Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Vzdelávanie zamestnacov

Potrebu pracovníkov s vysokou úrovňou prac.spôsobilosti riešia podniky nielen systematickým získavaním schopných odborne a psychycky pripravených uchádzačov o prácu, ale aj odbornou prípravou a rozvojom vlastných pracovníkov.
Kvalifikačná príprava a rozvoj pracovníkov musia byť nepretržité a prepojené na pracovnú činnosť.Kvalifikačná príprava zahŕňa:
A. Adaptácia nových pracovníkov
Nový pracovník sa musí prispôsobiť novým podmienkam. Adaptačný proces je zameraný na prispôsobenie sa nových pracovníkov v podniku. Priebeh procesu tvoria:
a) Prac.adaptácia – je zameraná na prispôsobovanie nového pracovníka k prac.podmienkam, charakteru a obsah prac.činnosti riadiacemu systému a organizácií práce v podniku
b) Sociálna adaptácia – jej cieľom je dosiahnuť zaradenie pracovníka do existujúceho systému medziľudských vzťahov na pracovisku aj v podniku.
c) Adaptácia na podnikovú kultúru – podniková kultúra predstavuje systém spoločných hodnôt a noriem, kt. sa prijali a rozvinuli v podniku a majú veľký vplyv na konanie, uvažovanie i vystupovanie pracovníkov. Cieľom tejto adaptácie je pomôcť novým pracovníkom orientovať sa v existujúcich sociálnych normách a spôsoboch konania a prispôsobiť sa im.

!!! Jednotlivé zložky sa prelínajú a ovplyvňujú !!!

B. Zvyšovanie kvalifikácie pracovníkov
Znamená obnovovanie a rozvíjanie doteraz nadobudnutých vedomostí a zručností. Potreba zvyšovania kvalifikácie pracovníkov je vyvolaná novými kvalifikačnými požiadavkami prac. miest v súvislosti so zmenami trhu, riadenia.
C. Rekvalifikácia – preškolenie
Ide o vždy o organizovaný proces získavania nových vedomostí a zručností(úplná alebo čiastočná) Jej podstatou je každá aj elementárna zmena kvalifikácie ak umožní ďalšie alebo nové prac.uplatnenia pracovníka
Rekvalifikácia pomáha riešiť problém nezamestnanosti, je určitou prevenciou pred stratou zamestnania, umožňuje uplatniť sa absolventom škôl, zdrav.postihnutým osobám a realizáciou osobných záujmov.
Vzdelávanie pracovníkov v každom podniku je nevyhnutnosťou, dôležité je však vytvoriť podmienky pre efektívne vzdelávanie.

Vzdelávanie pracovníkov musí byť dobre organizované a systematické:
» Je potrebné vychádzať zo skutočných potrieb vzdelávania (určiť, ktorých pracovníkov a v akej oblasti vzdelávať)
» Je potrebné zostaviť plán vzdelávania (ako,kedy,kým,kde za akú cenu vzdelávať)
» Realizovať vzdelávacie aktivity s použitím vhodných metód vzdelávania
» Vyhodnotiť efektívnosť vzdelávania

Rozvoj pracovníkov

Vzdelávanie pracovníkov by sa malo zabezpečiť nielen z hľadiska súčasných podnikových potrieb. Rozvoj pracovníkov znamená ich vzdelávanie z hľadiska budúcich potrieb podniku. Takéto vzdelávanie sa orientuje najmä na kariéru pracovníkov. Rozvojovú postupnosť v zamestnaní, ktoré človek vykonáva v priebehu svojho života nazývame pracovná kariéra.
Rozvoj kariéry je výsledkom pôsobenia toho, čo si robí pracovník v súlade so svojimi osobnými cieľmi a možnosťami, ktoré mu ponúka podnik.V rozvoji pracovnej kariéry sa využíva povýšenie pracovníkov.
Riadenie kariéry – podnik riadi kariéru pracovníkov.Každý vedúci by mal informovať zamestnancov o pracovných možnostiach, posúdiť reálnosť ich cieľov a vytvoriť pre nich plán kariéry. Výsledkom riadenia kariéry je najmä podpora rozvoja interných zdrojov v podniku, zníženie fluktuácie, stimulácia pracovníkov k rozvoju.

Zdroje:
učebný materiál pre obchodné akadémie Ekonomika -
a rôzne knihy, nič konkrétne, z každej tak trošku...... -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk