Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Teórie motivácie

Všeobecná teória motivácie ako súčasť psychológie prináša celý rad teórií pracovnej motivácie, ktoré predstavujú súbor poznatkov o faktoroch, ktoré ovplyvňujú chovanie pracovníkov.

Maslowova teória potrieb
Táto teória je jednou z najznámejších teoretických koncepcií motivácie ľudského chovania. Podstatou tejto teórie je vymedzenie rozhodujúcich potrieb človeka, ako zdroja základných motívov jeho chovania. Potreby sú usporiadané v určitom poradí - stupňoch (pyramída potrieb), ktoré súčasne odrážajú aj význam (váhu) potreby v celej štruktúre potrieb. Do určitej miery odrážajú aj určitú hodnotovú orientáciu jednotlivca.
1. stupeň - existenčné potreby základného charakteru (fyziologické), ktoré musia byť uspokojené, ak nemá človek trpieť (hlad, smäd, spánok, oblečenie, bývanie). 2. stupeň - potreby bezpečnosti, chápané nielen ako bezpečnosť fyzická, ale predovšetkým ekonomická. 3. stupeň - sociálne potreby realizované predovšetkým vzťahom a kontaktami s okolím (skupina, podnik, spoločnosť). Realizuje sa predovšetkým v oblasti medziľudských vzťahov.
4. stupeň - potreby sebarealizácie (rozvoj osobných schopností, rozvoj pocitu vlastnej hodnoty a možnosť ovplyvniť vlastný život a jeho okolie) sú na vrchole potrieb jednotlivca.
Podľa Maslowa sa tieto potreby uspokojujú v následnosti: len čo sa približíte k uspokojeniu jednej y nich zvýši sa priorita nasledujúcej. Táto stupnica sa uplatňuje predovšetkým na pracovisku, pretože človek potrebuje peniaye, odmenu, ale tiež úctu a spoluprácu. Ďalší aspekt Maslowovej teórie potrieb, súvisí s procesom výberu pracovníkov. Pri výbere pracovníkov sa vychádzalo z požiadavky, aby boli presne dané nároky práce pracovného miesta, alebo funkcie, ktoré má byť obsadené. Súčasne by mal byť v procese výberu vyhľadaný taký pracovník, ktorý zodpovedá týmto nárokom svojimi schopnosťami a vedomosťami. Ak boli tieto požiadavky splnené, je možné proces výberu považovať za úspešný. Optimálne obsadenie funkčnej pozície predpokladá súlad medzi tromi faktormi:
a) potrebou pracovníka,
b) kapacitou jeho schopností,
c) nárokov práce

Zhodnotenie individuality jednotlivca a jeho potrieb má v motivačnom procese mimoriadny význam a na Maslowovu teóriu v tomto smere nadviazal a rozvinul ju H. Heckhausen (1974).

Základné motivačné typy pracovníkov podľa Heckhausena
Je možné rozlíšiť dva základné typy osobnosti z hľadiska motivačných vplyvov, ktoré u nich prevládajú.
1.

typ sa vyznačuje tým, že u neho prevažuje v motivácii k výkonu viera v úspech. Vytyčujú si reálne ciele, primerane vysoké, ale dlhodobejšie,sú flexibilný.

2. typ sa vyznačuje tým, že v motivácii k výkonu prevažuje obava z neúspechu. Kladú si extrémne nízke ciele alebo extrémne vysoké.

Pri motivácii pracovníkov obidvoch typov je potrebné si uvedomiť charakter základného typu ich motivácie.U pracovníkov 2. typu obavu neúspechu môžeme znižovať pochvalou, prijatím ich návrhu a pod.

Herzbergova teória dvoch skupín faktorov pracovnej motivácie
Psychológ Frederick Herzberg vyvinul fvojfaktorovú teóriu motivácie založenú na movátoroch a hygienických faktoroch. Hygienické faktory nemotivujú, ale keď sú neuspokojené vyvolávajú nespokojnosť. Patria sem: 1. plat, odmeny, 2. pracovné podmienky - pracovná doba, 3. politika spoločnosti – pravidlá, nariadenia, 4. postavenie – závisí od zaradenia, autority, 5. pracovné istoty, 6. dohľad a samostatnosť – kontrola nad obsahom výkonu, 7. život na pracovisku – typ medziľudských vzťahov, 8. osobný život – čas stravený s rodinou, priateľmi.
2. faktorom sú motivátory, ktoré ženú za výsledkom. Motivátory si človek buduje podľa toho ako silný je jeho pocit rastu a sebarealizácie. Patria sem: 1. úspech – dosiahnutie cieľov je dôležitá potreba a napredovať je hnacím motorom, 2. uznanie – ocenenie staršími kolegami motivuje, pretože zvyšuje sebaúctu, 3.záujem o prácu – tá práca, ktorá nás baví je vačšou motivačnou silou ako nezaujímavá práca, 4. zodpovednosť – autorita vyžaduje vodcovské schopnosti, riskovanie a sebausmerňovanie, 5. postup – hlavným a dôležitým motivátorom je pocit možného postupu.
Pozitívne vytvárané faktory hygieny nestačia sami o sebe podnecovať pracovníka k vyššiemu a kvalitnejšiemu výkonu, ale tvoria základňu, nad ktorou je možné vytvoriť nadstavbu pôsobením motivátorov.

McGregorova teória X, teória Y a jej význam
Teória X a teória Y sú skupiny predpokladov o povahe ľudí. Teória X predstavuje „tradičné“ predpoklady o povahe ľudí:
- človek má prirodzený odpor k práci, a preto sa jej vyhýba, preto musia byť ľudia kontrolovaní, usmerňovaní
- človek dáva prednosť tomu, aby bola jeho činnosť usmerňovaná, aby nemal zodpovednosť.

Má malú ctižiadostivosť a želá si mať vo všetkom istotu.
Podľa Teórie Y patrí:
- je prirodzené vynakladať fyzické či psychické úsilie
- ľudia sú schopní riadiť a kontrolovať sa sami.
- stupeň stotožnenia s cieľmi je úmerný veľkosti odmien spojených s ich dosiahnutím.
- človek zodpovednosť prijíma, ale aj vyhladáva
- ľudia využívajú dôvtip, predstavivosť a tvorivosť
- intelektuálny potenciál priemerného človeka je v modernom priemysle nedostatočne využívaný. Teória X je pesimistická, statická a strnulá. Podriadení pracovníci sú riadení predovšetkým svojimi nadriadenými. Teória Y je dynamická a pružná. Kladie dôraz na sebariadenie a na integrovanie individuálnych a podnikových potrieb. Tieto teórie sú len predpoklady. Dobrí manažéri uznávajú ako dôstojnosť a schopnosti človeka, tak aj nedostatky v chovaní ľudí a korigujú svoje chovanie podľa situácie.

Zdroje:
M., Kupkovič a kol. – Podnikové hospodárstvo -
A., Bajcura - Teória a prax riadenia -
R., Heller - Úspešná motivácia -
internet -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk