Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Živnosti

- právna norma: Zákon č. 455/91 Zb. o živnostenskom podnikaní (Živnostenský zákon)
- zabezpečuje rozvoj a fungovanie MSP a zároveň ochraňuje záujmy a práva živnostníkov a spotrebiteľov

- živnosti sú prevažne MSP, ktoré pôsobia vo sfére obchodu, služieb a remesiel, zvyčajne ich riadi sám vlastník (živnostník), ktorý má neobmedzené ručenie = za záväzky a straty podniku ručí celým svojím majetkom

- živnosť - sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na účel dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených živnostenským zákonom
- živnosťou nie je: činnosť pri výkone povolaní lekárov, lekárnikov, psychológov, advokátov, komerčných právnikov, tlmočníkov, burzových dohodcov, maklérov, ...; činnosť bánk, poisťovní, DDP, búrz, podnikanie v oblasti jadrovej energie, ...
- najrozšírenejšia forma podnikania v SR
- môže ju prevádzkovať každá FO alebo PO ak splní podmienky ustanovené ŽZ:
- podmienky prevádzkovania živnosti:
- všeobecné – dosiahnutie veku 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť
- osobitné – odborná alebo iná spôsobilosť; u PO ich musí spĺňať aj osoba, ktorá je štatutárnym orgánom
- živnosť nemôže prevádzkovať FO ani PO, na ktorej majetok bol ukončený konkurz, po dobu troch rokov po ukončení konkurzu

- podnikateľ je povinný prevádzkovať živnosť riadne, poctivo a odborne, tzn.

že nedochádza k poskytovaniu nekvalitných výrobkov alebo služieb
- štátnu správu v živnostenskom podnikaní vykonávajú:
- Ministerstvo vnútra SR
- živnostenské úrady (okresné a krajské úrady)

- druhy živností:
- ohlasovacie – pri splnení určených podmienok sa smú prevádzkovať na základe ohlásenia (deň, ktorým má ohlásenie všetky náležitosti podľa § 45 a 46)
- remeselné - podmienkou prevádzkovania živnosti je odborná spôsobilosť získaná vyučením v odbore (výučný list, vysvedčenie o maturitnej skúške, doklad o vykonaní kvalifikačnej skúšky)
- viazané – podmienkou prevádzkovania živnosti je odborná spôsobilosť získaná inak (u niektorých sa vyžaduje VŠ vzdelanie)
- voľné – odborná spôsobilosť nie je podmienkou prevádzkovania živnosti
- koncesované – smú sa prevádzkovať na základe koncesie; osobitnou podmienkou prevádzkovania je aj spoľahlivosť, ktorá sa posudzuje vo vzťahu k predmetu podnikania so zreteľom na ochranu života, zdravia, majetkových a iných práv osôb a verejných záujmov

- z hľadiska predmetu podnikania poznáme živnosti:
- obchodné – kúpa tovaru za účelom predaja konečnému spotrebiteľovi, alebo za účelom predaja inému živnostníkovi; pohostinská činnosť
- výrobné – činnosti súvisiace so zabezpečením výroby finálneho výrobku; zhotovovanie strojov, náradia a prípravkov určených na výrobu finálnych výrobkov; predávanie a oprava výrobkov; vykonávanie montáže, nastavenia, údržby výrobkov; ...
- poskytujúce služby – poskytovanie opráv a údržby vecí, preprava osôb a tovaru, iné práce a výkony na uspokojovanie ďalších potrieb; poskytovanie malého občerstvenia (predaj nealko nápojov, ak sú určené na priamu konzumáciu na mieste); ...

- Živnostenský register – prehľad živností, ktorý vedie živnostenský úrad v danom územnom obvode ich pôsobnosti. Člení sa na verejnú a neverejnú časť. Každý má právo nahliadnuť do verejnej časti registra, prípadne z neho požadovať výpis. Neverejnú časť registra tvoria osobné údaje FO (živnostníka) a zodpovedného zástupcu.
- výpis zo živnostenského registra – preukaz živnostenského oprávnenia

- živnostenské oprávnenie – oprávnenie prevádzkovať živnosť vzniká:
- PO už zapísaným do obchodného registra,
- PO, ktoré sa do obchodného registra nezapisujú,
- a FO:
a) pri ohlasovacích živnostiach dňom ohlásenia, alebo ak je v ohlásení uvedený neskorší deň začatia živnosti, týmto dňom; za deň ohlásenia sa považuje deň, ktorým má ohlásenie všetky náležitosti podľa § 45 a 46,
b) pri koncesovaných živnostiach dňom doručenia koncesnej listiny

- preukazom živnostenského oprávnenia je:
- živnostenský list osvedčujúci splnenie podmienok ustanovených ŽZ na prevádzkovanie ohlasovacích živností, do vydania živnostenského listu rovnopis ohlásenia s preukázaným doručením,
- koncesná listina, ktorou bola udelená koncesia,
- výpis zo živnostenského registra. (Týmito dokladmi sa podnikateľ preukazuje).

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk