Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Projekt riadenia ľudských zdrojov v Mestskom úrade v Prešove

ÚVOD

Cieľom mojej seminárnej práce je aplikácia funkcií riadenia na činnosť MsÚ v Prešove, zistenie postavenia úseku riadenia ľudských zdrojov v organizačnej štruktúre MsÚ v Prešove a porovnanie kvality zákona o štátnej službe so zákonom o verejnej službe.
Na toto zistenie použijem metódy: analýzu pri posudzovaní postavenia úseku riadenia ľudských zdrojov v organizačnej štruktúre, porovnávanie pri zákonoch a aplikáciu znenia zákonov projektu.
Štruktúra projektu je organizovaná v 4-roch kapitolách. V prvej kapitole sa venujem funkcii plánovania. V druhej funkcii organizovania. V tretej sa venujem funkcii kontroly. Vysvetľujem tam postavenie hlavného kontrolóra v MsÚ v Prešove. Vo štvrtej kapitole sa venujem funkcii riadenia ľudských zdrojov, náboru zamestnancov, postaveniu úseku riadenia ľudských zdrojov, plánovaniu počtu zamestnancov MsÚ a stratégii riadenia ľudských zdrojov. Pokúšam sa v tejto práci stanoviť stratégiu RĽZ. Ťažisko práce je vo 4-tej kapitole.


1 FUNKCIA PLÁNOVANIA

Mestský úrad nemá právnu subjektivitu a je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora. Zabezpečuje administratívne a organizačné veci mestského zastupiteľstva, primátora a ďalších zriadených orgánov mestského zastupiteľstva. Mestský úrad je zložený zo zamestnancov mesta.
Poslaním Mestského úradu je pripravovať a spracovať odborné podklady a iné písomnosti pre rokovanie mestského zastupiteľstva. Vykonáva tiež nariadenia a uznesenia mestského zastupiteľstva. Za plnenie týchto úloh zodpovedá prednosta mestského úradu. Vedúci zamestnanci sa zúčastňujú rokovaní mestského zastupiteľstva podľa potreby.

2 FUNKCIA ORGANIZOVANIA

Mestský úrad organizuje a vedie prednosta mestského úradu a primátor mesta. Mestský úrad sa člení na odbory, ktoré sú riadené prednostom mestského úradu a zástupcom prednostu. Odbory sa členia na referáty.

Vnútornú organizáciu mestského úradu, jej organizačné členenie, pôsobnosť jednotlivých útvarov, zásady organizačnej štruktúry úradu a tiež ich vzájomné vzťahy upravuje Organizačný poriadok Mestského úradu v Prešove, ktorý schvaľuje mestské zastupiteľstvo.

Mestský úrad:
- zabezpečuje odborné podklady a písomnosti na rokovanie mestského zastupiteľstva a mestskej rady
- koordinuje činnosť organizácií a ďalších subjektov vytvorených mestom
- pripravuje návrhy všeobecne záväzných nariadení mesta, vykonáva nariadenie mesta, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutí primátora
- zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov mesta a mestského zastupiteľstva
- vypracováva písomné podklady všetkých rozhodnutí primátora vydaných v správnom konaní
Na mestskom úrade sa stanovujú tieto stupne riadenia:
a) prednosta mestského úradu
b) zástupca prednostu mestského úradu
c) vedúci odborov mestského úradu a vedúci kancelárie prednostu MsÚ
d) vedúci referátov
a) Prednosta mestského úradu je zamestnancom mesta, ktorého vymenúva a odvoláva primátor mesta. Prednosta MsÚ zodpovedá za svoju činnosť primátorovi mesta a spolu s ním podpisuje zápisnice zo zasadnutí mestského zastupiteľstva. Funkciu prednostu MsÚ v Prešove môže vykonávať iba občan, ktorý má vysokoškolské vzdelanie alebo iné odborné vzdelanie uznávané v oblasti správy za náhradu vysokoškolského vzdelania. Prednosta MsÚ vedie a organizuje prácu MsÚ a plní aj ďalšie úlohy, ktoré mu uloží primátor a mestské zastupiteľstvo.

Základná organizačná štruktúra MsÚ:

Osobitné postavenie majú:
a) Útvar hlavného kontrolóra
b) Útvar hlavného architekta
c) Útvar strategického plánovania
d) Kancelária primátora mesta
e) Mestská polícia

Tieto útvary za svoju činnosť zodpovedajú priamo primátorovi mesta, pričom hlavný kontrolór mesta za svoju činnosť zodpovedá priamo Mestskému zastupiteľstvu v Prešove.

Kancelária primátora zahŕňa tieto útvary:
- referát obrany
- referát tlačový
- sekretariát primátora
- sekretariát zástupcov primátora


3 FUNKCIA KONTROLY

Činnosť útvaru hlavného kontrolóra riadi hlavný kontrolór mesta. Funkciu hlavného kontrolóra a útvar hlavného kontrolóra zriaďuje mestské zastupiteľstvo. Hlavného kontrolóra do funkcie volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo na 6 rokov. Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta a za svoju činnosť zodpovedá mestskému zastupiteľstvu a predkladá mu najmenej raz ročne správu o výsledkoch kontrolnej činnosti.

Hlavný kontrolór vykonáva najmä kontrolu:
- nakladania s majetkom mesta a s majetkom vo vlastníctve štátu, príp. vo vlastníctve iných fyzických alebo právnických osôb, ktorý bol mestu zverený,
- hospodárenia s finančnými zdrojmi mesta,
- čerpania rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu,
- správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov mesta účelovo poskytnutých, fondov a dotácií,
- pokladničných operácií a účtovníctva na mestskom úrade,
- plnenia uznesení mestského zastupiteľstva a mestskej rady a o výsledku kontroly informuje mestskú radu a mestské zastupiteľstvo.

Vypracováva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a záverečnému účtu pred ich schválením v mestskom zastupiteľstve. Hlavný kontrolór vybavuje sťažnosti a podnety občanov, ktoré boli podané na orgány mesta a zamestnancov mesta a zúčastňuje sa zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady s hlasom poradným.

Výsledky kontroly predkladá mestskému zastupiteľstvu.

Hlavný architekt mesta
- kontroluje, riadi a koordinuje útvar hlavného architekta
- spolupracuje s predstaviteľmi štátnej správy v oblasti územného plánu
- zodpovedá za zabezpečenie komplexných výkonov územnoplánovacích činností

Vedúci odboru MsÚ
- zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z pôsobnosti odboru
- kontroluje plnenie uložených úloh a navrhuje opatrenia na zabezpečenie ich plnenia
- ukladá opatrenia za nesplnenie úloh a porušenie pracovnej disciplíny
- organizuje prácu a ukladá úlohy vedúcim referátom a zodpovedá za ich kvalitné a včasné plnenie
Vedúci referátu
- riadi a kontroluje činnosť referátu podľa pokynov vedúceho odboru
- organizuje prácu a ukladá úlohy zamestnancom referátu
- pripravuje návrh vedúcemu odboru na uloženie opatrení za nesplnenie úloh zamestnancami referátu
4 FUNKCIA RIADENIA ĽUDSKÝCH ZDROJOV

Samotný úrtvar pre riadenie ľudských zdrojov neexistuje. Tento útvar je nahradený referátom personalistiky a PaM. Tento referát spadá pod kanceláriu prednostu MsÚ. Postavenie a kompetencie úseku riadenia ľudských zdrojov v organizačnej štruktúre MsÚ je nepostačujúce. V súčasnosti je dôležité si uvedomiť, že úsek RĽZ by sa mal mať adekvátne postavenie. To je také, ktoré umožní formulovať a presadiť personálnu politiku a stratégiu s ohľadom na strategické ciele organizácie. Úsek riadenia ľudských zdrojov by mal byť retranslačným útvarom organizácie. Mal by mať také postavenie aby mohol komplexne riadiť ĽZ v organizácii. Náplň činnosti referátu personalistiky a PaM:
- na úseku personálnom vykonáva personálnu činnosť, vrátane výchovy a vzdelávania, právnu činnosť a pod.,
- na úseku práce a miezd stanovuje zásady mzdovej politiky v úrade,
- na úseku vzdelávania zabezpečuje starostlivosť o odborný rast a osobný rozvoj zamestnancov úradu a pod.

4.1 Plánovanie štruktúry a počtu zamestnancov
Odbor vnútornej prevádzky, ktorý je vytvorený v Mestskom úrade plánuje nielen počet, ale i štruktúru zamestnancov na základe analýzy prác, ktoré sa majú vykonať pri realizácii poslania organizácie. Cieľom analýzy prác je bližšie špecifikovať úlohy, ktoré sa majú plniť. Kvalifikačné predpoklady potrebné na vykonávanie pracovných činností, miera ich zložitosti a zodpovednosti, psychická záťaž a fyzická záťaž sú uvedené v charakteristikách platových tried pre pracovné činnosti s:
a) prevahou duševnej práce vo verejnej službe v prílohe č. 1,
b) remeselné, manuálne alebo manipulačné s prevahou fyzickej práce vo verejnej službe v prílohe č. 2. Pre jednotlivé pracovné činnosti sú kvalifikačné predpoklady uvedené v katalógoch, ktoré sú vypracované v súlade s charakteristikami platových tried. Tieto katalógy sú:
a. katalóg pracovných činností s prevahou duševnej práce vo verejnej službe alebo katalóg pracovných činností remeselných, manuálnych alebo manipulačných s prevahou fyzickej práce vo verejnej službe (ďalej len "katalóg") vydaný podľa § 46 ods. 3, alebo
b. rezortný katalóg pracovných činností (ďalej len "rezortný katalóg") vydaný podľa § 46 ods. 4.

c. katalóg pracovných činností s prevahou duševnej práce vo verejnej službe a katalóg pracovných činností remeselných, manuálnych alebo manipulačných s prevahou fyzickej práce vo verejnej službe zamestnancov Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý sa určí ako súčasť jej platového poriadku.10a
V tomto orgáne je naplánovaný počet zamestnancov takto:
- primátor mesta – 1 člen
- prednosta MsÚ – 1 člen
- zástupca prednostu MsÚ – 2 členovia
- kancelária prednostu – 6 členovia
- odbor finančný a plánovací – 7 členov
- odbor mestského majetku – 5 členovia
- odbor výstavby a dopravy - 5 členovia
- stavebný úrad - 5 členovia
- odbor podnikateľskej činnosti a životného prostredia – 5 členovia
- odbor vnútornej správy - 7 členovia
- odbor mestských organizácií a verejno-prospešných činností – 5 členovia
- odbor hospodárskej prevádzky – 5 členovia
- odbor sociálny, bytový a zdravotníctva - 9 členovia
- odbor kultúry – 5 členovia
- odbor školstva telesnej kultúry – 3 členovia
Na základe analýzy práce sa vypracúva popis práce (príloha č. 1).

Popis práce potom slúži na špecifikáciu požiadaviek na pracovníka, ktorý bude danú prácu vykonávať. Špecifikujú sa vedomosti, vlastnosti, schopnosti, skúsenosti osoby, ktorá má túto prácu vykonávať (príloha č. 2). 4.2 Výberové konanie na voľné siesta vedúcich
Výberové konanie uskutočňuje výberová komisia, ktorú zriaďuje zamestnávateľ. Členov komisie vymenúva najvyšší vedúci zamestnanec zamestnávateľa okrem výberových konaní na miesto najvyššieho vedúceho zamestnanca zamestnávateľa. Členov komisie pri výberovom konaní na miesto najvyššieho vedúceho zamestnanca zamestnávateľa vymenuje zriaďovateľ. Ak zamestnávateľ nemá zriaďovateľa, vymenuje členov výberovej komisie ústredný orgán štátnej správy, do ktorého pôsobnosti zamestnávateľ patrí. Výberová komisia má päť členov, z toho najmenej jedného člena zvoleného zamestnancami zamestnávateľa. Ak člen výberovej komisie je predpojatý, oznámi túto skutočnosť ostatným členom komisie.
Inzerát na vyhlásenie výberového konania na funkciu zástupcu prednostu MsÚ:
Mestský úrad, Hlavná ulica, 080 01 Prešov

Vyhlasuje
výberové konanie na funkciu zástupcu prednostu MsÚ vo Prešove.

Kvalifikačné predpoklady na tento post sú:

- VŚ vzdelanie
- min. 5 - ročná prax
- ovládanie cudzieho jazyka slovom i písmom
- komunikatívnosť
- ctižiadostivosť
- samostatnosť


K výberovému konaniu sú potrebné tieto doklady :

- výpis z registra trestov
- životopis
- potvrdenie o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
- referencie od predchádzajúcich zamestnávateľov


Žiadosti o účasť na výberovom konaní je potrebné dodať najneskôr do 27. 11. 2003


4.3 Stratégia riadenia ľudských zdrojov

Táto stratégia zahŕňa vypracovanie personálnej stratégie organizácie.
Swot analýza zahŕňa:
a) silné stránky
b) slabé stránky
c) príležitosti
d) hrozby

Medzi silné stránky Mestského úradu patrí motivovanie zamestnancov, uplatňovanie etického kódexu, rekvalifikačné kurzy poskytované zamestnancom, budovanie kultúry, či kolektívne vyjednávanie.

Slabé stránky tohto úradu zahŕňajú: nedostatočné uplatňovanie personálnej politiky, neetickosť zamestnancom k občanom, neznalosť zákonov, občasné nedodržanie vnútorných predpisov či pracovných požiadaviek, neefektívna organizačná štruktúra

Príležitosťami sú napr.

vznik väčších kompetencii, čerpanie eurofondov, dotácie od Európskej únie, vznik viacerých kompetencii v dôsledku rušenia okresných úradov a teda možné zvýšenie počtu zamestnancov.

Hrozbou sú napríklad nízke platy, ktoré často nezodpovedajú odvedenej práci, väčšia zodpovednosť, možná nevedomosť zamestnancov, zvýhodňovanie známych, nepostačujúca
vybavenosť organizácii, zložitosť riadenia, zlá ekonomická úroveň, či znižovanie rozpočtu

Stratégia:
- vytvoriť komplexný predpoklad trvalého rozvoja Mestského úradu v zmysle zákona č. 369/1992 zb. o obecnom zriadení a dlhodobú úspešnosť na základe zefektívnenia riadenia jej ľudských zdrojov.

K tejto stratégii je potrebné zabezpečiť 4 priority riadenia ľudských zdrojov:
- zmena v postavení útvaru riadenia ľudských zdrojov v organizačnej štruktúre, a vytvoriť samostatný útvar RĽZ z vymedzením kompetencii a právomoci umožňujúce komplexné RĽZ v organizácii a tým aj zmena v organizačnej štruktúre
- zavedenie efektívneho systematického systému vzdelávania zamestnancov
- skvalitnenie kultúrneho, etického prostredia organizácie vo vzťahu ku skvalitneniu služieb občanovi
- motivácia zamestnancov a teda vypracovanie efektívneho systému motivácie, jeho hodnotenie a odmeňovanie zamestnancov a manažérov ľudských zdrojov, kde môžeme zahrnúť aj zlepšenie informačných tokov a komunikácie pri riadenia organizácie a RĽZ
4.4 Porovnanie personálnych činností v zákonoch verejnej a štátnej služby

Personálna činnosť Zákon o verejnej službe Zákon o štátnej službe
- plánovanie množstva a
štruktúry zamestnancov § 2, odst. 1 – predpoklady
pre výkon verejnej služby § 12, – systemizácia
§14, odst. 1, predpoklady
- nábor § 4, vyhlásenie inzerátu v masovokomunikačných prostriedkoch na dané voľné pracovné miesto § 15, výberové konanie pre prípravnú a dočasnú štátnu službu. V tlači a v iných masov.
prostriedkov
- výber § 4, výberové konanie § 15, výberové konanie
- prijímanie zamestnancov § 5, pracovná zmluva
§6, obsah prac. zmluvy + sľub § 16, štatnozamestnanecký pomer, vzniká písomným rozhodnutím + sľub
- adaptácia - § 19, prípravná štátna služba
odst. 4
- odmeňovanie § 15, plat zamestnanca, venuje sa tomu celá druha hlava § 74, plat štátneho zamestnanca
- vzdelávanie § 3, posudzovanie plnenia kvalifikačných predpokladov -
- hodnotenie - § 48, služobné hodnotenie štátneho zamestnanca
- vzdelávanie - § 77, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie štátneho zamestnanca
- odmeňovanie § 15 - § 39, odmeňovanie zamestnancov verejnej služby § 78 - § 106, odmeňovanie štátnych zamestnancov


ZÁVER


V tejto seminárnej práci som aplikoval funkcie riadenia na činnosť úseku riadenia ľudských zdrojov. Čo sa týka postavenia úseku riadenia ľudských zdrojov v mestskom úrade mesta Prešov, tak je nevyhovujúce z hľadiska toho, že nevyhovuje postaveniu úseku riadenia ľudských zdrojov v moderných organizáciách a tým nemôže dostatočne riadiť, organizovať a kontrolovať ľudské zdroje v organizácii.

Úsek riadenia ľudských zdrojov by mal byť v organizačnej štruktúre umiestnený tak, aby mohol vplývať na celú organizáciu a tým presadzovať a formulovať personálnu politiku organizácie. Úsek riadenia ľudských zdrojov sa nevenuje úlohám, ktorým by sa mal ale je špecifikovaný na úlohy vedenia evidencie a odmeňovania zamestnancov. Pri porovnaní zákona o verejnej službe so zákonom o štátnej službe som dospel k záveru, že čo sa týka kvality tak je kvalitnejší zákon o štátnej službe. Obsahuje väčšie množstvo informácií týkajúcich sa riadenia ľudských zdrojov.

ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY


1. www.presov.sk, stiahnute15. 10. 2003
2. Zákon o verejnej službe 313/2001 z. z.
3. Zákon o štátnej službe 312/2001 z. z.
4. Zákon o obecnom zriadení 369/1992 z. z.
5. KUZMIŠINOVÁ, V.: Personálny manažment pre učiteľské špecializácie, FHPV: Prešov, 2002, počet strán 180, ISBN 80 – 8068 – 135 – 6


ZOZNAM PRÍLOH

1 Popis práce zamestnanca
2 Špecifikácia požiadaviek na zamestnanca
3 Životopis

OBSAH

ÚVOD 4
1 FUNKCIA PLÁNOVANIA 5
2 FUNKCIA ORGANIZOVANIA 5
3 FUNKCIA KONTROLY 8
4 FUNKCIA RIADENIA ĽUDSKÝCH ZDROJOV 9
4.1 Plánovanie štruktúry a počtu zamestnancov 9
4.2 Výberové konanie na voľné siesta vedúcich 11
4.3 Stratégia riadenia ľudských zdrojov 12
4.4 Porovnanie personálnych činností v zákonoch verejnej a štátnej služby 13
ZÁVER 14
ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY 15
ZOZNAM PRÍLOH 16.

Zdroje:
www.presov.sk, stiahnute15. 10. 2003 -
Zákon o verejnej službe 313/2001 z. z. -
Zákon o štátnej službe 312/2001 z. z. -
Zákon o obecnom zriadení 369/1992 z. z. -
KUZMIŠINOVÁ, V.: Personálny manažment pre učiteľské špecializácie, FHPV: Prešov, 2002, počet strán 180, ISBN 80 – 8068 – 135 – 6 -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk