Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Nezamestnanosť v SR

Na začiatok asi bude lepšie popísať ukazovatele trhovej ekonomiky, aby sme ľahšie pochopili vzájomné súvislosti s dosť aktuálnou témou ako je nezamestnanosť. Preto aspoň niektoré spomeniem...

Ukazovatele ekonomiky štátu:

1. HDP= najhlavnejší ukazovateľ ekonomickej situácie štátu

HDP – spotreba tovaru a služieb v domácnostiach
- spotreba tovarov a služieb v štáte
- hrubé investície [peniaze ktoré sa v štáte investujú do budúcna]
- [+] a [-] zahraničný obchod, [+] keď je väčší export ako import
[-] keď je väčší import ako export

2. Zahranično - obchodná bilancia = druhý najhlavnejší ukazovateľ

3. Nezamestnanosť

4. Inflácia – nárast cien tých tovarov, ktoré predstavujú spotrebný kôš pre občanov [centrálna banka]

5. ČDP – čistý domáci produkt
ČNP – čistý národný produkt

NEZAMESTNANOSŤ:

Z hľadiska občana sú nezamestnanosť a inflácia najproblematickejšie ukazovatele!

počet nezamestnaných
Miera nezamestnanosti = –––––––––––––––––––––––––––––– x 100
počet zem. + počet nezamestnaných

Nezamestnanosť vzniká z viacerých príčin: [Faktory ktoré ju zapríčiňujú]

1. nie je dopyt po tovaroch a službách [nevyrába sa, nepredáva sa, peniaze nemajú kolobeh]
2. prechádza sa z jedného ekonomického systému na druhý [automaticky sa mení počet zamestnancov]
3. politika vlády [neprijíma také zákony, ktoré by dovoľovali podnikateľom zamestnávať]
- dane [pokles daní]
- rôzne úľavy
- zahraničný kapitál [príchod – podpora zahraničného kapitálu]
- minimálna mzda...
4. odbory
5. nefunkčný sociálny systém
6. kvalifikácia zamestnanca
7. ochota cestovať za prácou

Dôsledky nezamestnanosti:
- nevytvára sa HDP
- zhoršuje sa Dopyt
- klesá životná úroveň
- zhoršuje sa zdravotný stav
- naštrbujú sa rodinné vzťahy
- zväčšuje sa kriminalita


↓ DOPYT ↓ CENA – deflácia ↓ ZISK ↓ NEINVESTUJE SA

klesá dopyt = klesá cena[deflácia] = klesnú zisky = neinvestuje sa =NEZAMESTNANOSŤ

- ako základ možno považovať prítomnosť Dopytu
- na deflácii zarába banka
- na inflácii zarába iba ten, ktorí žije na dlh /USA/


Zmeny ktoré čakajú SR od nového roka:

1. úrady práce sa rušia a vznikajú územné úrady sociálnych vecí a služieb nezamestnanosti
2. dlhodobo nezamestnaný človek sa bude musieť hlásiť každých 7 dní a nie ako teraz každých 14 dní
3.

systém podpôr: 50% z hrubej mzdy max 1,5 násobok priemernej mzdy
4. štát nebude financovať verejné práce
5. zavedenie nového pojmu [Znevýhodnený nezamestnaný]

Sem patria:
- telesne postihnutý
- matky s deťmi
- občania nad 50 rokov
- absolventi škôl
- mladiství
- osamelí ľudia

V súčasnej dobe (marec 2004) je miera nezamestnanosti v SR 14,49%!.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk