referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Dominik
Streda, 4. augusta 2021
Projekt riadenia ľudských zdrojov v Mestskom úrade v Prešove
Dátum pridania: 08.04.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Termit_
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 979
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 8.8
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 14m 40s
Pomalé čítanie: 22m 0s
 

Vnútornú organizáciu mestského úradu, jej organizačné členenie, pôsobnosť jednotlivých útvarov, zásady organizačnej štruktúry úradu a tiež ich vzájomné vzťahy upravuje Organizačný poriadok Mestského úradu v Prešove, ktorý schvaľuje mestské zastupiteľstvo.

Mestský úrad:
- zabezpečuje odborné podklady a písomnosti na rokovanie mestského zastupiteľstva a mestskej rady
- koordinuje činnosť organizácií a ďalších subjektov vytvorených mestom
- pripravuje návrhy všeobecne záväzných nariadení mesta, vykonáva nariadenie mesta, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutí primátora
- zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov mesta a mestského zastupiteľstva
- vypracováva písomné podklady všetkých rozhodnutí primátora vydaných v správnom konaní
Na mestskom úrade sa stanovujú tieto stupne riadenia:
a) prednosta mestského úradu
b) zástupca prednostu mestského úradu
c) vedúci odborov mestského úradu a vedúci kancelárie prednostu MsÚ
d) vedúci referátov
a) Prednosta mestského úradu je zamestnancom mesta, ktorého vymenúva a odvoláva primátor mesta. Prednosta MsÚ zodpovedá za svoju činnosť primátorovi mesta a spolu s ním podpisuje zápisnice zo zasadnutí mestského zastupiteľstva. Funkciu prednostu MsÚ v Prešove môže vykonávať iba občan, ktorý má vysokoškolské vzdelanie alebo iné odborné vzdelanie uznávané v oblasti správy za náhradu vysokoškolského vzdelania. Prednosta MsÚ vedie a organizuje prácu MsÚ a plní aj ďalšie úlohy, ktoré mu uloží primátor a mestské zastupiteľstvo.

Základná organizačná štruktúra MsÚ:

Osobitné postavenie majú:
a) Útvar hlavného kontrolóra
b) Útvar hlavného architekta
c) Útvar strategického plánovania
d) Kancelária primátora mesta
e) Mestská polícia

Tieto útvary za svoju činnosť zodpovedajú priamo primátorovi mesta, pričom hlavný kontrolór mesta za svoju činnosť zodpovedá priamo Mestskému zastupiteľstvu v Prešove.

Kancelária primátora zahŕňa tieto útvary:
- referát obrany
- referát tlačový
- sekretariát primátora
- sekretariát zástupcov primátora


3 FUNKCIA KONTROLY

Činnosť útvaru hlavného kontrolóra riadi hlavný kontrolór mesta. Funkciu hlavného kontrolóra a útvar hlavného kontrolóra zriaďuje mestské zastupiteľstvo. Hlavného kontrolóra do funkcie volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo na 6 rokov. Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta a za svoju činnosť zodpovedá mestskému zastupiteľstvu a predkladá mu najmenej raz ročne správu o výsledkoch kontrolnej činnosti.

Hlavný kontrolór vykonáva najmä kontrolu:
- nakladania s majetkom mesta a s majetkom vo vlastníctve štátu, príp. vo vlastníctve iných fyzických alebo právnických osôb, ktorý bol mestu zverený,
- hospodárenia s finančnými zdrojmi mesta,
- čerpania rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu,
- správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov mesta účelovo poskytnutých, fondov a dotácií,
- pokladničných operácií a účtovníctva na mestskom úrade,
- plnenia uznesení mestského zastupiteľstva a mestskej rady a o výsledku kontroly informuje mestskú radu a mestské zastupiteľstvo.

Vypracováva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a záverečnému účtu pred ich schválením v mestskom zastupiteľstve. Hlavný kontrolór vybavuje sťažnosti a podnety občanov, ktoré boli podané na orgány mesta a zamestnancov mesta a zúčastňuje sa zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady s hlasom poradným.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: www.presov.sk, stiahnute15. 10. 2003, Zákon o verejnej službe 313/2001 z. z., Zákon o štátnej službe 312/2001 z. z., Zákon o obecnom zriadení 369/1992 z. z., KUZMIŠINOVÁ, V.: Personálny manažment pre učiteľské špecializácie, FHPV: Prešov, 2002, počet strán 180, ISBN 80 – 8068 – 135 – 6
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.