referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ladislav, Ladislava
Pondelok, 27. júna 2022
Živnosti
Dátum pridania: 11.01.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: matosk
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 534
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.3
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 3m 50s
Pomalé čítanie: 5m 45s
 

že nedochádza k poskytovaniu nekvalitných výrobkov alebo služieb
- štátnu správu v živnostenskom podnikaní vykonávajú:
- Ministerstvo vnútra SR
- živnostenské úrady (okresné a krajské úrady)

- druhy živností:
- ohlasovacie – pri splnení určených podmienok sa smú prevádzkovať na základe ohlásenia (deň, ktorým má ohlásenie všetky náležitosti podľa § 45 a 46)
- remeselné - podmienkou prevádzkovania živnosti je odborná spôsobilosť získaná vyučením v odbore (výučný list, vysvedčenie o maturitnej skúške, doklad o vykonaní kvalifikačnej skúšky)
- viazané – podmienkou prevádzkovania živnosti je odborná spôsobilosť získaná inak (u niektorých sa vyžaduje VŠ vzdelanie)
- voľné – odborná spôsobilosť nie je podmienkou prevádzkovania živnosti
- koncesované – smú sa prevádzkovať na základe koncesie; osobitnou podmienkou prevádzkovania je aj spoľahlivosť, ktorá sa posudzuje vo vzťahu k predmetu podnikania so zreteľom na ochranu života, zdravia, majetkových a iných práv osôb a verejných záujmov

- z hľadiska predmetu podnikania poznáme živnosti:
- obchodné – kúpa tovaru za účelom predaja konečnému spotrebiteľovi, alebo za účelom predaja inému živnostníkovi; pohostinská činnosť
- výrobné – činnosti súvisiace so zabezpečením výroby finálneho výrobku; zhotovovanie strojov, náradia a prípravkov určených na výrobu finálnych výrobkov; predávanie a oprava výrobkov; vykonávanie montáže, nastavenia, údržby výrobkov; ...
- poskytujúce služby – poskytovanie opráv a údržby vecí, preprava osôb a tovaru, iné práce a výkony na uspokojovanie ďalších potrieb; poskytovanie malého občerstvenia (predaj nealko nápojov, ak sú určené na priamu konzumáciu na mieste); ...

- Živnostenský register – prehľad živností, ktorý vedie živnostenský úrad v danom územnom obvode ich pôsobnosti. Člení sa na verejnú a neverejnú časť. Každý má právo nahliadnuť do verejnej časti registra, prípadne z neho požadovať výpis. Neverejnú časť registra tvoria osobné údaje FO (živnostníka) a zodpovedného zástupcu.
- výpis zo živnostenského registra – preukaz živnostenského oprávnenia

- živnostenské oprávnenie – oprávnenie prevádzkovať živnosť vzniká:
- PO už zapísaným do obchodného registra,
- PO, ktoré sa do obchodného registra nezapisujú,
- a FO:
a) pri ohlasovacích živnostiach dňom ohlásenia, alebo ak je v ohlásení uvedený neskorší deň začatia živnosti, týmto dňom; za deň ohlásenia sa považuje deň, ktorým má ohlásenie všetky náležitosti podľa § 45 a 46,
b) pri koncesovaných živnostiach dňom doručenia koncesnej listiny

- preukazom živnostenského oprávnenia je:
- živnostenský list osvedčujúci splnenie podmienok ustanovených ŽZ na prevádzkovanie ohlasovacích živností, do vydania živnostenského listu rovnopis ohlásenia s preukázaným doručením,
- koncesná listina, ktorou bola udelená koncesia,
- výpis zo živnostenského registra. (Týmito dokladmi sa podnikateľ preukazuje).
 
späť späť   1  |   2   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.