Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Platobný styk a účtovanie peňazí

Organizácie, firmy, súkromní podnikatelia potrebujú na vykonávanie svojej činnosti peniaze.

Peniaze sa dostávajú do kolobehu, a tak vznikajú finančné vzťahy voči:
- peňažným ústavom
- dodávateľom
- odberateľom
- pracovníkom
Súčasťou finančných vzťahov je platobný styk
Platobný styk
všetky druhy platieb, ktoré sa uskutočňujú medzi právnickými a fyzickými osobami bez ohľadu, či ide o obchodné alebo osobné záležitosti
tuzemský
zahraničný

Tuzemský platobný styk:
- súhrn všetkých foriem a spôsoby platenia, ktoré sprostredkúvajú obeh v národnom hospodárstve:
 hotovostný platobný styk
 bezhotovostný platobný styk
 kombinovaný platobný styk

Druhy platobného styku
priamy prostrednícvom príkaz na úhradupoukážka U, E
pošty
platenietrvalý príkazpokladničná zloženka
v hotovostipoukážka C
šekšek
dobierka
platobná karta
cenný list

Hotovostný platobný styk

- najčastejšie sa vyskytuje v neobchodných (osobných) priamych platbách v hotovosti
- spôsob vykonávania pohľadávok medzi organizáciami priamo bankomatmi a mincami
• priame platby/platiteľ/  /hotovosť/  /príjemca/
• platby prostredníctvom pošty/platiteľ/ Sk /Pošta/ Sk /príjemca/

Vyskytuje sa:
- maloobchod (predajne potravín...)
- veľkoobchod (možnosť okamžitého prevzatia tovaru)
- doprava (osobná automobilová, železničná, autobusová...)
- inkaso (pri zúčtová na elektriku, plyn...)
- iné platby (kultúrne, športové, spoločenské akcie...)

Doklady používané pri hotovostnom platobnom styku:
• sčítacia pásky kontroly pokladnice v maloobchode
• príjmový pokladničný doklad
• výdavkový pokladničný doklad
• poštová poukážka C
• dobierková poštová poukážka
• cenný list

Nevýhody pri hotovostnom platobnom styku:
 zdĺhavosť
 nebezpečnosť
 nákladovosť

Bezhotovostný platobný styk
- je prevod finančných hodnôt z účtu jednej organizácie v prospech účtu druhej organizácie, pričom tieto účty vedie peňažný ústav

Doklady používané v bezhotovostnom platobnom styku:
• príkaz na úhradu / inkaso
• hromadný príkaz na úhradu / inkaso
• trvalý príkaz na úhradu / inkaso
• šek
• podpisový vzor
Výhody bezhotovostného platobného styku:
 zníženie množstva platieb v obehu
 bezpečnosť a istota
 operatívnosť (zrýchľovanie platobného styku)
 hospodárnosť, racionálnosť, úspornosť

!!! ÚDAJE SA NESMÚ PREPISOVAŤ, ŠKRTAŤ, ANI VYPLŇOVAŤ OBYČAJNOU CERUZKOU !!!
Príkaz na úhradu:
- doklad, ktorým platiteľ žiada peňažný ústav, aby z jeho účtu uhradil faktúra, alebo aby z toho účtu previedol danú sumu na iný účet

Hromadný príkaz na úhradu:
- platiteľ predkladá viac príkazov naraz

Trvalý príkaz na úhradu:
- platobný doklad, ktorým sa dajú realizovať opakujúce sa úhrady

Šek:
- platobný doklad, ktorým umožňuje bezhotovostne uhradzovať platby

Kombinovaný platobný styk
- spojenie hotovostného i bezhotovostného platenia jednej hospodárskej operácií

Druhy kombinovaného platobného styku:
1, Keď platiteľ uhrádza v hotovosti v peňažnom ústave alebo na pošte a príjemcovi sa platba pripíše na účet v peňažnom ústave

2, Keď príjemca dostane hotovosť od platiteľa, ktorý uhradil zo svojho účtu v peňažnom ústave
Pošta
Zapísané zásielky:
- podací list
- poštové poukážky
- poštová sprievodka

Zásady správneho vyplňovania poštových poukážok:
 nesmie sa opravovať prepisovať, pretože ide o platobný doklad
 písmeno „h“ (haliere) má byť miesto desatinnej čiarky
 štvormiestne sumy sa píšu bez medzery (napr. 1245 Sk), vyššie sumy sa píšu s medzerou (napr. 12 467 Sk)
 pred sumou a za sumu píšeme „=“
 slovom sa píše suma bez medzier s veľkým začiatočným písmenom, haliere sa nevypisujú
 ak je prvá jednotka píšem: „Jedentisíc... , Jedensto...
 za posledným znakom slovného vyjadrenia sumy napísať zámedzovku
 adresu vypísať čitateľne

Pracovná cesta
- doba od nástupu zamestnanca na cestu na výkon práce do iného miesta ako je pravidelne pracovisko, vrátane výkonu práce v tomto mieste do návratu zamestnanca.

Pracovnú cestu treba dobre pripraviť:
• vybrať pracovníka, ktorý je s prerokúvaným problémom dobre oboznámený
• určiť vhodný dopravný prostriedok a najvýhodnejší spoj
• zabezpečiť ubytovanie, ak je potrebné
• pripraviť všetky doklady na rokovanie
• pripraviť všetky potrebné opatrenia počas neprítomnosti vyslaného pracovníka
- na pracovnú cestu sa ide na základe cestovného príkazu
- do troch dni po skončení je pracovník povinný predložiť vyúčtovanie výdavkov

zamestnanec si uplatňuje:
- stravné, ktoré mu prináleží zo zákona o ..........
- preukázané cestovné výdavky
- preukázané nutné vedľajšie výdavky

Účtovanie peňazí
účtovná trieda číslo 2
-účtujú sa na účtoch 211, 221, 261

účet 221 – pokladňa – okrem peňazí v hotovosti môžeme účtovať na tomto účte aj šeky
a peniaze v cudzej mene
-- ak chceme účtovať na tomto účte musíme mať doklady VPD
alebo PPD

účet 221 – peňažné prostriedky – uložené na účtoch v komerčných bankách
- môže mať tri základné formy:
1. bežný účet
2. vkladový účet (volne peňažné prostriedky)
3. devízový účet

- ak chceme účtovať potrebujeme doklad VBU

účet 261 – peniaze na ceste – na tomto účte účtujeme pri výbere alebo vklade peňazí z bankového účtu do pokladne, respektívne z pokladne na bankový účet. Ďalej aj vtedy, keď dochádza k prevodu medzi inými finančnými účtami, napr. pri prevode peňazí z bankového účtu v jednej banke na bankový účet v druhej banke, alebo pri splácaní bankového úveru a podobne...

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk