referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Marcel
Utorok, 20. apríla 2021
Organizovanie a organizačná štruktúra; Určenie miery formalizácie v organizačnej štrúkture
Dátum pridania: 25.03.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Veronika Grubelova
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 653
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 5m 0s
Pomalé čítanie: 7m 30s
 

Podľa amerického odborníka Ernesta Daleho sú to nasledovné požiadavky, ktoré by mali byť v procese organizovania rešpektované:
Ø Ciele podnikateľských činností
Ø Špecializácia
Ø Koordinácia
Ø Právomoc
Ø Zodpovednosť

Obsah organizovania tvorí viacero na seba nadväzujúcich čiastkových procesov:
§ Určenie sústavy činností, ktoré sú potrebné na zabezpečenie fungovania riadeného celku (časti podniku, kolektívu ľudí a pod.) za účelom splnenia cieľov.
§ Priradenie (stanovenie) príslušných činností jednotlivým vykonávateľom (ľuďom, pracoviskám) pri zabezpečení racionálnej deľby práce.
§ Zoskupenie vymedzených činností, pracovísk a ľudí do organizovaných celkov (útvarov) a ich podriadenie príslušným manažérom.
§ Stanovenie (delegovanie) úloh, právomocí a zodpovednosti jednotlivcom a útvarom.
§ Zabezpečenie horizontálnej a vertikálnej koordinácie činností, ľudí a útvarov smerujúcej k realizácii plánovaných cieľov v organizačnej štruktúre.

Organizovanie ako časť manažmentu predstavuje proces rozdelenia celkovej úlohy organizácie na jednotlivé práce (pracoviská) a ich opätovné spojenie do jednotiek alebo útvarov. Určité množstvo právomoci sa deleguje na manažérov každej jednotky alebo útvaru. Cieľom organizovania je dosiahnuť čo najvyšší stupeň organizovanosti systému (organizácie). Z tohto hľadiska organizovanie je činnosť, ktorá súvisí s dvoma etapami vývinu systémov (organizácii) a to:
1. S vytváraním nového systému t.j. s prvotným vytváraním organizácie (so zodpovedajúcou štruktúrou a funkciami jej prvkov).
2. S pretváraním už fungujúceho systému, čo znamená zdokonaľovanie existujúcej organizačnej štruktúry a jej procesov.

Podstata a poslanie organizačnej štruktúry

Organizačná štruktúra vyjadruje formu usporiadania dĺžky procesu deľby práce pre účinné a racionálne zabezpečenie vystupujúcej množiny riadiacich a realizačných činností. Organizačnú štruktúru možno na základe systémového prístupu definovať ako množinu prvkov a vzťahov medzi nimi. Pod pojmom prvky treba rozumieť štruktúrne jednotky a podľa rozlišovacej úrovne a miery agregácie – závody, výrobne, jej úseky, odbory, sekcie, oddelenia či ďalšie útvary. Vzťahy medzi prvkami predstavujú informačné väzby, ktoré pomáhajú realizovať nevyhnutné informačné prepojenie na zladené plnenie vykonávaných procesov. Je to informačný prenos výsledkov rozhodovania po hierarchickej úrovni, výmena informácii v rámci vzájomnej spolupráce jednotlivých prvkov a poskytovanie informácii o splnení úlohy. Podľa toho, či sa útvary a pracoviská zaoberajú výkonnými (operačnými) činnosťami alebo riadením, rozoznávame:
- Organizačnú štruktúru riadeného systému, t.j. výkonnej (operačnej, prevádzkovej) sféry. - Organizačnú štruktúru riadiaceho systému, t.j. riadiacich orgánov a riadiaceho aparátu. Určenie miery formalizácie organizačnej štruktúry

S deľbou práce (špecializáciou) je spojená voľba vhodných foriem združovania činností, ľudí a pracovísk do kolektívov, resp. jednotlivých druhov organizačných celkov (jednotiek, útvarov), čím sa zároveň určujú vzájomné vzťahy spolupráce. Vzniká formálna a neformálna organizačná štruktúra slúžiaca na zabezpečenie plnenia stanovených činností a cieľov organizácie. Jej účelom je pomôcť vytvoriť podmienky na ľudský výkon.

Formálna organizačná štruktúra predstavuje plánovanú koordináciu činností skupiny pracovníkov na dosiahnutie spoločného a explicitne stanoveného cieľa, a to na základe deľby práce, funkcií a vymedzenej právomoci a zodpovednosti.
 
späť späť   1  |   2  |  3    ďalej ďalej
 
Zdroje: Alexy.J.,Manazmant,Trencin,Trencianska univerzita, Sedlak.M,Manazment,Bratislava, ELITA,
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.