referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Dorota
Pondelok, 6. februára 2023
Štrukturálne fondy Európskej únie
Dátum pridania: 19.11.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: joske
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 127
Referát vhodný pre: Základná škola Počet A4: 5.2
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 8m 40s
Pomalé čítanie: 13m 0s
 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Hoci Európa ako kolíska západnej civilizácie predstavuje jednu z ekonomicky najprosperujúcejších oblastí sveta, nie všetky jej regióny majú vzhľadom na prírodno-geografické podmienky, históriu a ďalšie faktory, ktoré určujú ich sociálno-ekonomický rozvoj v prebiehajúcom procese globalizácie svetovej ekonomiky, rovnakú štartovaciu pozíciu a šancu čeliť výzvam meniaceho sa ekonomického prostredia. Ignorovať tieto skutočnosti by mohlo mať za následok prehlbovanie rozdielov medzi regiónmi a následné narastanie sociálneho napätia v rámci Spoločenstva, čo by v konečnom dôsledku znamenalo brzdu pre rozvoj Európskej únie ako celku. Snaha o riešenie načrtnutého možného rizika sa prejavila okrem iného aj úpravou zakladajúcej zmluvy Európskeho spoločenstva, kde sa v článku 158 uvádza: „... Spoločenstvo sa bude usilovať o zmenšovanie ekonomických rozdielov medzi regiónmi a sociálnymi skupinami podporou zaostávajúcich a znevýhodnených regiónov alebo ostrovov, vrátane vidieckych oblastí...“

Európska regionálna politika je založená na finančnej solidarite medzi regiónmi. Umožňuje použitie viac ako 35 % rozpočtu EÚ, ktorý prichádza najmä z bohatších členských štátov, v znevýhodnených regiónoch. Tento prístup nepomáha len štátom, ktoré sú prijímateľmi pomoci, ale tiež tým, ktoré sú hlavnými prispievateľmi do rozpočtu spoločenstva (napr. tým, že ich podniky profitujú z veľkých investičných projektov v slabších regiónoch).

Princípy fungovania ŠF:

Využívanie štrukturálnych fondov je pomienené dodržiavaním štyroch princípov: koncentrácie, programovania, partnerstva a doplnkovosti.

Princíp koncentrácie znamená, že podpora je zameraná na jasne definované priority.

Princíp programovania znamená, že podporené projekty musia byť súčasťou strategických plánov a nie individuálne, vzájomne nesúvisiace a nesystematické aktivity.

Princíp partnerstva znamená, že programovanie a monitoring využívania štrukturálnych fondov musia byť vykonávané v súčinnosti vlád členských štátov, samospráv a sociálno-ekonomických partnerov, včítane mimovládnych organizácií.

Princíp doplnkovosti znamená, že finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov by mali vhodne dopĺňať finančné zdroje členského štátu a nemali by ich nahrádzať. Povinnosť členských štátov spolufinancovať programy má tento princíp posilniť.

Hlavnými finančnými nástrojmi európskej regionálnej politiky sú štyri štrukturálne fondy:
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Riadiaca sekcia Európskeho poľnohospodárskeho a garančného fondu
Finančný nástroj na riadenie rybolovu

Príspevky do týchto fondov od začiatku 90-tych rokov výrazne vzrástli: z 8 miliárd eur ročne v roku 1989 na 32 miliárd eur v roku 1999. Pre roky 2000 až 2006 bolo na všetky štyri štrukturálne fondy vyčlenených spolu až 195 miliárd eur (v cenách roku 1999).

Nárok na využívanie štrukturálnych fondov majú iba členské krajiny EÚ a programujú sa na sedemročné obdobia (súčasnou programovacou periódou je obdobie 2000 až 2006). Kandidátske krajiny - vrátane Slovenska - budú môcť čerpať prostriedky z týchto fondov až po ich vstupe do únie. Pre Slovenskú republiku bola potvrdená výška prostriedkov zo štrukturálnych fondov na skrátené programovacie obdobie r. 2004 - 2006 v celkovej výške 1050,3 mil. EUR.

Napriek tomu, že všetky štyri štrukturálne fondy pôsobia spoločne, každý má svoje špecifické tématické oblasti. Štrukturálne fondy nefinancujú individuálne projekty, ale viacročné programy regionálneho rozvoja, ktoré spoločne pripravujú regióny, členské štáty a Európska komisia. Programy sú pripravené podľa spoločných východísk navrhnutých Európskou komisiou pre EÚ ako celok.

Štrukturálne fondy však nepredstavujú jediný zdroj financovania v rámci rozpočtu EÚ. Pretože Španielsko, Grécko, Írsko a Portugalsko majú v porovnaní s ostatnými krajinami EÚ nevyhovujúcu infraštruktúru v oblasti dopravy a životného prostredia, finančná pomoc týmto krajinám prúdi aj cez špeciálny Kohézny fond . Tento fond poskytuje priame finančné prostriedky na individuálne projekty zamerané na zlepšenie životného prostredia a rozvoj dopravných sietí. Kohézny fond má v rokoch 2000 až 2006 k dispozícii asi 2,5 miliardy eur ročne, čo je celkovo 18 miliárd eur (v cenách roku 1999).

V rokoch 2000 až 2006 teda EÚ vyčlenila celkovo 213 miliárd eur na podporu znevýhodnených regiónov, oblastí so zvláštnymi hendikepmi a ohrozených spoločenských skupín.

 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Štrukturálne fondy Európskej únie 2.9838 1641 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.