referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Bernard
Piatok, 20. mája 2022
Ekonomická efektívnosť podnikateľskej činnosti
Dátum pridania: 04.11.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Cybereve
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 968
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 7.9
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 13m 10s
Pomalé čítanie: 19m 45s
 
CHARAKTERISTIKA NÁKLADOV, ROZDIEL MEDZI NÁKLADMI A VÝDAVKAMI 5

Príjmy - peniaze, ktoré podnik dostáva za výrobky alebo služby
Výdavky - peniaze , ktoré podnik platí za nákup polotovarov , surovín , energie , strojov a zariadení , mzdy
Výkony - sú výstupy, vyjadrené v predajných cenách, ale ešte vo vlastníctve podniku
Výnosy - sú výkony vyjadrené v peniazoch - t. j. sú to peniaze , ktoré podnik dostáva alebo má dostať za svoje výrobky ( služby ) - za realizovanú produkciu
Tržby - sú konkrétne príjmy z realizovaných výkonov , keď ich už má podnik na svojom konte
Pohľadávky - sú peniaze , ktoré má podnik dostať od odberateľov za svoj už dodaný tovar

Teda : výkony sa menia na výnosy ( keď sa výrobky predajú ) = tržby + pohľadávky
Obrat - sú celkové výnosy za určité obdobie ( napr. za rok )
Náklady – sú vo všeobecnosti peňažné vyjadrenie spotreby výrobných faktorov – teda sú to finančné sumy , ktoré vyjadrujú hodnotu všetkých faktorov , potrebných na realizáciu výroby a predaja výrobkov
S pojmom náklady úzko súvisia aj pojmy výdaj a výdavok:
Výdaj –znamená fyzický úbytok majetku při tých druhoch, kde sa dá uskutočniť (napr. výdaj materiálu zo skladu do spotreby)
Výdavok – znamená úbytok finančných prostriedkov, je to špeciálny druh výdaja, ale v súvislosti s nepeňažným majetkom používame vždy slovo výdaj a s peňažným majetkom slovo výdavok.
Medzi nákladmi a výdavkami je často nesúlad, ktorý vyplýva z časového posunu vzniku výdavku a nákladu. Môže vznikať jednak časový a jednak vecný nesúlad. Aby sa zistil správny výsledok hospodárenia daného obdobia, musí sa tento nesúlad odstrániť. Zabezpečenie vecného súladu znamená preskúmať, či vzniknutý výdavok vôbec patrí do nákladov príslušného obdobia ( napr. pri odpisoch je výdavkom celá suma napr. kúpenej budovy, ale za náklad môžme považovať len hodnotu výšky odpisu 1. roka). Pri nákupe materiálu, ktorý sa nepoužije na výrobu tovaru v danom roku ale až v ďalšom – výdavok vznikol v roku, kedy sa materiál kúpil, ale náklad vzniká až keď sa materiál použije na výrobu.
Keď vznikne aj náklad aj výdavok v rovnakom účtovnom období, hovoríme o súlade obidvoch. Keď vznikne najskôr výdavok a potom náklad, hovoríme o nákladoch budúcich období. Keď vznikne najskôr náklad a až potom výdavok, hovoríme o výdavkoch budúcich období.( napr. keď sa nájomné platí až na konci obdobia - niekoľkoročného, ktorého sa týka)

Náklady podniku môžeme charakterizovať:
z podnikového hľadiska = sú peňažným vyjadrením zníženia majetku podniku
z vnútropodnikového hľadiska = sú peňažným vyjadrením :
1. účelového vynaloženia majetku na výkon
2. účelného vynaloženia majetku na výkon – a to hospodárne a efektívne
Náklady, ktoré vznikajú, delíme podľa niekoľkých hľadísk :
1. podľa nákladových druhov = ekonomické členenie nákladov
2. podľa závislosti na zmene objemu výkonov
3. podľa položiek všeobecného kalkulačného vzorca

ČLENENIE NÁKLADOV Z HĽADISKA DRUHOVÉHO, KALKULAČNÉHO A V ZÁVISLOSTI OD OBJEMU VÝKONOV 10

DRUHOVÉ (EKONOMICKÉ) ČLENENIE NÁKLADOV:
- toto delenie vyjadruje náklady v takej forme a výške ako vznikli, bez ohľadu na to, v akom podnikovom útvare vznikli a na aký účel sa vynaložili
Všetky náklady potom delíme do týchto rovnorodých skupín :
- spotrebované nákupy ( materiál, energia, plyn, voda)
- externé služby = nakupované a použité služby ( cestovné, strážna služba, auditori...)
- mzdové a ostatné osobné náklady ( mzda, zákonné sociálne poistenie )
- dane a poplatky ( cestná daň, daň z nehnuteľností.. )
- iné prevádzkové náklady ( pokuty , dary , nedobytné pohľadávky ...)
- odpisy investičného majetku
- tvorba rezerv a opravných položiek
- finančné náklady ( poistenie, úroky z úverov, poplatky banke...)
- mimoriadne náklady ( manká , škody ..)
- dane z príjmu
- ostatné druhy nákladov
Tieto náklady sú za celý podnik, sú prvotné, externé, jednoduché, ekonomicky rovnorodé.
Slúžia na vyčíslenie výsledku hospodárenia (získava sa vedením účtovníctva),na porovnanie štruktúry nákladov, na rozpočet nákladov, na hodnotenie efektívnosti podniku.

CHARAKTERISTIKA NÁKLADOV PODĽA ICH ZÁVISLOSTI NA ZMENE OBJEME VÝKONOV

- podľa toho, či a ako závisia náklady na zmene objemu výkonov, delíme náklady takto :
1. fixné ( stále , nepružné , pevné) - ich výška nezávisí na zmene objemu výkonov, keď sa objem výroby zmení, oni zostávajú rovnaké. Ich prípadná zmena je možná jedine výrazným skokom ( keď sa výroba mení niekoľkonásobne ). Patria sem napr. - náklady na vykurovanie, platy technicko-hospodárskych pracovníkov, prenájom miestností, cestná daň...)
2. variabilné ( pružné, premenlivé , nestále ) - ich výška sa so zmenou objemu výkonov rôzne mení, takže ich podľa toho ďalej rozdeľujeme a to na :
a) proporcionálne - menia sa v rovnakom pomere ako výkony ( náklady na materiál , v doprave náklady na pohonné hmoty , úkolové mzdy robotníkov ...)
b) neproporcionálne - menia sa v inom pomere ako výkony :
- p r o g r e s í v n e - rastú rýchlejšie ,ako rastie výroba ( napr. mzda za nadčas - vyrobí sa toľko isto ako v normálnom pracovnom čase , ale mzda robotníka je aj s nadčasovým príplatkom - teda vyššia )
- d e g r e s í v n e - rastú pomalšie ako rastie výroba ( napr. pomocný materiál )
- r e g r e s í v n e - ich vývoj je nepriamo úmerný výrobe ( napr. mzda za prestoje - nič sa nevyrába , ale mzdy pracovníkom sa musia vyplácať )
Pri tomto delení nákladov sa často spomína tzv. nulový bod – je to taký objem výkonov, ktoré podnik musí vyrobiť a predať, aby ich hodnotou pokryl celkové vynaložené náklady na ich výrobu. Tento objem výkonov predstavuje dolnú hranicu objemu výkonov, pod ktorou už podnik vykazuje stratu a nad ktorou vykazuje zisk.

 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.