnikmi
- nevýhody – malá pružnosť a prispôsobivosť na zmeny dopytu na trhu; investičná náročnosť pri zakladaní podniku a pri zmenách výrobného programu; nadmerná zaťaženosť životného prostredia v mieste sídla podniku; vysoké nároky na infraštruktúru6. podľa vzťahu k štátnemu rozpočtu
- podniky s výlučne alebo prevažne podnikateľskou činnosťou
- podniky pre špeciálne úlohy – pre úsek obrany, bezpečnosti
- verejnoprospešné podniky
- rozpočtové organizácie – len nepatrné vlastné príjmy, v plnej miere závisia od prostriedkov poskytnutých zo ŠR
- príspevkové organizácie – majú vlastné príjmy, ktoré však nestačia na plnenie ich úloh a preto sú tiež odkázané na príspevky poskytované zo ŠR
- musia dodržiavať zásady hospodárenia, ktoré sú stanovené vyhláškou Ministerstva financií SR

- právne formy podnikania v SR:
- živnosti
- obchodné spoločnosti
- družstvá
- osobitné formy podnikania.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk