referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Beáta
Utorok, 28. júna 2022
Spoločenská zmluva, Kúpna zmluva - vzor
Dátum pridania: 03.11.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: stanley44
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 787
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 7.3
Priemerná známka: 2.90 Rýchle čítanie: 12m 10s
Pomalé čítanie: 18m 15s
 

čl. 14 Zvýšenie základného imania
1.Základné imanie spoločnosti môže zvyšovať valné zhromaždenie:
a)prevzatím záväzku na nový vklad,
b)prevodom majetku spoločnosti, ktorá prevyšuje základné imanie spoločnosti, čím dôjde k zvýšeniu vkladu každého spoločníka v pomere zodpovedajúcom jeho doterajším vkladom.
2.Spoločníci majú podľa veľkosti ich obchodných podielov na prevzatie záväzkov na nový vklad prednostné právo, toto právo musia spoločníci využiť do 60 dní odo dňa konania valného zhromaždenia, ktoré rozhodlo o zvýšení základného imania.
3.O spôsobe splatenia nových vkladov rozhodne valné zhromaždenie.

čl. 15 Zníženie základného imania
1.O znížení základného imania rozhoduje valné zhromaždenie vrátením častí vkladov spoločníkov.
2.Zníženie základného imania uskutoční spoločníci Obchodného zákonníka.

čl. 16 Konanie a podpisovanie za spoločnosť
1.Za spoločnosť koná pani Alena ako konateľ.
2.Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k obchodnému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis pani Alena.

čl. 17 Riešenie sporov
1.Všetky sporné otázky, ktoré vzniknú v súvislosti s plnením tejto spoločenskej zmluvy, sa spoločníci pokúsia riešiť zmierom.
2.V prípade, že nedosiahnú dohodu, spoločníci podajú návrh na začatie súdneho konania. Rozhodným právom pre riešenie veci upravených touto spoločenskou zmluvou bude slovenské obchodné právo.

čl. 18 Zrušenie spoločnosti
1.Spoločnosť sa zruší z dôvodov uvedených v § 68 odst. 3 a 6 Obchodného zákonníka.
2.Spoločnosť zaniká dňom výmazu z obchodného registra.
3.Zrušenie spoločnosti je možné aj dohodou

čl. 19 Likvidácia spoločnosti
1.Ak neprejde po zrušení spoločnosti celé jej obchodné imanie na právneho nástupcu, uskutoční sa likvidácia spoločnosti podľa Obchodného zákonníka.
2.Likvidátora menuje valné zhromaždenie.
3.Každý zo spoločníkov má nárok na podiel na likvidačnom zostatku spoločnosti podľa zásad stanovených v odstavci 4.
4.Po zrušení spoločnosti s likvidáciou má každý spoločník právo na podiel na likvidačnom zostatku v pomere jeho vkladu k vkladom ostatných spoločníkov, a to bez ohľadu na stav ich splatenia.

čl. 20 Záverečné ustanovenie
1.Spoločnosť vzniká dňom zápisu do obchodného registra.
2.Spoločnosť zaniká dňom výmazu z obchodného registra.
3.Návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra podá konateľ spoločnosti.
4.Vo veciach ktoré niesu upravené touto zmluvou, platia ustanovenia obchodného zákonníka.
5.V prípade, že niektoré ustanovenia tejto zmluvy stratia platnosť, nestráca tým platnosť celá zmluva.
6.Vo veciach súvisiacich so vznikom spoločnosti je oprávnený konať Alena, nar., bytom, PSČ.
7.O doplnení alebo inej zmene týchto stanov rozhoduje valné zhromaždenie, spoločníci.
8.Táto zmluva bola vyhotovená v piatich rovnopisoch
Na dôkaz pravdivosti toho, čo je uvedené vyššie, pripájajú spoločníci pred orgánom stanoveným k ich overeniu svoje podpisy.

V............ , dňa 15. 01. 2003
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.