Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

SÚSTAVA ÚČTOV

SÚSTAVA ÚČTOV

Účet a jeho podstata

Každý účtovný prípad sa týka dvoch súvahových položiek. Aby sme mohli počas účtovného obdobia zaznamenávať jednotlivé účtovné prípady, je nevyhnutné, aby sme pre každú súvahovú položku zachytili zmeny v zložkách majetku (aktívach) alebo v zdrojoch krytia (pasívach). Tieto zmeny môžeme zaznamenávať:
1. Stupnicovou metódou,
2. tabuľkovou metódou alebo
3. účtová metóda..

Účet má formu v tvare písmena T. Každý účet má číselné a slovné označenie. Má dve strany:
- ľavú, označuje sa ako MÁ DAŤ (MD),
- pravú, označuje sa ako DAL (D).Vznik súvahových účtov

Súvahové účty sú účty aktív a účty pasív. Stavy majetku a zdrojov krytia sa označujú ako začiatočné zostatky. Začiatočné zostatky jednotlivých súvahových položiek sa zapisujú:
- účty aktív majú začiatočné zostatky na strane MÁ DAŤ,
- účty pasív majú začiatočné zostatky na strane DAL.

Na otváranie súvahových účtov sa používa Začiatočný účet súvahový (ZÚS). Na uzatváranie účtov použijeme Konečný účet súvahový (KÚS).Účtovanie na súvahových účtoch

Pre účtovanie na súvahových účtoch platia tieto pravidlá:
1. Začiatočné zostatky
- účty A na strane MD,
- účty P na strane D.
2. Prírastky
- účty A majú prírastky na MD,
- účty P majú prírastky na D.
3. Úbytky
- účty A majú úbytky na D,
- účty P majú úbytky na MD.

Zásada podvojnosti znamená, že každý účtovný prípad je zaúčtovaný na dvoch účtoch. Na jednom je na strane MD a na druhom ja na strane D.
Pred zaúčtovaním účtovných prípadov si musíme položiť niekoľko otázok. Po ich zodpovedaní môžeme účtovať. Sú to tieto otázky:
a) Ktorých účtov sa účtovaný prípad týka?
b) Sú to účty A alebo P?
c) Ide o prírastok alebo úbytok na účte?
d) Na ktorých stranách budeme účet účtovať?Obraty, zostatky a uzatvorenie súvahových účtoch

Prírastky alebo úbytky na účtoch sa nazývajú obraty. Obraty poznáme:
- obrat na strane MD (ObMD),
- obrat na strane D (ObD).

Výpočet KZ: ZZ (D)
+Obrat D
- Obrat MD
= KZ (prevedie sa zo strany MD účtu pasíva na stranu D KÚS). Účtovanie nákladov

Náklad je spotreba materiálnych i nemateriálnych statkov a služieb vyjadrená v peňažných jednotkách. Označujeme ich N. Je to výsledkový účet.

Účtovanie nákladov má tieto zásady:
1.účtujú sa vždy na strane MD,
2.nemajú začiatočné zostatky a účtujú sa narastajúcim spôsobom,
3.konečné stavy zo strany D sa prevádzajú na stranu MD Účtov ziskov a strát,
4.vznik nákladov spôsobuje zníženie aktív a zvýšenie pasív
+N -A +N +PÚčtovanie výnosov

Výnos je predaj výrobkov, tovarov alebo služieb, čím vzniká tržba. Označujeme ich V. Je to výsledkový účet. Účtovanie výnosov má tieto zásady:
1.účtujú sa vždy na strane D,
2.nemajú začiatočné zostatky a účtujú sa narastajúcim spôsobom,
3.konečné stavy zo strany MD sa prevádzajú na stranu D Účtov ziskov a strát,
4.vznik výnosov spôsobuje zvýšenie aktíva a zníženie pasív
+V +A +V -PÚčtovanie hospodárskeho výsledku

Hospodársky výsledok (HV) zistíme ako rozdiel medzi celkovými výnosmi a celkovými nákladmi. Ak je rozdiel kladný, čiže V sú väčšie ako N, dosiahli sme zisk. Ak je rozdiel záporný, čiže V sú menšie ako N, dosiahli sme stratu.
HV = V – N
V > N zisky
V < N strataZásady účtovania v podvojnej sústave účtovníctva

Podvojnú sústavu účtovníctva tvorí súhrn súvzťažných zápisov. Súvzťažné zápisy sú účtovné prípady napísané na dvoch účtoch. Obidva účty sa nazývajú súvzťažné účty. Súvzťažné zápisy delíme:
- jednoduché – účtujú sa na dvoch účtov
- zložené – účtujú sa na viacerých účtoch.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk