Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Reengineering

Konkurencieschopnosť v globálnej ekonomike je spojená so schopnosťou podniku pružne reagovať na sústavné a stále rýchlejšie zmeny trhového prostredia. Stručne povedané, trhy a financie sú k dispozícii v doposiaľ nebývalej miere pre tých, ktorí sú schopní sústavne a často radikálne zvyšovať svoju produktivitu. Management podnikov je nútený trvalo hľadať nové cesty k udržaniu a posíleniu svojich pozícií na meniacom sa trhu. Pritom dochádza k prenajímaniu a prelínaniu najlepších manažérskych kultúr, postupov a nástrojov. Pojem ako „management of chance“ alebo “business process reengineering“ sa staly bežnou súčasťou medzinárodného slovníku manažérov a poradcov.

Pod pojmom reeingineering /reinžiniering/ sa v ekonomickom slovníku dočítame, že reengineering znamená: reštrukturalizáciu, transformáciu, restructuring, streamlining - úsilie o efektívnejšie firmy, schopné globálne konkurovať, využívajúce obmedzovanie duplicitných činností v pobočkách firiem, zatváranie alebo zmeny stratových závodov a kancelárií a prepúšťanie zamestnancov. Ale čo v ekonomickej praxi znamená Reegineering? Reengineering podniku, reinžiniering podnikových procesov, znamená procesovú metodológiu zmeny štruktúr podniku, ktorá je orientovaná na zlepšenie efektívnosti firmy.

Na rozdiel od engineeringu ( poskytovanie inžinierskych služieb, projekcie, konštrukcie, kompletizácia továrenských zariadení a pod), riešenie v rámci reeinžinieringu znamená tvorivé hľadanie v rámci komplexnej zmeny a následné projekty redizajnu, vyjadrené v nových koncepciách procesov pred detailnými projektami procesov. Z hľadiska technológie je podstatné, že kým v projektoch odvodených z inžinieringu, bežných projektoch sa uvažuje obyčajne s aplikáciou konkrétnej technológie hneď od jeho začiatku, v procese reinžinieringu prichádzame postupne k výberu, adaptácii vhodnej technológie a jej aplikácii. Technológia je tu takto ušitá namieru, riešenie procesov je inžiniersky vyladené v procesovom priestore firmy, čo môže viesť k novej výkonnosti firmy. Tvorivý proces reinžinieringu a samotného redizajnu je náročný a vyžaduje podporu mnohých faktorov. Veľmi podstatné je poznanie pôvodných procesov. Preto skôr uvažujeme o reinžinieringu podnikových procesov, mali by sme zvážiť možnosti ich inžinieringu.

Reengineering, ktorý otriasa racionalitou bežných podnikových procesov, je samozrejme súčasne i výzvou tradičným konceptom managementu, ako je obzvlášť deľba práce.

Nejde v ňom totiž o nič iného než o integrovanie „roztrieštených“ a fragmentizovaných procesov - obvykle s využitím moderných informačných technológií - do logického, účelného a efektívneho sledu činností, čoho výsledkom je určitá hodnota, ktorú zákazník považuje za významnú a žiadúcu. Sústredí sa na deštrukciu a elimináciu obvyklých dielových agend, na nové a nezaťažené vymedzenie „účelu hry“, na zjednodušenie, zrýchlenie a zefektívnenie procesu. Reenginnering tak vnáša dramatické efekty do všetkých oblastí podniku - mení organizačnú štruktúru, má významné dôsledky pre politiku zamestnanosti, systémy odmeňovania, riadenie skladového hospodárstva, informačné systémy atď. Hlavným cieľom reengineeringového úsilia, koncepcie „nového počiatku“ je dosiahnuť prostredníctvom radikálnej reorganizácie podnikateľských a produkčných procesov rádovo vyšší výkonnosti, vysokú akosť, zníženie nákladov a ďalších faktorov konkurencieschopnosti a prosperity (zvlášť významnou konkurenčnou výhodou je potom čas, resp. mimoriadne zníženie jeho spotreby). „Procesom“ (čo je základné kľúčové slovo reengineeringovej koncepcie) potom môže byť napríklad vývoj nového výrobku, príjem objednávky a vybavenie a expedíciu zakázky, likvidáciu poistnej udalosti a iné.

Reengineeringovú koncepciu možno uplatniť vo všetkých podnikateľských oblastiach vrátane chemického farmaceutického priemyslu, telekomunikáciach, v odvetiach elektroniky, energetiky, ale i v maloobchode, poisťovníctve a bankovníctve atď.(Dnes dokonca existujú pozitívne skúsenosti s uplatňovaním reengineeringu i v štátnej správe). Ukazuje sa pritom, že princípy reengineeringu možno efektívne aplikovať ako vo veľkých, tak i v malých podnikoch či organizačných jednotkách. Hlavné výhody:
získate lepšie procesy
zvýšite svoju produktivitu a efektívnosť
nájdenie silných a slabých stránok a nájdenie nových smerov ďalšieho rozvoja.

Procesový redizajn (redisgn) - rapid reinžiniering
Úplný reinžiniering je rozsiahlý, zložitý a dlhodobý proces. Nie vždy je účelné k nemu pristupovať s aplikáciou úplnej metodológie z časového, finančného dôvodu, i z hľadiska rozsahu potrebnej zmeny. Je často snaha postupovať zrýchlene, ak je to možné a predošlý stav podniku to umožňuje, a v čiastkových technických projektoch uplatňovať prvky, ktoré sú odvodené od reeingineeringu. Túto metódu môžeme označiť ako procesový redizajn. Orientovaný je na konkrétne procesy podniku, ktorých výber je skôr na základne dlhodobej expertnej skúsenosti v podniku a nie zložitého identifikačného procesu ako pri reengineeringu. Procesový redizajn súčasne znamená aj zahrnutie procesového inžinieringu ako aplikácie inžinierskych disciplín v analýze a zlepšení procesov.

Umožňuje premietnuť prvky reinžinieringu podniku spočívajúce v zahrnutí celkovej koncepcie podniku, cieľov do riešenia nových procesov, ich technických projektov. Vyznačuje sa lepšou štrukturovateľnosťou a algoritmickousťou postupov ako reengineering, môže byť zahrnutý do komplexnejších nástrojov na báze informačnej technológie. Tento potom umožňuje rýchle generovanie, prehodnotenie variantov, premietnutie čiastkových dôsledkov, zvýšenie efektívnosti inžinierskej činnosti a riešenia projektov. Umožňuje pripraviť vyváženú alternatívu projektov procesov a špecifické projekty v kontexte celkových potrieb firmy. Redizajn je spojený s aplikáciou technológie, ale už v prvej etape postupu. Procesový redizajn a následne redizajn procesov je použitý, keď je potrebné, aby kľúčové procesy boli zracionalizované, zefektívnené. Možnosti toho sú v odstránení byrokracie, redukcií času cyklu, odstránení možných zdrojov chýb, efektívnym využitím nástrojov informačnej technológie, komunikácie. Využíva nástroje ako zjednodušenie, štandardizácia, atď. a uplatňuje technológie ako automatizácia, informačná technológia, CAD, skupinová technológia, atď. Je to hlavne koncepčná etapa pred vlastným realizačným technickým projektom. Outsourcing ( jeden zo spôsobov reengineeringu)
Dobre a rýchlo reagovať v dnešnom zložitom podnikateľskom prostredí znamená reagovať súčasne v niekoľkých aspektoch podnikania. Úspešná zmena (reakcia na zmenu) musí vždy bezpodmienečne obsahovať tri všeobecne známe zložky - ľudí, procesy a technológie. Aby sme však dosiahli trvalú zmenu musíme ísť oveľa hlbšie a riešiť aj otázku správania sa ľudí, ktorá sa odvíja od používaných spôsobov merania a metrík v spoločnosti a tie vychádza zo všetkých zložiek firemnej kultúry. Dosiahnuť trvalé a hlboké zmeny vyžaduje teda oveľa širšie a dlhodobejšie úsilia (v ideálnom prípade 2 až 3 roky, obvykle však viac ako 5 rokov). Z tohto pohľadu dnešní manažéri nemajú priveľa možností okamžite zmeniť všetky uvedené aspekty podnikania. Jedným z vhodných a účinných spôsobov je skutočná transformácia podnikania (Peter Bourke, prezident Spherion Outsourcing: "Veľké zvýšenie výkonnosti spoločnosti možno docieliť iba prostredníctvom transformácie podnikania".). Outsourcing je jedným z nástrojov, ktorý takýto typ riešenia ponúka. Dokáže v spoločnosti uvoľniť potenciál viazaný v oblastiach, ktoré nepatria medzi kľúčové. Na druhej strane vhodnou voľbou spôsobu použitia outsourcingu a správnym výberom partnera posilní kľúčové spôsobilosti spoločnosti a jej konkurenčné výhody.

V konečnom dôsledku práve outsourcing umožňuje spoločnostiam rýchlym spôsobom transformovať existujúci spôsob podnikania a dosiahnuť zmeny (reakcie na zmeny) i v tých prípadoch, keď by štandardný spôsob vyžadoval niekoľko rokov dôslednej práce. Reengineering podnikových procesov a spôsob strategického poradenstva:
Reengineering podnikových procesov (Business Process Reengineering - BRP)

Najdôležitejšie nie sú procesy, ale ľudia!
Ľudia - vlastníci procesov majú tri základné roly:
„kouč“ - pomáha svojim podriadeným viac ako „zdroj“, než ako kontrolor
„advokát“ - reprezentuje a obhajuje proces v rámci podniku
„tvorca“ - navrhuje a presadzuje architektúru procesu a ukazovatele procesnej výkonnosti

Je nutné tvoriť nové veci! ( alebo aspoň tvorivým spôsobom aplikovať osvedčené postupy)
Základné podnetové otázky:
Prečo?
Čo?
Kto?
Kedy?
Kde?
Koľko?
Ako?

Je nutné vybrať dôležité procesy !
rozlišovať procesy dôležité a zbytočné alebo dokonca škodlivé, strategické a taktické
rozlišovať procesy, ktoré pridávajú hodnotu pre zákazníka a tie, ktoré pre nás nemajú význam
analyzovať rozsah a obtiažnosť zmeny

Všetko (takmer) sa dá merať a ohodnotiť!

Projektové fázy:
Prípravná fáza
Analýza a návrh projektu
Implementácia navrhnutých zlepšení
Pravidelné audity.

Zdroje:
www.rpic-vip.cz -
www.mgmtpress.cz -
www.hnonline.sk -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk