referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ladislav, Ladislava
Pondelok, 27. júna 2022
Spoločenská zmluva, Kúpna zmluva - vzor
Dátum pridania: 03.11.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: stanley44
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 787
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 7.3
Priemerná známka: 2.90 Rýchle čítanie: 12m 10s
Pomalé čítanie: 18m 15s
 
 
KÚPNA ZMLUVA
podľa § 409 a nasleduj. zákona č. 513/91 Zb.

čl. I
1. Zmluvné strany
PREDÁVAJÚCI
KUPUJÚCI

čl. II
2. Predmet zmluvy
1.Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tento tovar: 2 ks závesných nástenných plynových kotlov z ohrevom úžitkovej vody značky Protherm Panther 24 kW. Súčasťou dodávky tovaru je i odovzdanie dokladov, ktoré sa k tovaru vzťahujú a povinnosťou predávajúceho je ďalej umožniť kupujúcemu nadobudnúť vlastníckeho práva k tovaru v súlade s touto zmluvou. Tovar je zabalený v bežných papierových baleniach. V cene dodávky je i doprava tovaru, ktorú zabezpečuje predávajúci.
2.Kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť kúpnu cenu podľa čl. 3.1 tejto zmluvy.
3.Kupujúci sa stáva vlastníkom tovaru až po úplnom zaplatení kúpnej ceny čl. 3.1 tejto zmluvy.

čl. III
3. Cena plnenia
Cena plnenia je stanovená vo výške 24 700 Sk / ks s DPH a je v nej zahrnutá aj doprava tovaru do spoločnosti Stroj, s.r.o., Rastislavova 15, 04 001 Košice. Celková cena za dva kusy je 49 400 Sk ( slovom štyridsaťdeväťtisíc štyristo slovenských korún).

Čl. IV
4. Čas plnenia a ostatné ujednania
1.Termín dodania tovaru je do 7 dní od podpísania zmluvy.
2.V ostatnom sa riadia práva a povinnosti zmluvných strán § 406 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
3.Financovanie prebieha na základe faktúry zaslanej alebo odovzdanej predávajúcim po dodaní tovaru s tým, že je splatnosť je do 14 dní.
4.Kupujúci sa zaväzuje umožniť prístup určeným pracovníkom predávajúceho do priestoru svojho objektu za účelom splnenia tejto zmluvy.
5.Pokiaľ kupujúci neuhradí cenu podľa čl. 3.1 v lehote splatnosti faktúry, je oprávnený predávajúcu účtovať kupujúcemu nájomné za tovar vo výške 200 Sk/1 deň.Takto zaplatené nájomné neznižuje cenu tovaru ani iné majetkové nároky kupujúceho.
6. Nebezpečie škody na tovare prechádza na kupujúceho v dobe, keď prevezme tovar od predávajúceho. Zodpovednosť predávajúceho za chyby tovaru sa riadi § 436 a násl. Obchodného zákonníka.
7. Kupujúci sa zaväzuje udržiavať všetky informácie, zistené pri plnení tejto zmluvy v tajnosti, nezverejňovať ich vo vzťahu k tretím osobám s tým, že bude rozširovať dobré obchodné meno predávajúceho.
8.Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu a je vyhotovená vo dvoch exemplároch, z toho 1 kópiu dostane kupujúci a 1 predávajúci.
9. Obidve strany potvrdzujú platnosť tejto kúpnej zmluvy svojim podpisom.
Zároveň zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, že táto nebola dohodnutá v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok.

V................... , dňa 09, 03, 2004

Podpisy zmluvných strán:.
 
späť späť   3  |  4  |   5   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.