Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Daňová ústava SR

CHARAKTERISTIKA DAŇOVEJ SÚSTAVY, OBSAH, ČLENENIE A LEGISLATÍVA
Po 1.1.1993 vznikla na Slovensku nová daňová sústava, ktorá je priebežne novelizovaná.
Ostatná výrazná novelizácia, prípadne úplne nové daňové zákony v rámci prispôsobovania sa zákonom EU, je platná od začiatku roka 2OO4. Podľa nej sú súčasťou daňového systému na Slovensku tieto dane( – teda tvoria obsah daňovej sústavy, za každým druhom dane je číslo príslušného zákona – čiže zodpovedajúca legislatíva )

- nepriame dane:
1. Daň z pridanej hodnoty (DPH) ( Zákon č. 289/l995 Z.z.)
2. Spotrebné dane
- daň z vína ( 3O9/l993 )
- daň z piva ( 3lO/l993)
- daň z tabaku a tabakových výrobkov ( 3l2/l993)
- daň z liehu ( 229/l995)
- daň z minerálnych olejov (predtým sa nazývala z uhľovodíkových palív a mazív) (239/2OOl)

- priame dane:
3. Dane z príjmov
– daň z príjmov fyzických osôb aj právnických osôb ( Zákon č. 595/2OO3 Z.z.)
4. Daň z nehnuteľností
- daň z pozemkov a zo stavieb( 3l7/l992)
5. Cestná daň ( 87/l994)
6. Daň z prevodu a prechodu nehnuteľností (554/2OO3)

Okrem uvedených daňových zákonov, týkajúcich sa priamo jednotlivých druhov daní, existuje ešte súbor ďalších zákonov, týkajúcich sa správy daní a poplatkov ( o daňových úradoch, orgánoch, pokutách, kontrole, vymáhaní dlžnej dane, exekúcii...) a taktiež celý rad vyhlášok Ministerstva financií, ktoré upresňujú uvedené zákony a aplikujú ich jednotlivé paragrafy v praxi.
Ide napr. o :
Zákon SNR č.5ll/ l992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov
Zákon č. 15O/2OO1 Z.z. o daňových orgánoch
Zákon č. 446/2OO2 Z.z. o vzájomnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok
Zákon č. 472/2OO2 Z.z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní a o zmene a doplnení zákona č. 366/l999 Z.z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády SR č. l92/l998 o podmienkach oslobodenia novovzniknutých daňových subjektov od dane z príjmov právnických osôb.....

ZÁKLADNÉ DAŇOVÉ KATEGÓRIE A POJMY
daňový subjekt – fyzická alebo právnická osoba. Ten, ktorého daň fakticky zaťažuje sa nazýva daňovník, ten, kto ju odvádza je platiteľ. daňový objekt (predmet dane) – vyjadruje, z čoho sa daň vyrubuje – je to napr. príjem, majetok, tovar, služba.. základ dane – z neho sa vypočítava daňová povinnosť
oslobodenie od dane – vymedzuje určitú časť predmetu dane, ktorá je za určitých podmienok od dane oslobodená (napr. nezdaniteľné minimum u DPFO), prípadne určitých platiteľov od dane oslobodených ( cestná daň )
sadzba dane – pomocou nej sa vypočítava výška daňovej povinnosti – je to buď pevná suma (pri cestnej dani), alebo percentuálna suma, alebo kombinácia uvedených
daňová povinnosť = výška dane – číselné vyjadrenie sumy v SKK, ktorú má platiteľ dane odviesť do štátnej pokladne ( cez daňový úrad)
preddavky na daň – pri daniach z príjmov podnikajúcich FO a PO predstavujú sumu vo výške l/4 resp l/l2 poslednej známej daňovej povinnosti a platia sa štvrťročne resp. mesačne a to podľa výšky predmetnej daňovej povinnosti
zrazené preddavky na daň – zamestnávateľ zrazí zamestnancom pri príjme zo závislej činnosti
nezdaniteľná časť základu dane z príjmov FO- je to suma zodpovedajúca l9,2 násobku sumy životného minima, platného k l.l. príslušného zdaňovacieho obdobia ročne na daňovníka – to znamená, že FO, ktorá má menší alebo max. taký ročný príjem neplatí daň z príjmu. Pokiaľ manželka alebo manžel v spoločnej domácnosti nemal vlastný príjem, daňovníkovi sa odpočítava taká istá suma aj za neho ( alebo rozdiel, ak mal partner príjem do tejto výšky, pričom napr. štipendium, štátne sociálne dávky sa do sumy vlastného príjmu nezapočítavajú )

daňové priznanie - každý daňový zákon určuje lehoty a termíny pre podanie daňového priznania ku konkrétnemu druhu dane, aj obsah a náležitosti daňového priznania, daňové priznania sa podávajú na presne určenom tlačive, na každú daň iné, dokonca pri DPFO je niekoľko druhov tlačív, podľa toho aké varianty príjmov FO mala, tlačivá sú k dispozícii v podateľniach daňových orgánov, na internete na stránke daňového riaditeľstva www.drsr.sk, dajú sa zakúpiť v ŠEVT a iných predajniach tlačív
daň z nehnuteľností – nie je v správe daňových úradov, ale miestnych úradov, podľa katastra, kde sa nehnuteľnosť nachádza
cestná daň – zahraniční platitelia cestnej dane ju platia na vstupe do SR, tam je jej vyberanie v pôsobnosti colných orgánov
colné orgány budú mať po vstupe SR do EU v pôsobnosti aj vyberanie niektorých spotrebných daní

DRUHY PRIAMYCH DANÍ, SPOSOBY ICH VÝPOČTU PODĽA DAŇOVÝCH ZÁKONOV
Podstata priamych daní je tá, že je vždy známy konkrétny daňovník, teda ten, koho v konečnom dôsledku daň zaťažuje a kto je (až na určité výnimky ) aj platiteľom dane. V zásade teda, až na drobné výnimky platí, že daňovník a platiteľ je tá istá osoba, daňový úrad ho vie identifikovať.

DANE Z PRÍJMOV
Daň z príjmu právnických osôb(DPPO) a princíp jej výpočtu
- táto daň sa týka príjmov z podnikania všetkých obchodných spoločností (v zdaňovaní v.o.s. sú určité špecifiká), taktiež príjmov subjektov, ktoré nie sú ani FO, ani PO (t.j. rozpočtových, príspevkových ...organizácií – ktoré neboli založené na podnikanie - u nich tých príjmov, ktoré sú z činností dosahujúcich zisk alebo ktorými sa dá zisk dosiahnuť – nájomné, reklamy, z predaja majetku...)
- predmetom dane sú príjmy (výnosy) zo všetkej činnosti a z nakladania so všetkým majetkom ( týka sa obchodných spoločností založených za účelom podnikania), pokiaľ zákon neustanovuje inak
- oslobodenie od dane – zákon podrobne uvádza, ktoré príjmy sú od dane oslobodené, tieto oslobodenia sa v zásade dotýkajú príjmov bežných obchodných spoločností minimálne alebo vôbec
-základ dane je rozdiel medzi príjmami a výdavkami, u daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva sa vychádza z výsledku hospodárenia podniku - výsledok výsledovky - zisk resp. strata
- výsledok hospodárenia sa pri zisťovaní základu dane:
- zvýši o sumy, ktoré nemožno podľa zákona zahrnúť do daňových výdavkov alebo ktoré boli zahrnuté do daňových výdavkov v nesprávnej výške
- zvýši o sumy, ktoré nie sú súčasťou výsledku hospodárenia, ale podľa zákona sú zahrňované do základu dane
- zníži o sumy, ktoré sú súčasťou výsledku hospodárenia, ale podľa zákona sú zahrňované do základu dane
zákon presne určuje, čo sa do základu dane nezahŕňa, ako je to s úpravou základu dane u zahraničných závislých osôb - je to vymenované v niekoľkých paragrafoch, aj s presným určením, čo sa zahŕňa do daňových výdavkov, ako je to s tvorbou rezerv, odpismi, čo je vylúčené z odpisovania..., ako sa odpočítava daňová strata...
- sadzba dane je 19%, bez ohľadu na výšku daňového základu, u PO zo základu dane zníženého o daňovú stratu
- daňové priznanie za predchádzajúce zdaňovacie obdobie sa podáva do 31.3. nasledujúceho roku, zároveň sa zaplatí aj daň - resp.
rozdiel medzi daňovou povinnosťou a zaplatenými preddavkami, pokiaľ je rozdiel záporný, platiteľ dane si osobitným listom požiada o vrátenie daňového preplatku
- na ďalší rok platí preddavky na daň- pokiaľ mal daňovú povinnosť od 5OOOO – 5OOOOO Sk – štvrťročne vo výške ¼, pokiaľ nad 5OO OOO Sk – mesačne vo výške 1/12, pri podaní daňového priznania na ďalší rok sa daň vyrovná.
Pokiaľ bola daňová povinnosť do 5O OOO Sk a DÚ neurčil inak, preddavky PO neplatí

Daň z príjmu fyzických osôb (DPFO) a princíp jej výpočtu
Daňovníci
- občania SR aj iní, ktorí majú na území trvalý pobyt alebo sa tu obvykle zdržujú ( aspoň 183 dní v roku – buď súvisle alebo po etapách) - aj z príjmov v cudzine ( pokiaľ neboli zdanené v cudzine alebo keď nemáme s cudzím štátom zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia)
- aj iní, ktorí majú zisky zo zdrojov na našom území

Predmet dane
a) príjmy zo závislej činnosti - §5 – mzda
- teda príjmy z pracovnoprávneho vzťahu,
- príjmy za prácu spoločníkov a konateľov s.r.o., komanditistov, členov družstva,
- platy a funkčné príplatky ústavných činiteľov SR, prokurátorov, vedúcich ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR)
- odmeny za výkon funkcie v štátnych orgánoch, v orgánoch územnej samosprávy a v orgánoch iných právnických osôb alebo spoločenstiev
- odmeny obvinených vo väzbe a odsúdených vo výkone trestu poskytované podľa osobitného predpisu
- príjmy z prostriedkov sociálneho fondu poskytované podľa osobitného predpisu
- príjmy plynúce v súvislosti s minulým, súčasným alebo budúcim výkonom závislej činnosti alebo funkcie bez ohľadu na to, či daňovník pre platiteľa príjmu skutočne vykonával, vykonáva alebo bude vykonávať túto závislú činnosť alebo funkciu
- obslužné
v paragrafe 5 sú charakterizované podrobnosti o týchto príjmoch, napr. aj to, že pokiaľ používa zamestnanec služobné auto na súkromné účely – napr. s ním chodí domov , musí si k ročnému príjmu pripočítať 1% zo vstupnej ceny vozidla za každý aj začatý kalendárny mesiac takéhoto používania
takisto je v tomto paragrafe určené, čo všetko nie je predmetom dane – napr. cestovné náhrady, nepeňažné plnenie ( osobné ochranné pomôcky, pracovné oblečenie, hodnota poskytovaných rekondičných pobytov, rehabilitačných pobytov, náhrada za používanie vlastného náradia...)

b) príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu - §6 :
1. z podnikania
- príjmy z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva
- príjmy zo živnosti
- príjmy z podnikania vykonávaného podľa osobitných predpisov
- príjmy spoločníkov v.o.s. a komplementárov k.s.

2.z inej samostatne zárobkovej činnosti
– z použitia alebo poskytnutia práv z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva, vrátane autorských práv a to vrátane príjmov z vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych a iných diel na vlastné náklady
- z činností, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním
- znalcov a tlmočníkov za činnosť podľa osobitného predpisu
3. z prenájmu
- príjmy z prenájmu nehnuteľností

v paragrafe 6 je uvedené aj to, že medzi príjmy z podnikania sa počítajú aj príjmy z akéhokoľvek nakladania s obchodným majetkom daňovníka, úroky z bežných účtov, z predaja podniku alebo jeho časti, výška odpusteného dlhu...
zároveň je v tomto paragrafe uvedené, že pokiaľ FO, na ktorú sa vzťahuje tento paragraf, nie je platcom DPH, nemusí viesť účtovníctvo, vtedy sa jej odpočítavajú výdavky vo výške 25%príjmov (bez dokladov, pričom sa sem nezarátavajú povinné odvody do fondov a príspevky) a tento rozdiel je daňovým základom, pokiaľ sa jedná o remeselnú živnosť, môže si uplatniť výdavky do výšky 6O%

c) príjmy z kapitálového majetku - §7:
- úroky a ostatné výnosy z cenných papierov
- úroky, výhry a iné výnosy z vkladov na vkladných knižkách vrátane úrokov z peňažných prostriedkov na vkladovom účte a z bežného účtu okrem úrokov uvedených v predchádzajúcom paragrafe
- úroky a iné výnosy z poskytnutých úverov a pôžičiek a úroky z hidnoty splateného vkladu v dohodnutej výške spoločníkov v.o.s
- dávky z doplnkového dôchodkového sporenia podľa osobitného predpisu a zo starobného dôchodkového sporenia
- plnenia z poistenia pre prípad dožitia určitého veku ( aj jednorazové vyrovnanie pri predčasnom ukončení poistenia)
- výnosy zo zmeniek okrem príjmov z ich predaja
v paragrafe sa vymedzuje, ktoré z týchto príjmov sa započítavajú do základu dane v plnej výške, bez možnosti odpočítania výdavkov...

d) ostatné príjmy - §8 – sú najmä:
- príjmy z príležitostných činností vrátane príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej činnosti, lesného a vodného hospodárstva, z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí
- príjmy z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti
- príjmy z predaja hnuteľných vecí
- príjmy z prevodu opcií
- príjmy z prevodu cenných papierov
- príjmy z prevodu účasti ( podielu ) na s.r.o., k.s., družstva
- príjmy zo zdedených práv z priemyselného a iného duševného vlastníctva vrátane autorských práv a práv príbuzných autorskému právu
- dôchodky a podobné opakujúce sa pôžitky
- výhry v lotériách a iných podobných hrách a výhry z reklamných súťaží a žrebovaní
- ceny z verejných súťaží....aj športových ( ak nejde o daňovníka, ktorý športovú činnosť vykonáva v rámci SZČO)
v paragrafe sa ďalej uvádzajú podrobnosti o možnostiach uplatnenia výdavkov ai. – napr. pri príjmoch z príležitostnej poľnoh. výroby sa pri nevykazovaní výdavkov tieto uplatňujú paušálne vo výške 25%
oslobodenie od dane – v paragrafe 9 sú vymenované určité príjmy, ktoré sú za určených podmienok oslobodené od dane – napr. príjmy z predaja nehnuteľnosti, ak ju mal vo vlastníctve aspoň 2 roky pred predajom a zároveň tam mal trvalé bydlisko, ak tam nemal trvalé bydlisko, tak ju musí mať vo vlastníctve aspoň 5 rokov, príjem z predaja hnuteľnej veci( ak sa o nej neúčtovalo)..., dávky sociálneho poistenia, nemocenského zabezpečenia...

Základ dane
– sa pri viacerých druhoch príjmov zistí ako súčet čiastkových základov dane
u daňovníka, ktorý účtuje v JÚ je základ dane rozdiel medzi príjmami a výdavkami,
u daňovníka, ktorý účtuje v PÚ sa základ dane zistí z výsledku hospodárenia
Výsledok hospodárenia a rozdiel medzi príjmami a výdavkami sa pri zisťovaní základu dane môže:
-zvýšiť o sumy, ktoré nemožno podľa zákona zahrnúť do daňových výdavkov, alebo nie v takej výške ( aj keď sme ich v skutočnosti vynaložili )
-zvýšiť o sumy, ktoré nie sú súčasťou výsledku hospodárenia, ale podľa zákona sú zahrňované do základu dane
-znížiť o sumy, ktoré sú súčasťou výsledku hospodárenia, ale podľa zákona sa nezahrnú do základu dane
-od základu dane sa môže odpočítať aj daňová strata ( § 3O)
paragrafy 17 – 19 podrobne určujú čo sa môže uplatniť ako daňový výdavok a za akých podmienok ( odvody do fondov, odpisy majetku ap)

Nezdaniteľné časti základu dane (NČZD)
– je to suma zodpovedajúca l9,2 násobku sumy životného minima platného k l. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia ročne na daňovníka – pre rok 2OO4 je výška tejto ročnej nezdaniteľnej časti na daňovníka 87 OOO Sk ( znamená to, že pokiaľ nezarobí niekto v danom roku viac ako toto číslo, neplatí daň vôbec )
- je to suma v takej istej výške a to na manžela(-lku) žijúceho v jednej domácnosti, ak nemá vlastný príjem alebo jeho príjem je menší ako táto suma ( vtedy je nezdaniteľnou časťou hodnota tohto rozdielu)
-táto nezdaniteľná časť sa netýka pracujúcich dôchodcov – tí, keďže majú dôchodok – to sa berie ako nezdaniteľná časť a ich príjem ( či zo závislej činnosti alebo podnikania ) sa o túto nezdaniteľnú časť pred zdanením neznižuje

Sadzba dane
- je l9%, počítajú sa z daňového základu zníženého o daňovú stratu a nezdaniteľné časti základu dane

Daňové priznanie
– sa podáva do 31.marca nasledujúceho roku, zároveň sa musí aj daň zaplatiť
paragraf 32 presne uvádza, kto kedy musí a nemusí podať DP, zjednodušene môžeme povedať, že pokiaľ FO pracovala len u jedného zamestnávateľa, ktorého požiadala o ročné zúčtovanie preddavkov na daň a nemá žiadne ďalšie príjmy podliehajúce dani, tak takáto osoba nemá povinnosť podať DP. Akonáhle FO pracovala u viacerých zamestnávateľov, alebo má aj iné príjmy ako zo závislej činnosti, alebo má len iné príjmy ako zo závislej činnosti, musí podať DP.
V súčasnosti existuje viacero druhov tlačív na daňové priznanie na daň z príjmu fyzických osôb a to podľa, aké druhy príjmov FO má.
Na tlačive daňového priznania si daňovník vypočíta daňovú povinnosť, odpočíta prípadné preddavky na daň, ktoré už zaplatil, alebo ktoré mu zamestnávateľ strhol, po odpočítaní dostane buď
+ číslo – vtedy ide o daňový nedoplatok – teda daň na úhradu, je to suma, ktorú musí do 31.3. zaplatiť
- číslo – vtedy ide o daňový preplatok – to je suma, na ktorú má daňovník nárok, že mu ju vrátia – ale nevracajú ju automaticky, musí si o ňu požiadať osobitným listom
Preddavky na daň
- pri príjmoch zo závislej činnosti zamestnávateľ zráža preddavok na daň a to s tzv. zdaniteľnej mzdy – to je suma – úhrn zdaniteľných príjmov znížený o sumy zrazené na poistné a povinné príspevky a o nezdaniteľnú časť základu dane ( prípadne o túto sumu na manžela – u obidvoch súm ide o 1/12 NČZD), preddavok na daň sa platí vo výške 19%. Pokiaľ má daňovník deti, na ktoré si uplatňuje daňový bonus, vypočítaný preddavok sa znižuje o 1/12 sumy daňového bonusu
- pri iných príjmoch – napr. z podnikania, platí preddavky na daň len ten daňovník, ktorého posledná známa daňová povinnosť presiahla 2O OOO Sk, pokiaľ bola do výšky 5OO OOO Sk, platí preddavky štvrťročne a to vo výške ¼ poslednej známej daňovej povinnosti, sú splatné na konci každého štvrťroka. Ak presiahla 5OO OOO, platí preddavky mesačne, vo výške 1/12, do konca každého mesiaca. V odôvodnených prípadoch môže správca dane rozhodnúť inak. Daňový bonus
- daňovník, ktorý mal v zdaňovacom období zdaniteľné príjmy aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy, môže si uplatniť daňový bonus v sume 4 8OO Sk ročne na každé vyživované nezaopatrené dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom. O sumu bonusu sa znižuje daň !!!! nie základ dane ( pre daňovníka je to tak oveľa výhodnejšie )
-ak suma dane vypočítaná za príslušné zdaňovacie obdobie je nižšia ako suma uplatňovaného daňového bonusu, daňovník, ktorý podáva daňové priznanie, požiada správcu dane o vyplatenie sumy vo výške rozdielu medzi sumou daňového bonusu a sumou dane vypočítanou za príslušné zdaňovacie obdobie.

CHARAKTERISTIKA CESTNEJ DANE
Zákon č.87/1994 Zb. o cestnej dani

- jej platiteľmi sú fyzické a právnické osoby, ktoré prevádzkujú motorové vozidlá na pozemných komunikáciách v SR v rámci svojej podnikateľskej činnosti ( môže byť buď vlastníkom aj prevádzkovateľom alebo len prevádzkovateľom – napr. pri leasingu) – teda aj cudzinci, ktorí napr. prechádzajú cez územie SR s tovarom alebo pre tovar
- predmetom dane je vozidlo, ktoré má pridelené evidenčné číslo a používa sa na podnikanie
- určité vozidlá sú od dane oslobodené – napr. sanitky, pošta, smetiarske, linkové autobusy...
- základom dane pri jej výpočte je
1. u nákladných vozidiel a autobusov je ich celková hmotnosť v tonách a počet náprav
2. u osobných vozidiel je zdvihový objem motora v cm3
- sadzba dane je ročná, nie je percentuálna, ale je to pevná suma uvedená v prílohe zákona, jej výška je stála bez ohľadu na to, ako často sa vozidlo využíva a koľko km sa na ňom najazdí
- výška dane napr. pre osobné motorové vozidlá s objemom 1200-1500 cm3 je 2 900 Sk, najvyššia je pre nákladné vozidlá s 3 nápravami s hmotnosťou nad 40t – 71 800 Sk
- výpočty dane pre vozidlá v medzinárodnej premávke sú uvedené v zákone – napr. daň za jedno vozidlo na jeden deň je jedna päťdesiatina ročnej sadzby dane používanej pre vozidlá evidované v tuzemsku, min. ale 500 Sk
- daň sa platí vopred, bez vyrubenia (tj. nečakáš, kým ti príde pokyn od DÚ – zaplať!, musíš na to myslieť sám) a to naraz, najneskôr do 31. januára, alebo pri sume nad 50 000 Sk sú možné 4 rovnaké splátky (31.1.,30.4.,31.7.,31.10.), pri sumách nad 250 000 Sk v mesačných splátkach
- je súčasťou podnikateľských nákladov
- daňovník sa musí zaevidovať na daňovom úrade ako platca cestnej dane najneskôr do konca nasledujúceho mesiaca po tom, ako začal automobil používať na podnikanie ( pokiaľ sa jedná o nového daňovníka) – ale za prvý mesiac neplatí – napr. auto začal používať 6.6. – do konca júla musí podať daňové priznanie ( tlačivá sú na DÚ ), zaplatiť daň, jej výška (sám si ju musí vypočítať ) je len za 6 mesiacov – výpočet : celoročná výška dane / 12 , vynásobiť počtom mesiacov – 6 v tomto prípade
- keď firma neplatí cestnú daň, nemôže ani vykazovať v účtovníctve náklady spojené s prevádzkovaním motorových vozidiel
- cudzinci sa musia prihlásiť a zaplatiť cestnú daň v adekvátnej výške pri vstupe do SR – na colnici, tam je jej vyberanie je v správe colných orgánov, ale keď potom zistí, že sa tu zdrží dlhšie ako si zaplatil – napr. ešte čaká – nevyložil, môže ju doplatiť aj na DÚ, prípadne pri odchode zo SR zase na hranici – tam má možnosť zaplatiť ju aj vo valutách – kurzom NBS.

DRUHY NEPRIAMYCH DANÍ, SPOSOBY ICH VÝPOČTU PODĽA DAŇOVÝCH ZÁKONOV

- podstata nepriamych daní je taká, že ich výška je zahrnutá v cene pre konečného spotrebiteľa - zákazníka, ten ju aj v skutočnosti zaplatí – je daňovníkom, ale daňovému úradu ju odvádza buď obchodník alebo výrobca – ten je platiteľom. Teda daňový úrad nevie identifikovať (vo väčšine prípadov), kto je daňovníkom, eviduje len platcov týchto daní.
- medzi nepriame dane patria spotrebné dane a daň z pridanej hodnoty

Spotrebné dane:
Platitelia – sú všetky FO a PO, ktoré vyrábajú alebo dovážajú vybrané výrobky, určené na spotrebu na území SR
Predmet dane – výrobky z minerálnych olejov( benzín, nafta, oleje ), liehu a liehovín, piva, vína, tabaku a tabakových výrobkov – presne podľa kódov kombinovanej nomenklatúry uvedené v príslušných zákonoch – vyrobené u nás alebo dovezené na spotrebu u nás
Základ dane – je množstvo výrobku vyjadrené v hmotných jednotkách – benzíny – v litroch, lieh a liehoviny v litroch čistého alkoholu, pivo v hektolitroch, víno v hektolitroch, tabak v kg, cigarety v kusoch
Sadzba dane – je určená pevnou sumou na príslušnú hmotnú jednotku – napr. šumivé vína 2400 Sk na hl, tiché víno – O Sk, pivo základná sadzba - 50Sk/stupeň Plato/hl, znížená sadzba platná pre malé pivovary je 37 Sk/ stupeň Plato/ hl, cigarety 1,4O Sk/kus, lieh 250 Sk na liter absolútneho alkoholu, motorový benzín 15 500Sk/1000l, motorový benzín iného typu 18 OOO Sk/1OOO l....
Každý zákon presne vymedzuje pojmy, určuje, aký je postup pri vyberaní dane, líši sa to podľa toho, či ide o tuzemskú výrobu alebo dovoz, a tiež o čo ide
Daň z pridanej hodnoty:
Predmet dane :
- zdaniteľné plnenie s miestom plnenia v tuzemsku (predaj tovaru a služieb)
- dovoz tovaru na územie SR
- medzinárodná autobusová doprava uskutočnená zahraničným dopravcom s výnimkou pravidelnej dopravy

Platitelia:
- FO a PO sú povinné sa prihlásiť na platenie DPH ( stanú sa platcami DPH ) vtedy, keď ich obrat ( = príjmy za predaj ) v troch po sebe nasledujúcich mesiacoch prekročí sumu 750 000 Sk – sú potom povinní do 20. dňa v nasledujúcom mesiaci sa na základe vlastnej žiadosti zaregistrovať. DÚ im pridelí daňové identifikačné číslo ( je to jeho DIČ s lomítkom, podľa toho sa pozná platca DPH – napr. 5623887/604 – číslo za lomítkom je číselným označením príslušného daňového úradu, kde je platiteľ zaregistrovaný ), vydá osvedčenie - to zaväzuje platiteľa dane, aby k cene, za ktorú predáva, účtoval zákazníkovi aj DPH, zároveň ho to oprávňuje, aby pri určení vlastnej daňovej povinnosti odpočítal daň na vstupe, ktorú zaplatil pri nákupe svojim dodávateľom.
- platiteľom sa môže stať aj FO alebo PO na vlastnú žiadosť, keď komisia daňového úradu uzná oprávnenosť žiadosti o registráciu
- pri dovoze tovaru platí DPH každý dovozca, aj keď nie je platca DPH, dokonca aj súkromná osoba, ktorá dovezie tovar pre vlastnú potrebu nad povolený limit dovozu – musí zaplatiť clo (ak sa vzťahuje na dovoz tovaru z príslušného štátu ) aj DPH, ktorou sa u nás tovar zdaňuje
Základ dane:
- je to každá odplata (cena), znížená o daň na výstupe

Sadzba dane:
- je podľa poslednej novely jednotná – 19%

Výpočet dane:
- vypočítať ju je povinný platiteľ a to takt
a) ak je základom dane cena, ktorá neobsahuje daň :
daň = cena bez dane x 19%
b) ak sa vypočítava z ceny vrátane dane :

daň = cena s daňou x 19%
- je súčasťou ceny pre spotrebiteľa
- skutočnú daňovú povinnosť – t.j. koľko má na konci zdaňovacieho obdobia platiteľ doplatiť DÚ, alebo či mu má štát prostredníctvom DÚ niečo vrátiť si musí vypočítať každý platiteľ sám:
daňová povinnosť = daň na výstupe - daň na vstupe
- akonáhle platiteľovi vyjde záporné číslo, štát mu má príslušnú sumu vrátiť, väčšinou predtým vykoná u platiteľa kontrolu
- platiteľ je povinný vyhotoviť daňový doklad do 15 dní - môže to byť aj doklad vyhotovený registračnou pokladnicou
- zdaňovacie obdobie je kalendárny mesiac - len vtedy, keď bol obrat za predchádzajúci kalendárny rok menší ako 10 miliónov Sk - je to štvrťrok
- daň je splatná do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia
- po vstupe do EU má prísť k ďalšej novelizácii – zosúladeniu s EU

ŠTÁTNY ROZPOČET A DANE
ŠR môžeme charakterizovať ako centralizovaný fond peňažných prostriedkov sústredených do pôsobnosti štátu.
Z účtovného hľadiska je ŠR bilanciou príjmov a výdavkov.
Štát získava príjmy do ŠR predovšetkým vyberaním daní, poplatkov, cla a iných príjmov a to jednak od fyzických osôb, jednak od právnických osôb, pričom tieto príjmy sa už jednotlivým platcom nevracajú, ale štát ich prerozdelí a použije na výdavky ŠR. Od veľkosti výdavkov závisí práve množstvo príjmov, ktoré musí štát získať, financujú sa tak verejné potreby – školstvo, zdravotníctvo, kultúra, vojsko, polícia, doprava, výstavba ciest...
Daňové príjmy tvoria rozhodujúcu časť príjmov ŠR – až 8O%.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk