referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Beáta
Utorok, 28. júna 2022
Spoločenská zmluva, Kúpna zmluva - vzor
Dátum pridania: 03.11.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: stanley44
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 787
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 7.3
Priemerná známka: 2.90 Rýchle čítanie: 12m 10s
Pomalé čítanie: 18m 15s
 

Spoločníci to môže vykonávať sami, alebo prostredníctvom odborníkov, ktorý sú viazaný mlčanlivosťou o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri kontrolnej činnosti, náklady na výkon tejto činnosti hradí spoločník sám,
b)podieľať sa na výsledkoch podnikateľskej činnosti spoločnosti vo výške svojho vkladu v spoločnosti, a to najmä na zisku spoločnosti,
c)spoločníci môžu ďalej vykonávať svoju profesnú a obchodnú činnosť vo vlastnom podniku.
2.Povinnosti spoločníkov:
a)zložiť v stanovenej lehote vklad, ku ktorému sa zaviazal touto zmluvou,
b)zdržať sa akéhokoľvek konania znemožňujúceho, sťažujúceho a poškodzujúceho hospodársku činnosť spoločnosti alebo ohrozilo dobré meno spoločnosti,
c)Zachovať mlčanlivosť a obchodné tajomstvo

čl. 7 Obchodný podiel a jeho prevod
1.čistý zisk spoločnosti, t. j. zisk po úhrade daní a poplatkov, resp. iných plnení obchodnej povahy sa rozdelí medzi spoločníkov tak, že z daných vkladov všetkých spoločníkov pripadne každému zo spoločníkov rovnaký podiel na zisku. Spoločník však nemá právo na podiel zo zisku, ak nesplnil svoju povinnosť splatiť (odovzdať) spoločnosti svoj vklad.
2.podiel na zisku podľa odstavca 1 za každý rok je splatný do troch mesiacov po jeho skončení.
3.prevod obchodného podielu alebo časti vyžaduje na svoju účinnosť schválenie valným zhromaždením.
4.so súhlasom valného zhromaždenia môže spoločník previesť zmluvou svoj obchodný podiel na iného spoločníka alebo inú osobu.
5.spoločník ktorí prevádza svoj podiel, nemá vo veciach týkajúcich sa prevodu hlasovacie právo.
6.zmluva o prevode obchodného podielu musí mať písomnú formu a nadobúdateľ v nej musí vyhlásiť, že pristupuje k spoločenskej zmluve. Podpisy na zmluve musia byť úradne overené.
7.Rozdelenie obchodného podielu je možné len pri prechode na dediča alebo právneho nástupcu spoločníka. Na rozdelenie podielu je potrebný súhlas valného zhromaždenia.

čl. 8 Orgány spoločnosti
1.Valné zhromaždenie
2.Konateľ: Alena

čl. 9 Valné zhromaždenie
1.Valné zhromaždenie je orgánom spoločnosti, ktorý sa skladá zo všetkých spoločníkov, pokiaľ nie je v odstavci 4 stanovení inak.
2.Valnému zhromaždeniu prináleží:
a)odmietnutie konaní uskutočnených spoločníkmi pred vznikom spoločnosti,
b)schvaľovanie zmien spoločenskej zmluvy, vrátane rozhodnutia o súhlase k pristúpeniu ďalších spoločníkov,
c)zriadenie fondov spoločnosti, vrátane stanovenia pravidiel ich tvorby a čerpania,
d)rozhodnutie o nákupe a predaji nehnuteľných alebo hnuteľných vecí v hodnote vyššej ako 100 000 Sk,
e)rozhodnutie o prijatí alebo poskytnutí úveru v hodnote vyššej ako 100 000 Sk,
f)rozhodnutie o zrušení spoločnosti, poprípade o jej premene na inú formu obchodnej spoločnosti alebo na družstvo,
g)rozhodnutie o zlúčení, splynutí alebo rozdelení spoločnosti,
h)vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľa
i)vylúčenie spoločníka
j)menovanie likvidátora.
3.Valné zhromaždenie môže vyhradiť rozhodovanie aj o iných veciach, než su uvedené v ods. 1.
4.Schôdze valného zhromaždenia sa konajú podľa potreby, zvoláva ich konateľ písomnou pozvánkou do sídla spoločnosti. Konateľ je povinný zvolať valné zhromaždenie, ak o to písomne požiada ktorýkoľvek zo spoločníkov, a to do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.