Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Podstata podnikania

V prácach všeobecne uznávaných autorov sa podnikanie chápe ako činnosť zabezpečujúca premenu ohraničených zdrojov na výrobky a služby uspokojujúce ľudské potreby. Existuje aj opačné ponímanie, že podnikanie znamená činnosť prinášajúcu premenu potrieb spoločnosti na príležitosť pre všestranný rozvoj príslušného podniku. V každom prípade je podnikanie tesne spojené so zabezpečovaním a riadením rozvoja podniku. Obsahom podnikania je premena naturálnej formy vecí tak, aby dobre uspokojovali potreby ľudí, a súčasne znehodnocovanie takýchto vecí, ktoré vedie k rastu majetku každého podnikateľa. Zmyslom podnikania nie je niekoho dobehnúť, pričom toto poňatie má svoj pôvod v čiernej ekonomike, ale prispieť mu k lepšiemu uspokojeniu jeho potrieb a podeliť sa o úžitok, ktorý z toho vzíde s používateľom vytváraných výrobkov a služieb. Tieto skutočnosti vymedzujú vzťah medzi podnikaním a riadením podniku. Riadenie je vždy zamerané dovnútra podniku, na vlastných pracovníkov, zatiaľ čo podnikanie je zamerané navonok – do okolia. Preto úlohou riadenia je premeniť možnosti a príležitosti vznikajúce v okolí podniku na činnosti zabezpečujúce tvorbu výrobkov a služieb, ktoré budú využitím týchto možností a príležitostí na prospech oboch strán. Riadenie podniku plniace tieto funkcie nazývame podnikateľským na rozdiel od doposiaľ prevládajúceho administratívneho riadenia, obsahom ktorého bolo zabezpečenie splnenia úloh stanovených vyššími stupňami v hierarchii riadenia. Do obsahu podnikateľského riadenia v jeho modernom poňatí patrí vytváranie trhu zákazníkov. Túto funkciu podnikateľského riadenia treba chápať tak, že podnikateľ sa neobmedzuje iba na tvorbu výrobkov a služieb známych, ale zisťovaním potrieb a záujmov odberateľov sa usiluje o tvorbu nových typov výrobkov a služieb, prípadne aj principiálne nových, a o vytvorenie ich trhu. Funkciou podnikateľského riadenia je marketing jako činnosť zabezpečujúca informovanosť a ovplyvňovanie spotrebiteľov o nových výrobkoch a službách podniku. Vo výrobných podnikoch je dôležitou podnikateľskou činnosťou výroba a na ňu bezprostredne nadväzujúce inovácie výrobkov a služieb na základe poznania známych, ale aj predvídania očakávaných potrieb rôznych odberateľov.

Zdroje:
Učebnica ADK pre OA -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk