referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ľubomíra
Utorok, 9. augusta 2022
Zmluva o sprostredkovaní
Dátum pridania: 25.01.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: lajko6
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 937
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 8.2
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 13m 40s
Pomalé čítanie: 20m 30s
 
Tento typ zmluvy je a bude jedným z najrozšírenejších typov zmlúv v našich zmluvných vzťahoch. Zmluvou o sprostredkovaní sa sprostredkovateľ zaväzuje, že bude vyvíjať činnosť smerujúcu k tomu, aby záujemca mal príležitosť uzavrieť určitú zmluvu s treťou osobou, a záujemca sa zaväzuje za tieto úkony zaplatiť sprostredkovateľovi odplatu – províziu.

Povinnosťou sprostredkovateľa je bez zbytočného odkladu oznamovať záujemcovi dôležité okolnosti pre jeho rozhodovanie o uzatvorení zmluvy o sprostredkovaní a záujemca je zase povinný oznamovať sprostredkovateľovi skutočnosti, ktoré majú pre neho rozhodujúci význam pre uzavretie tejto zmluvy. Je ďalej povinný pre potreby záujemcu uschovať doklady, ktoré nadobudol v súvislosti so sprostredkovateľskou činnosťou, a to po dobu, po ktorú tieto doklady môžu byť dôležité pre ochranu záujmov záujemcu. Ak záujemca požiada o údaje potrebné na posúdenie dôveryhodnosti osoby, s ktorou sprostredkovateľ navrhuje uzavrieť zmluvu, je zo zákona povinný mu vyhovieť.

Sprostredkovateľ sprostredkúva obchody v mene a na účet záujemcu, ale neuzatvára ich. Za svoju činnosť získava odmenu províziu. Sprostredkovateľ pôsobí na zahraničnom trhu, kde má vybudované kontakty, pretože je miestny občan. Pozná jazyk i zvyklosti trhu. Je s ním v dennom kontakte, a preto môže pre dodávateľa zaobstarávať informácie o vývoji trhu, vývoji cien na ňom, o konkurencii, o zákonných ustanoveniach a pod. ak má vhodný materiál môže poskytovať zákazníkom kvalifikované informácie, môže pomáhať riešiť reklamácie a dohliadať na pohľadávky dodávateľa a ich úhradu. Sprostredkovateľ neurčuje ceny a podmienky dodávok, nefakturuje a neinkasuje, ak na to nemá vyslovene splnomocnenie.

Odmeňovanie za poskytované služby sa upravuje ustanoveniami zmluvy. Sprostredkovateľovi vzniká nárok na províziu až uzavretím sprostredkovateľskej zmluvy. Ak by podľa zmluvy vznikol nárok na províziu až po splnení záväzku treťou osobou, vzniká sprostredkovateľovi tento nárok aj v prípade, ak by záväzok tretej osoby voči záujemcovi zanikol alebo splnenie záväzku tretej osoby sa oddialilo z dôvodu, za ktorý zodpovedá záujemca. Ak by provízia alebo jej výška nebola v zmluve zreteľne určená, prislúcha sprostredkovateľovi provízia, ktorá je obvyklá pri podobných zmluvách v čase jej uzatvorenia a sprostredkovania. Provízia mu neprislúcha, ak zmluva s treťou osobou bola uzatvorená bez jeho súčinnosti alebo ak v rozpore so zmluvou bol činný ako sprostredkovateľ aj pre osobu, s ktorou uzavrel sprostredkovateľskú zmluvu.

Právny nárok na náhradu nákladov spojených so sprostredkovaním prichádza do úvahy okrem provízie iba v tom prípade, ak táto úhrada bola v zmluve výslovne určená. Inak je súčasťou dohodnutej provízie za poskytované úkony.

Sprostredkovateľ v tejto zmluve neurčí za splnenie záväzku tretích osôb, s ktorými sprostredkoval uzavretie zmluvy. Nesmie však navrhovať záujemcovi uzavretie zmluvy s osobou, o ktorej vie alebo musí vedieť, že je u nej dôvodná pochybnosť, že riadne a včas splní svoje záväzky so sprostredkovateľskej zmluvy.

Zánik tejto zmluvy je viazaný na ukončenie lehoty stanovenej zmluve, resp. tým, že ktorákoľvek zo strán ju vypovie vo forme oznámenia druhej strany. I po jej časovom uskutočnení sprostredkovateľovi tu zostávajú práva na províziu, ak s treťou osobou uzavrel zmluvu, ktorá bola predmetom jeho sprostredkovateľskej činnosti.

Záujemca môže so sprostredkovateľom uzatvoriť zmluvu o obchodnom zastúpení, v ktorej sa obchodný zástupca zaväzuje sústavne sprostredkúvať pre zastúpeného uzatváranie kúpnych zmlúv na istý druh tovaru v určenej územnej oblasti a zastupovaný sa zaväzuje za sprostredkovanie obchodu odmenu – províziu.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Zdroje: Sabo, M. : Právne formy podnikateľských vzťahov, Vydavateľstvo IURA Edition, 2001, Šíbl, D. : Veľká ekonomická encyklopédia, Vydavateľstvo SPRINT, 2002, Empiria.sk, Infomeat.sk
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.