referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Adriána
Nedeľa, 26. júna 2022
Ekonomická efektívnosť podnikateľskej činnosti
Dátum pridania: 04.11.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Cybereve
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 968
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 7.9
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 13m 10s
Pomalé čítanie: 19m 45s
 
METÓDY STANOVOVANIA NEPRIAMYCH NÁKLADOV NA KALKULAČNÚ JEDNOTKU V PREDBEŽNEJ KALKULÁCII

Najjednoduchší spôsob stanovenia nepriamych nákladov, respektíve najjednoduchšie určenie ceny výrobku dosiahneme pomocou kalkulácie delením – jej nevýhodou je, že sa dá použiť len v prevádzkach, kde sa vyrába jeden druh výrobku:

Cena výrobku = náklady za sledované obdobie/ počet kusov vyrobených za toto obdobie

Najčastejšie používaný spôsob stanovenia výšky nepriamych nákladov na kalkulačnú jednotku je metoda prirážkovej kalkulácie, pred výpočtom sa však musí určiť rozvrhová základňa – najčastejšie je ňou priamy materiál, alebo priama mzda alebo ostatné priame náklady:

Percento režijnej prirážky = (režijné náklady/rozvrhová základňa )x 100


MOŽNOSTI ZNIŽOVANIA NÁKLADOV 5

Snahou každého podniku je vyrobiť a predať čo najväčší objem výkonov pri optimálnych = relatívne najnižších nákladoch. Každý podnik sa preto snaží hľadaťa využívať možnosti znižovania nákladov. Rezervy – možnosti – znižovania nákladov:
-lepšie využívanie krátkodobého majetku
-skracovanie doby obratu krátkodobého majetku
-lepšie využívanie výrobnej kapacity podniku ( dlhodobého hmotného majetku)
-zvyšovanie kvality výkonov
-voľba vhodného sortimentu výroby
Prostriedky znižovania nákladov – sú konkrétne opatrenia v praxi, najskôr sa musia zistiť rezervy, potom sa hľadajú prostriedky, pomocou ktorých sa odstraňujú nevyužité možnosti. Typické prostriedky znižovania nákladov:
-zlepšenie organizácie práce a riadiacej činnosti
-zavedenie novej modernej techniky a technológie
-zvyšovanie vzdelania pracovníkov

CHARAKTERISTIKA VÝNOSOV, ROZDIEL MEDZI VÝNOSMI A PRÍJMAMI 5

Najčastejšie pojmy z oblasti výnosov sú výnosy, tržby, príjmy.
Výnosy sú najširším pojmom z uvedených, sú to realizované t.j. predané výkony vyjadrené v peniazoch.
Tržba vzniká pri predaji výkonu, pričom ak je platba celá a v hotovosti, nevzniká pohľadávka, celá tržba je zároveň príjmom. V prípade bezhotovostnej platby alebo nezaplatenia celého výnosu, vzniká aj pohľadávka, k príjmu dochádza až pri úhrade pohľadávky. Teda príjem znamená vždy prírastok finančných prostriedkov, je opakom výdavku.
Najbežnejšie a najžiadanejšie výnosy sú tržby – vznikli totiž z činnosti, pre ktorú bol podnik založený a vznikli v obchodnom styku s externým zákazníkom – odberateľom. Podnik si môže vypočítavať aj vnútropodnikové výnosy – tie vznikajú medzi jednotlivými podnikovými prevádzkami a závodmi. Okrem toho v podniku vznikajú aj iné výnosy.

ČLENENIE VÝNOSOV Z EKONOMICKÉHO HĽADISKA 5

Výnosy členíme podľa toho, z akej činnosti vznikli. Poznáme:
1. výnosy z bežnej činnosti podniku
-a) prevádzkové – typické sú tržby
- b)finančné – napr. výnosy z úrokov z vkladov, z cenných papierov, kurzové zisky...
2. výnosy z mimoriadnej činnosti
– s tými podnik nevie dopredu počítať, vznikajú neočakávane – napr. plnenia poisťovní za škody, prebytky v pokladni...


CHARAKTERISTIKA VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA, JEHO VÝPOČET 5

Výsledok hospodárenia je základným ukazovateľom efektívnosti činnosti podniku, odráža sa v ňom úroveň všetkých činností podniku.

-podnik zistí výsledok hospodárenia z účtovníctva, v prípade podvojného účtovníctva je to :
výsledok hospodárenia = Výnosy – náklady
ked je výsledok kladný, je výsledkom hospodárenia zisk,
ked je výsledok záporný, je výsledkom hospodárenia strata. Zdrojom infomácií pre vyčíslenie VH je účtovníctvo, preto sa výsledok označuje aj jako účtovný zisk resp. účtovná strata.
Po zistení zisku je podnik povinný v príslušnom zdaňovacom období podať daňové priznanie a zaplatiť daň. Zisk po zdanení sa nazýva čistý zisk. VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA Z BEŽNEJ A Z MIMORIADNEJ ČINNOSTI 5

Pri vyčísľovaní VH sa vychádza z členenia nákladov a výnosov, teda aj pri VH hovoríme o :
-prevádzkovom výsledku hospodárenia –dostaneme ho odpočítaním prevádzkových výnosov a prevádzkových nákladov
-finančnom výsledku hospodárenia – dostaneme ho odpočítaním finančných výnosov a finančných nákladov

-sčítaním prevádzkového a finančného výsledku hospodárenia dostaneme výsledok hospodárenia z bežnej činnosti

-mimoriadnom výsledku hospodárenia – dostaneme ho po odpočítaní mimoroadnych výnosov a mimoriadnych nákladov

-celkový výsledok hospodárenai je súčtom výsledku hospodárenia z bežnej činnosti a z mimoriadnej činnostiROZDELENIE A POUŽITIE VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA 5

Určitú časť zisku je podnik povinný odviesť do zákonom stanovených fondov – sociálneho a rezervného. Okrem toho si podnik môže vytvárať dalšie fondy – napr. investičný, údržby, odmien, vedecko-technického rozvoja ap, a to podľa vlastného uváženia – o zriadení týchto fondov rozhodujú majitelia – teda spoločníci v prípade s.r.o., akcionári v prípade a.s. Títo môžu rozhodnúť – hlasovaním, v súlade so stanovami o celkovom rozdelení zisku – koľko sa rozdelí ako podiely na zisku pre spolumajiteľov, koľko zostane vo firme ako nerozdelený zisk, či sa na základe zisku navýši základné imanie, či sa dajú odmeny zo zisku členom správnej rady, dozornej rady, aké budú pomery pri delení ap.
Ak podnik dosiahne stratu, musí sa s ňou v nasledujúcom roku vyrovnať, aj toto vysporiadanie závisí od typu spoločnosti, Stratu možno uhradiť z nerozdeleného zisku minulých rokov, zo zákonného rezervného fondu, v s.r.o. ju môžu uhradiť spoločníci, alebo sa prevedie do nasledujúceho roka.
 
späť späť   1  |  2  |   3   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.