referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Miloslav
Nedeľa, 3. júla 2022
Spoločenská zmluva, Kúpna zmluva - vzor
Dátum pridania: 03.11.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: stanley44
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 787
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 7.3
Priemerná známka: 2.90 Rýchle čítanie: 12m 10s
Pomalé čítanie: 18m 15s
 

Ak nezvolá konateľ bez vážneho dôvodu valné zhromaždenie v tejto lehote, je oprávnený zvolať ho spoločník, ktorý žiadal o jej zvolanie.
5.Valné zhromaždenie je schopné uznášania, ak sú prítomní všetci spoločníci alebo ich zástupcovia.
6.Valné zhromaždenie rozhoduje jednoduchou väčšinou hlasou prítomných spoločníkov.
7.Zápis z valného zhromaždenia podpisujú všetci spoločníci, ktorí sa ho zúčastnili alebo ich zástupcovia.

čl. 10 Konateľ
1.Konateľ vykonáva obchodné vedenie spoločnosti vo všetkých veciach, ktoré nepatria do pôsobenia valného zhromaždenia.
2.Konateľ je povinný urobiť všetko preto, aby spoločnosť s úspechom podnikala. Konateľ je povinný najmä:
a)Zabezpečiť riadne vedenie predpísanej evidencie a účtovníctva spoločnosti,
b)Viesť zoznam spoločníkov,
c)Informovať písomne, spravidla 2 krát ročne o stave spoločnosti,
d)Vykonávať voči pracovníkom spoločnosti všetky práva a povinnosti zamestnávateľ.
3.Konateľ spoločnosti je povinný viesť knihu spoločníkov, obsahujúcu údaje o mene spoločníka, jeho adresu a výšku vkladu, dátum zloženia vkladu a údaje o prevodoch, delení a delení vkladov.
4.Spoločníci sa dohodli, že konateľ spoločnosti pre prvé funkčné obdobie bude Alena, nar., bytom, PSČ
5.Výkon funkcie konateľa končí:
a)úmrtím,
b)odvolaním z funkcie,
c)odstúpením z funkcie zákonom stanovenou formou.
6.Ak je konateľ spoločníkom, výkon funkcie konateľa končí aj zánikom jeho účasti v spoločnosti, prevedením celého vkladu na iné osoby alebo vylúčením zo spoločnosti.
7.Návrh na odvolanie z funkcie konateľa môže podať ktorýkoľvek člen spoločnosti

čl. 11 Rezervný fond
Spoločnosť vytvára rezervný fond z čistého zisku vykázaného v riadnej účtovnej závierke za rok, v ktorom po prvýkrát vytvorí zisk, a to vo výške najmenej 10% čistého zisku, nie však viac ako 5% z hodnoty základného imania. Rezervný fond sa dopĺňa až do výšky 10% základného imania.

čl. 12 Účtovné obdobie
Spoločnosť zostavuje účtovnú závierku v súlade s príslušnými slovenskými právnymi predpismi. Ročná účtovná uzávierka schválená valným zhromaždením je podkladom pre rozhodnutie o použití zisku spoločnosti. Účtovným obdobím je kalendárny rok.

čl. 13 Použitie zisku spoločnosti
Čistý zisk spoločnosti vykázaný ročnou uzávierku sa použije na základe rozhodnutia valného zhromaždenia v tomto poradí:
a)na prídel do rezervného fondu,
b)na prídel do iných fondov spoločnosti, ak budú zriadené
c)na rozdelenie medzi spoločníkov, a to v pomere ich splateným vkladom alebo na iné účely stanovené valným zhromaždením.
čl.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.