Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Spoločenská zmluva, Kúpna zmluva - vzor

SPOLOČENSKÁ ZMLUVA
ZALOŽENIE SPOLOČNOSTI S RUČEMÍM OBMEDZENÝM

Spoločníci:
1. Alena, nar., bytom, PSČ
2. Ján, nar., bytom, PSČ
3. Miroslav, nar., bytom, PSČ
sa rozhodli uzavrieť túto spoločenskú zmluvu

čl. 1 Úvodné ustanovenie
1.Spoločníci podpisom tejto zmluvy prejavujú vôľu založiť obchodnú spoločnosť podľa Obchodného zákonníka
2.Založená spoločnosť bude spoločnosť s ručením obmedzeným predovšetkým podľa Obchodného zákonníka

čl. 2 Obchodné meno a sídlo spoločnosti
Stroj, s.r.o., Rastislavova 15, 04 001 Košice

čl. 3 Čas trvania spoločnosti
Spoločnosť sa zakladá na čas neurčitý.

čl. 4 Predmet podnikania spoločnosti
Nákup, predaj a sprostredkovanie predaja priemyselného tovaru, plynových kotlov a plynových ohrievačov vody, tovaru na inštaláciu vodovodu, kúrenia a plynovodu.

čl. 5 Základné imanie spoločnosti
1.Základné imanie spoločnosti je 300 000 Sk, slovom tristotisíc slovenských korún
2.Základné imanie spoločnosti je vytvorené peňažnými vkladmi spoločníkov, pričom výška vkladu je:
a)Alena 100 000 Sk (slovom stotisíc slovenských korún )
b)Ján 100 000 Sk (slovom stotisíc slovenských korún )
c)Miroslav 100 000 Sk (slovom stotisíc slovenských korún )
3.Vklady uvedené v odseku 2 splatia spoločníci zvlášť na zriadený účet, a po vzniku spoločnosti na účet spoločnosti pri podaní návrhu na registráciu.
4.Vlastnícke práva k častiam vkladov prechádzajú na spoločnosť dňom jej vzniku.
5.Valná zhromaždenie spoločnosti môže uložiť spoločníkom prispieť na úhradu strát spoločnosti peňažným plnením nad výšku svojho vkladu až do polovice základného imania spoločnosti podľa výšky vkladov spoločníkov.
6.Pred vznikom spoločnosti spravuje vložené vklady Alena Kaňová ako určený spoločník podľa zákona. Ak by spoločnosť nevznikla, je povinný zabezpečiť vrátenie vložených vkladov spoločníkom.

čl. 6 Práva a povinnosti spoločníkov
1.Práva spoločníkov:
a)podieľať sa na riadení a kontrole činnosti spoločnosti, najmä osobne sa presvedčiť o vedení vecí spoločnosti, nahliadať do obchodných kníh a spisov, oboznamovať sa s výsledkami spoločnosti a predkladať návrhy orgánom spoločnosti a požadovať od orgánov spoločnosti potrebné vysvetlenia.

Spoločníci to môže vykonávať sami, alebo prostredníctvom odborníkov, ktorý sú viazaný mlčanlivosťou o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri kontrolnej činnosti, náklady na výkon tejto činnosti hradí spoločník sám,
b)podieľať sa na výsledkoch podnikateľskej činnosti spoločnosti vo výške svojho vkladu v spoločnosti, a to najmä na zisku spoločnosti,
c)spoločníci môžu ďalej vykonávať svoju profesnú a obchodnú činnosť vo vlastnom podniku.
2.Povinnosti spoločníkov:
a)zložiť v stanovenej lehote vklad, ku ktorému sa zaviazal touto zmluvou,
b)zdržať sa akéhokoľvek konania znemožňujúceho, sťažujúceho a poškodzujúceho hospodársku činnosť spoločnosti alebo ohrozilo dobré meno spoločnosti,
c)Zachovať mlčanlivosť a obchodné tajomstvo

čl. 7 Obchodný podiel a jeho prevod
1.čistý zisk spoločnosti, t. j. zisk po úhrade daní a poplatkov, resp. iných plnení obchodnej povahy sa rozdelí medzi spoločníkov tak, že z daných vkladov všetkých spoločníkov pripadne každému zo spoločníkov rovnaký podiel na zisku. Spoločník však nemá právo na podiel zo zisku, ak nesplnil svoju povinnosť splatiť (odovzdať) spoločnosti svoj vklad.
2.podiel na zisku podľa odstavca 1 za každý rok je splatný do troch mesiacov po jeho skončení.
3.prevod obchodného podielu alebo časti vyžaduje na svoju účinnosť schválenie valným zhromaždením.
4.so súhlasom valného zhromaždenia môže spoločník previesť zmluvou svoj obchodný podiel na iného spoločníka alebo inú osobu.
5.spoločník ktorí prevádza svoj podiel, nemá vo veciach týkajúcich sa prevodu hlasovacie právo.
6.zmluva o prevode obchodného podielu musí mať písomnú formu a nadobúdateľ v nej musí vyhlásiť, že pristupuje k spoločenskej zmluve. Podpisy na zmluve musia byť úradne overené.
7.Rozdelenie obchodného podielu je možné len pri prechode na dediča alebo právneho nástupcu spoločníka. Na rozdelenie podielu je potrebný súhlas valného zhromaždenia.

čl. 8 Orgány spoločnosti
1.Valné zhromaždenie
2.Konateľ: Alena

čl. 9 Valné zhromaždenie
1.Valné zhromaždenie je orgánom spoločnosti, ktorý sa skladá zo všetkých spoločníkov, pokiaľ nie je v odstavci 4 stanovení inak.
2.Valnému zhromaždeniu prináleží:
a)odmietnutie konaní uskutočnených spoločníkmi pred vznikom spoločnosti,
b)schvaľovanie zmien spoločenskej zmluvy, vrátane rozhodnutia o súhlase k pristúpeniu ďalších spoločníkov,
c)zriadenie fondov spoločnosti, vrátane stanovenia pravidiel ich tvorby a čerpania,
d)rozhodnutie o nákupe a predaji nehnuteľných alebo hnuteľných vecí v hodnote vyššej ako 100 000 Sk,
e)rozhodnutie o prijatí alebo poskytnutí úveru v hodnote vyššej ako 100 000 Sk,
f)rozhodnutie o zrušení spoločnosti, poprípade o jej premene na inú formu obchodnej spoločnosti alebo na družstvo,
g)rozhodnutie o zlúčení, splynutí alebo rozdelení spoločnosti,
h)vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľa
i)vylúčenie spoločníka
j)menovanie likvidátora.
3.Valné zhromaždenie môže vyhradiť rozhodovanie aj o iných veciach, než su uvedené v ods. 1.
4.Schôdze valného zhromaždenia sa konajú podľa potreby, zvoláva ich konateľ písomnou pozvánkou do sídla spoločnosti. Konateľ je povinný zvolať valné zhromaždenie, ak o to písomne požiada ktorýkoľvek zo spoločníkov, a to do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti.

Ak nezvolá konateľ bez vážneho dôvodu valné zhromaždenie v tejto lehote, je oprávnený zvolať ho spoločník, ktorý žiadal o jej zvolanie.
5.Valné zhromaždenie je schopné uznášania, ak sú prítomní všetci spoločníci alebo ich zástupcovia.
6.Valné zhromaždenie rozhoduje jednoduchou väčšinou hlasou prítomných spoločníkov.
7.Zápis z valného zhromaždenia podpisujú všetci spoločníci, ktorí sa ho zúčastnili alebo ich zástupcovia.

čl. 10 Konateľ
1.Konateľ vykonáva obchodné vedenie spoločnosti vo všetkých veciach, ktoré nepatria do pôsobenia valného zhromaždenia.
2.Konateľ je povinný urobiť všetko preto, aby spoločnosť s úspechom podnikala. Konateľ je povinný najmä:
a)Zabezpečiť riadne vedenie predpísanej evidencie a účtovníctva spoločnosti,
b)Viesť zoznam spoločníkov,
c)Informovať písomne, spravidla 2 krát ročne o stave spoločnosti,
d)Vykonávať voči pracovníkom spoločnosti všetky práva a povinnosti zamestnávateľ.
3.Konateľ spoločnosti je povinný viesť knihu spoločníkov, obsahujúcu údaje o mene spoločníka, jeho adresu a výšku vkladu, dátum zloženia vkladu a údaje o prevodoch, delení a delení vkladov.
4.Spoločníci sa dohodli, že konateľ spoločnosti pre prvé funkčné obdobie bude Alena, nar., bytom, PSČ
5.Výkon funkcie konateľa končí:
a)úmrtím,
b)odvolaním z funkcie,
c)odstúpením z funkcie zákonom stanovenou formou.
6.Ak je konateľ spoločníkom, výkon funkcie konateľa končí aj zánikom jeho účasti v spoločnosti, prevedením celého vkladu na iné osoby alebo vylúčením zo spoločnosti.
7.Návrh na odvolanie z funkcie konateľa môže podať ktorýkoľvek člen spoločnosti

čl. 11 Rezervný fond
Spoločnosť vytvára rezervný fond z čistého zisku vykázaného v riadnej účtovnej závierke za rok, v ktorom po prvýkrát vytvorí zisk, a to vo výške najmenej 10% čistého zisku, nie však viac ako 5% z hodnoty základného imania. Rezervný fond sa dopĺňa až do výšky 10% základného imania.

čl. 12 Účtovné obdobie
Spoločnosť zostavuje účtovnú závierku v súlade s príslušnými slovenskými právnymi predpismi. Ročná účtovná uzávierka schválená valným zhromaždením je podkladom pre rozhodnutie o použití zisku spoločnosti. Účtovným obdobím je kalendárny rok.

čl. 13 Použitie zisku spoločnosti
Čistý zisk spoločnosti vykázaný ročnou uzávierku sa použije na základe rozhodnutia valného zhromaždenia v tomto poradí:
a)na prídel do rezervného fondu,
b)na prídel do iných fondov spoločnosti, ak budú zriadené
c)na rozdelenie medzi spoločníkov, a to v pomere ich splateným vkladom alebo na iné účely stanovené valným zhromaždením.
čl.

čl. 14 Zvýšenie základného imania
1.Základné imanie spoločnosti môže zvyšovať valné zhromaždenie:
a)prevzatím záväzku na nový vklad,
b)prevodom majetku spoločnosti, ktorá prevyšuje základné imanie spoločnosti, čím dôjde k zvýšeniu vkladu každého spoločníka v pomere zodpovedajúcom jeho doterajším vkladom.
2.Spoločníci majú podľa veľkosti ich obchodných podielov na prevzatie záväzkov na nový vklad prednostné právo, toto právo musia spoločníci využiť do 60 dní odo dňa konania valného zhromaždenia, ktoré rozhodlo o zvýšení základného imania.
3.O spôsobe splatenia nových vkladov rozhodne valné zhromaždenie.

čl. 15 Zníženie základného imania
1.O znížení základného imania rozhoduje valné zhromaždenie vrátením častí vkladov spoločníkov.
2.Zníženie základného imania uskutoční spoločníci Obchodného zákonníka.

čl. 16 Konanie a podpisovanie za spoločnosť
1.Za spoločnosť koná pani Alena ako konateľ.
2.Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k obchodnému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis pani Alena.

čl. 17 Riešenie sporov
1.Všetky sporné otázky, ktoré vzniknú v súvislosti s plnením tejto spoločenskej zmluvy, sa spoločníci pokúsia riešiť zmierom.
2.V prípade, že nedosiahnú dohodu, spoločníci podajú návrh na začatie súdneho konania. Rozhodným právom pre riešenie veci upravených touto spoločenskou zmluvou bude slovenské obchodné právo.

čl. 18 Zrušenie spoločnosti
1.Spoločnosť sa zruší z dôvodov uvedených v § 68 odst. 3 a 6 Obchodného zákonníka.
2.Spoločnosť zaniká dňom výmazu z obchodného registra.
3.Zrušenie spoločnosti je možné aj dohodou

čl. 19 Likvidácia spoločnosti
1.Ak neprejde po zrušení spoločnosti celé jej obchodné imanie na právneho nástupcu, uskutoční sa likvidácia spoločnosti podľa Obchodného zákonníka.
2.Likvidátora menuje valné zhromaždenie.
3.Každý zo spoločníkov má nárok na podiel na likvidačnom zostatku spoločnosti podľa zásad stanovených v odstavci 4.
4.Po zrušení spoločnosti s likvidáciou má každý spoločník právo na podiel na likvidačnom zostatku v pomere jeho vkladu k vkladom ostatných spoločníkov, a to bez ohľadu na stav ich splatenia.

čl. 20 Záverečné ustanovenie
1.Spoločnosť vzniká dňom zápisu do obchodného registra.
2.Spoločnosť zaniká dňom výmazu z obchodného registra.
3.Návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra podá konateľ spoločnosti.
4.Vo veciach ktoré niesu upravené touto zmluvou, platia ustanovenia obchodného zákonníka.
5.V prípade, že niektoré ustanovenia tejto zmluvy stratia platnosť, nestráca tým platnosť celá zmluva.
6.Vo veciach súvisiacich so vznikom spoločnosti je oprávnený konať Alena, nar., bytom, PSČ.
7.O doplnení alebo inej zmene týchto stanov rozhoduje valné zhromaždenie, spoločníci.
8.Táto zmluva bola vyhotovená v piatich rovnopisoch
Na dôkaz pravdivosti toho, čo je uvedené vyššie, pripájajú spoločníci pred orgánom stanoveným k ich overeniu svoje podpisy.

V............ , dňa 15. 01. 2003
 
KÚPNA ZMLUVA
podľa § 409 a nasleduj. zákona č. 513/91 Zb.

čl. I
1. Zmluvné strany
PREDÁVAJÚCI
KUPUJÚCI

čl. II
2. Predmet zmluvy
1.Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tento tovar: 2 ks závesných nástenných plynových kotlov z ohrevom úžitkovej vody značky Protherm Panther 24 kW. Súčasťou dodávky tovaru je i odovzdanie dokladov, ktoré sa k tovaru vzťahujú a povinnosťou predávajúceho je ďalej umožniť kupujúcemu nadobudnúť vlastníckeho práva k tovaru v súlade s touto zmluvou. Tovar je zabalený v bežných papierových baleniach. V cene dodávky je i doprava tovaru, ktorú zabezpečuje predávajúci.
2.Kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť kúpnu cenu podľa čl. 3.1 tejto zmluvy.
3.Kupujúci sa stáva vlastníkom tovaru až po úplnom zaplatení kúpnej ceny čl. 3.1 tejto zmluvy.

čl. III
3. Cena plnenia
Cena plnenia je stanovená vo výške 24 700 Sk / ks s DPH a je v nej zahrnutá aj doprava tovaru do spoločnosti Stroj, s.r.o., Rastislavova 15, 04 001 Košice. Celková cena za dva kusy je 49 400 Sk ( slovom štyridsaťdeväťtisíc štyristo slovenských korún).

Čl. IV
4. Čas plnenia a ostatné ujednania
1.Termín dodania tovaru je do 7 dní od podpísania zmluvy.
2.V ostatnom sa riadia práva a povinnosti zmluvných strán § 406 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
3.Financovanie prebieha na základe faktúry zaslanej alebo odovzdanej predávajúcim po dodaní tovaru s tým, že je splatnosť je do 14 dní.
4.Kupujúci sa zaväzuje umožniť prístup určeným pracovníkom predávajúceho do priestoru svojho objektu za účelom splnenia tejto zmluvy.
5.Pokiaľ kupujúci neuhradí cenu podľa čl. 3.1 v lehote splatnosti faktúry, je oprávnený predávajúcu účtovať kupujúcemu nájomné za tovar vo výške 200 Sk/1 deň.Takto zaplatené nájomné neznižuje cenu tovaru ani iné majetkové nároky kupujúceho.
6. Nebezpečie škody na tovare prechádza na kupujúceho v dobe, keď prevezme tovar od predávajúceho. Zodpovednosť predávajúceho za chyby tovaru sa riadi § 436 a násl. Obchodného zákonníka.
7. Kupujúci sa zaväzuje udržiavať všetky informácie, zistené pri plnení tejto zmluvy v tajnosti, nezverejňovať ich vo vzťahu k tretím osobám s tým, že bude rozširovať dobré obchodné meno predávajúceho.
8.Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu a je vyhotovená vo dvoch exemplároch, z toho 1 kópiu dostane kupujúci a 1 predávajúci.
9. Obidve strany potvrdzujú platnosť tejto kúpnej zmluvy svojim podpisom.
Zároveň zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, že táto nebola dohodnutá v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok.

V................... , dňa 09, 03, 2004

Podpisy zmluvných strán:.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk