referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Alfréd
Sobota, 19. júna 2021
Tuzemský hotovostný platobný styk
Dátum pridania: 03.03.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: yogin
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 282
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 5.1
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 8m 30s
Pomalé čítanie: 12m 45s
 

Podľa toho súpisu vyhotoví pošta hromadný príkaz na úhradu, ktorý odovzdá banke. Banka zúčtuje prijaté platby na poštách v prospech účtov klientov.
Výbery hotovostí

Najrozšírenejší doklad na výber hotovosti je pokladničný šek banky. Šekovú knižku (pokladničné šeky) predáva banka majiteľovi účtu na jeho písomnú žiadosť. Žiadosť o vydanie šekovej knižky podpisujú osoby uvedené na podpisovom vzore k účtu klienta. Pokladničné šeky sú očíslované a ich odcudzenie alebo stratu musí klient oznámiť banke, ktorá ich vydala.

Na výber hotovosti predkladá klient bezchybne vyplnený pokladničný šek pracovníkovi odboru služieb banky. Ten na predloženom šeku skontroluje:

- úplnosť, správnosť a bezchybnosť vyplnenia
- zhodu sumy uvedenej v číslach a slovami
- platnosť šeku, t. j. či od jeho vystavenia neuplynulo viac ako 14 dní (deň vystavenia šeku sa nepočíta)
- správnosť súčtu vyberaných súm podľa konštantných symbolov s celkovou sumou šeku
- označenie firmy a podpisy na šeku s podpisovým vzorom k účtu klienta

Akákoľvek chyba vo vystavenom šeku je dôvodom na vrátenie nevyplateného šeku predkladateľovi. Šek je vyhotovený s priepisom. Pracovník banky zapíše na rube šeku dáta predkladateľa (číslo občianskeho preukazu) a dá mu podpísať šek. Originál šeku odovzdá pokladníkovi banky na výplatu, priepis šeku si ponechá ako účtovný doklad. Originál šeku je pokladničný doklad banky.

Ďalšou formou je poukaz peňažných prostriedkov z účtu na výplatu súm v hotovosti. Tento spôsob sa používa vtedy, ak klient poukazuje peniaze z banky, ktorá vedie jeho účet, do inej banky (pobočky tej istej banky) v mieste príjemcu na jednorázovú výplatu splnomocnenej osobe alebo jeho oddeleným zložkám (pracoviskám).

Prikazujúci klient uvádza v príkaze na úhradu číslo účtu preberajúcej pobočky banky. Pre príjemcu poukázanej sumy môže klient vystaviť na osobitnom tlačive banky „plnú moc“.

Banka príkazcu odosiela preberajúcej banke avízo. V avíze uvedie názov a adresu pracoviska, meno príjemcu (alebo doložku „podľa plnej moci“), výplatný termín.
Výplaty hotovosit prostredníctvom pôšt

Klient banky môže poukázať zo svojho účtu hotovosť na výplatu osobám prostredníctvom pôšt, napríklad pri výplatách miezd, sociálneho a dôchodkového zabezpečenia, podpôr a pod.

Príkaz na poukázanie hotovosti predkladá banke, ktorá vedie jeho účet.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.