referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vavrinec
Pondelok, 10. augusta 2020
Formy podnikania
Dátum pridania: 21.09.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: stanley44
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 235
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 9.1
Priemerná známka: 2.92 Rýchle čítanie: 15m 10s
Pomalé čítanie: 22m 45s
 
Stanovy družstva

Sú základným dokumentom upravujúcim činnosť družstva, všetky otázky členov, členských vkladov, orgánov družstva a hospodárenia družstva. Prijímanie a zmena stanov je v právomoci členskej schôdze a pokiaľ sa v stanovách neurčí inak, postačí pre ich prijatie a zmenu súhlas prostej väčšiny prítomných členov.
Pre stanovy družstva platí, že pokiaľ stanovy neuvádzajú niečo iné, zákonník práce a ďalšie pracovno-právne predpisy platia pre členov družstva. Stanovy môžu obsahovať len takú úpravu, ktorá je pre člena výhodnejšia.

Členstvo v družstve

Stanový obsahujú podrobnú úpravu členstva. Zákon určuje len základné princípy jeho vznik, zánik a dôsledky s tým spojené.

Kladie pritom dôraz na majetkovú stránku členstva, teda na podiel člena na majetku a z toho sa odvíjajúceho práva podieľať sa na rozhodovaní o spoločných záležitostiach.
Členstvo vzniká:

a) pri založení družstva dňom jeho vzniku,
b) prijatím člena na základe jeho písomnej prihlášky,
c) prevodom členstva,
d) iným spôsobom stanoveným zákonom.

Zákon nerozlišuje medzi jednotlivými druhmi družstiev, pralo je v ňom upravený aj prevod členstva, aj keď bude aktuálnejší iba v bytových družstvách. K zániku členstva môže dôjsť týmito spôsobmi:

a) písomnou dohodou,
b) vystúpením,
c) vylúčením.
d) zánikom družstva,
e) u fyzickej osoby úmrtím,
f) u právnickej osoby jej vstupom do likvidácie, vyhlásením konkurzu, poprípade jej zánikom.

Keďže členský vzťah je chápaný ako majetková účasť' člena na podnikaní družstva, je vylúčenie možné iba pri skutočne závažnom a opätovnom porušení povinnosti.
Úmrtie člena družstva má za následok, že dedič. ktorý zdedil členské práva. maže požiadať o členstvo. Pokiaľ členstvo v družstva zanikne, má doterajší člen právo na vyrovnávací podiel. Je to podiel na čistom obchodnom Imaní družstva podľa účtovnej závierky, za rok, v ktorom členstvo zaniklo.

Hospodárenie družstva

Družstvo je povinné zriadiť tzv. nedeliteľný fond, ktorý sa počas trvania nemôže použiť k rozdeleniu medzi členov. Jeho výška pri vzniku musí byť najmenej 10% základného imania a ročne sa do neha prevádza 10% čistého zisku, až jeho výška dosiahne čiastku určenú stanovami, najmenej 50% základného imania družstva. Stanovy môžu určiť aj zriadenie ďalších zabezpečovacích fondov.
Každý rok je družstvo povinné vypracovať ročnú účtovnú závierku. Člen družstva neručí za záväzky družstva a na úhradu jeho dlhov môže byť použitý iba jeho členský vklad. Stanovy môžu určil', že všetci alebo len niektorí členovia sa môžu do určitej výšky podieľať na úhrada straty družstva.
 
späť späť   3  |  4  |   5  |  6  |  7  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.