referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Zlatica
Streda, 28. februára 2024
Výklad definícií pojmov uvedených v zákone č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
Dátum pridania: 03.02.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: vea
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 262
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 4.6
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 7m 40s
Pomalé čítanie: 11m 30s
 
V zákone č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (ďalej len „zákon“), ktorý nadobudne účinnosť od 1.1. 2003, sú v § 2 ods. 4 definované základné pojmy, ktoré sa budú používať v účtovníctve od nadobudnutia účinnosti tohto zákona. Tieto definície vychádzajú z požiadaviek medzinárodných účtovníctve od nadobudnutia účinnosti tohto zákona. Tieto definície vychádzajú z požiadaviek medzinárodných účtovných štandardov (IAS) a zároveň rešpektujú historicky zaužívané používanie pojmov v účtovníctve. Keďže IAS sú primárne určené pre podnikateľské subjekty, boli pre potreby SR definície upravené a zovšeobecnené tak, aby odrážali potreby všetkých typov účtovných jednotiek, a to v sústave podvojného aj jednoduchého účtovníctva. Pojmy uvedené v § 2 ods. 4 zákona vysvetlím na príklade podnikateľskej účtovnej jednotky (ÚJ) účtujúcej v sústave podvojného účtovníctva. Základné pojmy, ktoré sa vzťahujú k súvahe, sú: ekonomický úžitok, aktíva, majetok, iné aktíva, pasíva, záväzky, iné pasíva, rozdiel majetku a záväzkov. Pre ľavú stranu súvahy sa historicky vyvinulo označenie aktíva. Pojem aktíva je latinského pôvodu, v jednotnom čísle sa používa pojem aktívum a znamená byť činný, prinášať úžitok. Na základe pôvodného významu pojmu aktíva sú aktívami podniku:
• rôzne formy a druhy majetku, ktoré sú výsledkom minulých udalostí, dajú sa oceniť a vykazujú sa účtovnej závierke v súvahe,
• iné aktíva (iné okrem majetku), ktoré nespĺňajú všetky podmienky na zaúčtovanie a teda ani na vykázanie v súvahe. Spoločným znakom aktív (majetku a iných aktív) je to, že z nich plynú ÚJ ekonomické úžitky. Ekonomický úžitok [§ 2 ods. 4 písm. d) zákona je možnosť priamo alebo nepriamo prispieť k toku peňažných prostriedkov. Aktívami [§ 2 ods. 4 písm. i) zákona sa rozumie majetok a iné aktíva, z ktorých plynú ÚJ ekonomické úžitky.

Ak je niečo schopné podniku priamo alebo nepriamo zabezpečiť peňažné prostriedky, je to preň aktívum. Aktíva sú pre podnik užitočné aj v tom zmysle, že pomocou nich je podnik schopný dosahovať zo svojej činnosti zisk. Nie je pritom rozhodujúce, či podnik aktívum vlastní, má ho v správe, využíva ho (teda ho má napr. v prenájme ) alebo ho používa, pričom ešte nenadobudol k majetku vlastnícke právo.

Nie všetky aktíva sa vykazujú v súvahe. Na to, aby sa vykazujú v súvahe, musí spĺňať viaceré podmienky, z ktorých najdôležitejšia je spoľahlivosť jeho ocenenia. Časť aktív, ktorá sa vykazuje v súvahe, sa nazýva majetok. Majetok [§ 2 ods. 4 písm.
 
   1  |  2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.