Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Motivacia zamestnancov (seminárna práca)

Motivácia -všetko to, čo prežívame, po čom túžime, k čomu máme odpor, čo sa usilujeme dosiahnuť, aké máme ideály a pod.
-všetky indivíduu alebo skupine pripisované pochody, ktoré vysvetľujú alebo robia zrozumiteľným jeho správanie.
Motiváciu môžeme chápať ako:
 Zámer, úsilie niečo dosiahnuť
 Zvnútra aktivované správanie, ktoré sa vykonáva spontánne
 Zvonka aktivované správanie, ktoré nie je spontánne, je vyvolané vonkajším činiteľom
Hlavným motívom ľudskej činnosti je sebarealizačné úsilie človeka. Motívom rozumieme popud, podnet alebo pohnútku, ktoré posúvajú hranice možností pracovníka a vyžadujú vypätie vôle, veľa síl na prekonanie samého seba a koncentrovanú pozornosť na vlastný profesionálny rast. Sú to aktivity zamerané na dosiahnutie vytýčeného cieľa.
Morálka je spoločenskou, nadosobnou motiváciou najvyššieho stupňa, lebo dáva konaniu pracovníka základný smer a zmysel a tvorí pevný a dlhodobo pôsobiaci regulačný mechanizmus. Je to hybná sila jeho činnosti, správania a konania. Motívom sebaformovania pracovníka je aj záujem realizovať osobný rast vzdelávaním. Každý človek má v sebe geneticky zakódovanú túžbu po úspechu. Úspech má kladný motivačný účinok, lebo posilňuje sebavedomie, dvíha ašpiračnú úroveň. K motívom pracovníka patria aj túžby, ktoré sa diferencujú podľa veku, postavenia v zamestnaní, zastávanej funkcie, pozitívnych i negatívnych životných skúseností a pod.
Medzi najvýznamnejšie iniciátory pracovného chovania patria odmeny. Rozdeľujú sa na hmotné a morálne (hmotné odmeny sa ešte ďalej delia napr. na peňažné odmeny, naturálie a peňažné pôžitky). Aj keď význam peňažných odmien je nesporný, je treba plne využívať aj morálne odmeny. Okrem finančných odmien sa dá odmeňovať aj uznaním, vyššou zodpovednosťou alebo postavením. Je treba navrhnúť jednoduchý systém odmeňovania, ktorý je viazaný na výkonnosť, t.j. vyšší príjem za vyšší zisk, objem výroby, efektívnosť...Ďalšie prvky motivácie sú: starostlivosť o stravovanie, dopravu a ubytovanie pracovníkov, lekárska starostlivosť, telovýchovná a kultúrna starostlivosť atď.
Na pracovný výkon zamestnancov z veľkej časti pôsobí aj ich nadriadený. Riadaci pracovník, ktorý sa nezaujíma len o pracovné výsledky, ale aj o to, ako jeho podriadení žijú, aké majú osobné a rodinné starosti a radosti, výrazne prispieva k vytváraniu priaznivej sociálnej atmosféry na procoviskách, motivujúcich pracovníkov k úspešnému plneniu ich pracovných úloh.

Pri morálnom motivovaní svojich pracovníkov by mal používať:
 Individuálne pohovory so svojimi zamestnancami, nechať ich o svojej práce hovoriť
 Nedištancovať sa od nikoho zo svojich podriadených, rešpektovať ich všetkých bez ohľadu na ich funkciu, nadväzovať s nimi konverzáciu
 Povzbudzovať tých, ktorí nemajú dostatok sebavedomia a dodávať im pocit istoty. Ak si zaslúžia pochvalu, je dobré ich pochváliť. Musia mať o sebe vysokú mienku a v ťažkostiach vidieť príležitosť, nie problém
 Pravidelne hodnotiť výkonnosť svojich ľudí pri osobných pohovoroch, spomenúť pozitívum i negatívum ich práce
Motivácia pracovníkov vhodnými stimulmy patrí medzi pracovné povinnosti riadiacich subjektov, či sú nimi kolektívne riadiace orgány alebo individuální riadiaci pracovníci.

Je všeobecne známe, že každý človek túži po úspechu, no život je taký, že s úspechom spoločne kráča aj neúspech. Občasný a menej významný neúspech sa môže vyskytnúť u každého pracovníka a má zvyčajne kladný a povzbudzujúci motivačný účinok. Veľké a chronicky sa opakujúce neúspechy majú záporný motivačný účinok. Oslabujú sebavedomie pracovníka.

Zdroje:
Beránek E.: Ako si organizuje a plánuje prácu riadiaci pracovník, Práce, vydavatelství a nakladatelství ROH, Praha 1982 -
Boroš J.: Základy sociálnej psychológie, IRIS, Bratislava 2001 -
Coleman R., Barrie G.: 525 zpôsobov ako sa stať lepším manažérom, Management Press, Praha 1993 -
Doležaj V. a kol.: Ekonomika a riadenie obchodného podniku, Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1984 -
Tuma M.: Manažérske umenie, Vydavateľstvo a nakladateľstvo odborov na Slovensku, Bratislava 1990 -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk