referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Radúz
Nedeľa, 10. decembra 2023
Daňová ústava SR
Dátum pridania: 19.07.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Cybereve
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 668
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 13.1
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 21m 50s
Pomalé čítanie: 32m 45s
 
- predmetom dane sú príjmy (výnosy) zo všetkej činnosti a z nakladania so všetkým majetkom ( týka sa obchodných spoločností založených za účelom podnikania), pokiaľ zákon neustanovuje inak
- oslobodenie od dane – zákon podrobne uvádza, ktoré príjmy sú od dane oslobodené, tieto oslobodenia sa v zásade dotýkajú príjmov bežných obchodných spoločností minimálne alebo vôbec
-základ dane je rozdiel medzi príjmami a výdavkami, u daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva sa vychádza z výsledku hospodárenia podniku - výsledok výsledovky - zisk resp. strata
- výsledok hospodárenia sa pri zisťovaní základu dane:
- zvýši o sumy, ktoré nemožno podľa zákona zahrnúť do daňových výdavkov alebo ktoré boli zahrnuté do daňových výdavkov v nesprávnej výške
- zvýši o sumy, ktoré nie sú súčasťou výsledku hospodárenia, ale podľa zákona sú zahrňované do základu dane
- zníži o sumy, ktoré sú súčasťou výsledku hospodárenia, ale podľa zákona sú zahrňované do základu dane
zákon presne určuje, čo sa do základu dane nezahŕňa, ako je to s úpravou základu dane u zahraničných závislých osôb - je to vymenované v niekoľkých paragrafoch, aj s presným určením, čo sa zahŕňa do daňových výdavkov, ako je to s tvorbou rezerv, odpismi, čo je vylúčené z odpisovania..., ako sa odpočítava daňová strata...
- sadzba dane je 19%, bez ohľadu na výšku daňového základu, u PO zo základu dane zníženého o daňovú stratu
- daňové priznanie za predchádzajúce zdaňovacie obdobie sa podáva do 31.3. nasledujúceho roku, zároveň sa zaplatí aj daň - resp.
rozdiel medzi daňovou povinnosťou a zaplatenými preddavkami, pokiaľ je rozdiel záporný, platiteľ dane si osobitným listom požiada o vrátenie daňového preplatku
- na ďalší rok platí preddavky na daň- pokiaľ mal daňovú povinnosť od 5OOOO – 5OOOOO Sk – štvrťročne vo výške ¼, pokiaľ nad 5OO OOO Sk – mesačne vo výške 1/12, pri podaní daňového priznania na ďalší rok sa daň vyrovná.
Pokiaľ bola daňová povinnosť do 5O OOO Sk a DÚ neurčil inak, preddavky PO neplatí

Daň z príjmu fyzických osôb (DPFO) a princíp jej výpočtu
Daňovníci
- občania SR aj iní, ktorí majú na území trvalý pobyt alebo sa tu obvykle zdržujú ( aspoň 183 dní v roku – buď súvisle alebo po etapách) - aj z príjmov v cudzine ( pokiaľ neboli zdanené v cudzine alebo keď nemáme s cudzím štátom zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia)
- aj iní, ktorí majú zisky zo zdrojov na našom území

Predmet dane
a) príjmy zo závislej činnosti - §5 – mzda
- teda príjmy z pracovnoprávneho vzťahu,
- príjmy za prácu spoločníkov a konateľov s.r.o., komanditistov, členov družstva,
- platy a funkčné príplatky ústavných činiteľov SR, prokurátorov, vedúcich ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR)
- odmeny za výkon funkcie v štátnych orgánoch, v orgánoch územnej samosprávy a v orgánoch iných právnických osôb alebo spoločenstiev
- odmeny obvinených vo väzbe a odsúdených vo výkone trestu poskytované podľa osobitného predpisu
- príjmy z prostriedkov sociálneho fondu poskytované podľa osobitného predpisu
- príjmy plynúce v súvislosti s minulým, súčasným alebo budúcim výkonom závislej činnosti alebo funkcie bez ohľadu na to, či daňovník pre platiteľa príjmu skutočne vykonával, vykonáva alebo bude vykonávať túto závislú činnosť alebo funkciu
- obslužné
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.