referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Edita
Pondelok, 26. septembra 2022
Základné pojmy a predmet všeobecnej ekonomickej teórie
Dátum pridania: 27.10.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: tenka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 0
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.7
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 6m 10s
Pomalé čítanie: 9m 15s
 
Základné pojmy a predmet všeobecnej ekonomickej teórie
Potreby – uvedomený alebo neuvedomený nedostatok
primárne (prijímanie potravy, ochrana pred chladom)
sekundárne (potreba komunikácie, ľudské práva, etické potreby)
individuálne (potreby jedinca)
kolektívne (skupinové potreby)
Statky – všetko užitočné, čo uspokojuje ľudské potreby
- podľa dostupnosti: voľné (lesné plody) a ekonomické (pôda)
- podľa formy: hmotné (auto) a nehmotné (služby)
- podľa účelu: výrobné (stroj) a spotrebné (palivá)
- podľa vlastníctva: súkromné (rodinný dom) a verejné (pouličné lampy)
Spotreba – vzniká v momente uspokojenia potreby statkom
Výroba – premena výrobných faktorov na výrobky a služby
Výrobné faktory = práca + pôda + kapitál Þ Vstupy do výroby Þ INPUTY
Výrobok – hmotný ekonomický statok + Služba – nehmotný ekonomický statok Þ Výstupy z výroby Þ OUTPUTY
Tovar – výrobok určený na predaj mimo podniku

Ekonómia
Ekonómia je interdisciplinárna veda, ktorá skúma, ako jednotlivci a spoločnosť rozhodujú o použití obmedzených zdrojov (pôdy, nerastov, práce alebo kapitálových statkov, ako sú stroje, budovy a i.) na produkciu, výmenu a spotrebu tovarov a služieb, aby slúžili na uspokojovanie ich neobmedzených potrieb a želaní.
Ekonómia skúma, na základe čoho a akým spôsobom spoločnosť rieši problém vzácnosti.
Ekonómia je veda, ktorá sa zaoberá ekonomikou.
Funkcie:
poznávacia – ekonómia skúma ekonomické javy a procesy v spoločnosti
praktická - ovplyvňuje ekonomické správanie jednotlivých subjektov
metodologická – ekonómia ako veda tvorí základ pre iné vedné disciplíny
a)odvetné ekonómie (priemysel, doprava)
b)prierezové ekonómie (regionálna, finančná ekonómia)
V ekonomickom myslení rozlišujeme dva základné prístupy:
1.Pozitívna ekonómia sa snaží čo najvernejšie analyzovať fakty ekonomického života. Na základe pozorovania objektívnej situácie, metód deskripcie a explanácie, určuje správanie ekonomických subjektov. Zaoberá sa len takými javmi, ktoré sú vedeckými metódami zistiteľné a dokázateľné. Posudzuje individuálnu i skupinovú racionalitu chovania, t. j. najefektívnejší spôsob vedúci k dosiahnutiu ekonomických cieľov.
2.Normatívna ekonómia vychádza z hodnotových súdov, kladie do svojho stredu okrem problémov efektívneho fungovania ekonomiky aj otázky sociálne, etické a všeobecne ľudské.

Vychádza z toho, že ekonomická činnosť musí byť založená na uskutočňovaní vyšších humanistických princípoch slobody a rovnosti človeka, ktorá by umožnila realizáciu ľudských práv. Zástanci pozitívneho smeru ekonomického myslenia považujú takýto prístup za nevedecký.
Zatiaľ čo pozitívna ekonómia odpovedá na otázku, aký je ekonomický život, normatívna ekonómia sa snaží odpovedať na otázku, aký by mal byť.

Základné roviny skúmania
Ekonomická teória sa delí na dve časti, ktoré nemožno od seba oddeliť a pochopiť zvlášť či dokonca sa oboznámiť s jednou a s druhou nie. Jeden prúd ekonomického myslenia (neoklasická ekonómia) je založený skôr na mikroekonómii a druhý prúd (keynesovský) na makroekonómii, existuje však i tzv. stredný prúd ekonomického myslenia – main stream.
mikroekonómia – predmetom jej skúmania je správanie jednotlivých ekonomických subjektov. Rozlišuje dva kľúčové subjekty domácnosti a firmy. Zaoberá sa aj vytváraním cien jednotlivých druhov tovarov, fungovaním trhu v podmienkach dokonalej a nedokonalej konkurencie. Analyzuje mnoho otázok, z ktorých je najdôležitejší problém efektívnosti za podmienky dokonale fungujúceho trhu. makroekonómia - analyzuje správanie ekonomiky ako celku. Rozlišuje tieto subjekty: domácnosti, firmy, bankový sektor a štát. Skúma široké agregátne veličiny ako je hrubý národný produkt (GNP – gross national product), zamestnanosť, inflácia, cenová hladina, peňažný systém, hospodársku politiku atď.
„main stream“ (stredný, hlavný prúd) – akceptuje racionálne jadrá oboch prúdov a formuje určitú „kompromisnú teóriu“, ktorá obsahuje prvky z oboch krajných prúdov ekonomického myslenia. Predmet skúmania
Ekonómia skúma optimálnu alokáciu obmedzených výrobných zdrojov. Ako ľudia tieto obmedzené zdroje, ktoré môžu mať alternatívne využitie, alokujú za účelom výroby rôznych druhov tovarov a služieb a ako sú tieto komodity rozdeľované ku spotrebiteľom(súčasným alebo budúcim), individuálnym alebo spoločenským skupinám.
Keďže ekonómia skúma najzákladnejšie a najprirodzenejšie činnosti človeka, bez ktorých jeho existencia nie je možná, môžeme považovať ekonomickú teóriu za „systematizovaný zdravý rozum“. Podstatou ekonomickej činnosti človeka je vyrábať statky a služby na základe podnikateľskej činnosti s cieľom vytvárať bohatstvo. Ekonómia skúma a sleduje iba ekonomické ciele a predpokladá racionalitu správania ekonomických subjektov, ktoré vedie najefektívnejším spôsobom a najkratšou cestou k dosiahnutiu ekonomického cieľa.

Hospodárska politika
Predstavuje súhrn cieľov, nástrojov, rozhodovacích procesov a opatrení štátu v jednotlivých oblastiach ekonomického života v danom období.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.