referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Peter,Pavol
Streda, 29. júna 2022
Zmluva o sprostredkovaní
Dátum pridania: 25.01.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: lajko6
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 937
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 8.2
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 13m 40s
Pomalé čítanie: 20m 30s
 
Zmluva o sprostredkovaní predaja a nákupu
( podľa §§ 642-651 Obchodného zákonníka)


Uzatvorená medzi :

Názov : Crystal s. r. o.
Ulica / číslo: Komenského 55
Mesto / Obec : Banská Štiavnica, 735 35
V zastúpení / funkcia : Ing. Peter Bohranovský
Telefón : 048/ 5987 442
0905 556 123 Fax : 048/ 5987 442
IČO: 35 881 618
DIČ : 560806 4657
Peňažný ústav : VÚB a. s. číslo účtu : 63 013 85 / 4565


ďalej uvádzaný ako záujemca

a

InfoMeat, s. r. o.
Budova Jednoty SD 284
082 03 Lemešany

V zastúpení : Ing. Stanislav Faybík – konateľ
RNDr. Marián Köry - konateľ

IČO: 36 481 718
DIČ: 36 481 718
Peňažný ústav:UniBanka, a.s. číslo účtu : 65 026 85 / 1200

ďalej uvádzaný ako sprostredkovateľ

uzatvárajú podľa ustanovení §§ 642-651 Obchodného zákonníka túto sprostredkovateľskú zmluvu :


Článok I. Predmet zmluvy
1.Zmluvou o sprostredkovaní sa sprostredkovateľ zaväzuje, že bude vyvíjať činnosť smerujúcu k tomu, aby záujemca mal príležitosť uzavrieť určitú zmluvu s treťou osobou a záujemca sa zaväzuje zaplatiť sprostredkovateľovi odplatu za sprostredkovanie.

Článok II. Práva a povinnosti sprostredkovateľa
2.Sprostredkovateľ sa zaväzuje prevádzkovať internetový informačný systém na webovej internetovej stránke : ( ďalej len „ informačný server „ ).

3.Sprostredkovateľ sa zaväzuje:
-sprístupniť záujemcovi informačný server pridelením mena užívateľa a hesla
-na požiadanie záujemcu zverejňovať jeho ponuky a dopyt na informačnom servere prostredníctvom správcu systému
-na požiadanie záujemcu obstarať ponuky alebo dopyty ostatných záujemcov, ktorí sú členmi informačného systému
-na základe sprístupnenia informačného serveru zabezpečiť záujemcovi možnosť uzatvorenia zmluvy o nákupe alebo predaji s treťou osobou
-zabezpečovať prevádzku a údržbu informačného servera

4.Sprostredkovateľ nezodpovedá za realizáciu a vyplnenie zmluvy vyplývajúcej z príležitosti, ktorú zabezpečil záujemcovi.

5.Sprostredkovateľ nezodpovedá za dohodnutú formu platby a je uskutočnenie, ktorú si dohodne a zabezpečí sám záujemca na základe príležitosti o uzavretie zmluvy, ktorú záujemcovi poskytne sprostredkovateľ.

6.Sprostredkovateľ má právo okamžite zrušiť sprístupnenie informačného servera pre záujemcu, ak tento poruší článok III. bodu 1. tejto zmluvy.

7.Sprostredkovateľ má právo si uplatniť voči záujemcovi zmluvnú pokutu až do výšky 50.000,- Sk v prípade, porušenia článku III. bodu 3 tejto zmluvy. Zmluvná pokuta je splatná do 14 dní od zistenia porušenia článku III. bodu 3 tejto zmluvy.

8.Sprostredkovateľ si nebude uplatňovať voči záujemcovi zmluvnú pokutu podľa článku II. bodu 6 tejto zmluvy, pokiaľ záujemca bude postupovať podľa článku III. bodu 4 tejto zmluvy a bude o tejto skutočnosti informovať sprostredkovateľa skôr ako upozorní sprostredkovateľ záujemcu na túto skutočnosť.

Článok III. Práva a povinnosti záujemcu
1.Záujemca sa zaväzuje :
-predkladať jednotlivé ponuky a dopyty :
a) samostatne - prostredníctvom informačného servera,
b) telefónom alebo faxom - prostredníctvom správcu systému
-po realizácií obchodu alebo po pominutí aktuálnosti ním zadanej ponuky túto zrušiť a to najneskôr do 2 hodín po vzniknutí tejto skutočnosti
-po realizácií obchodu, alebo po pominutí aktuálnosti zadného dopytu tento zrušiť a to najneskôr do 2 hodín po vzniknutí tejto skutočnosti
-zadávať na informačný server len aktuálne a reálne ponuky a dopyty
-neposkytovať pridelené meno užívateľa a heslo tretím osobám
-uhradiť sprostredkovateľovi odplatu za sprostredkovanie podľa článku IV. tejto zmluvy a odmenu za nadštandartné služby podľa platného sadzobníka poplatkov.

2.Záujemca má právo okamžite odstúpiť od zmluvy v prípade, ak sprostredkovateľ poruší článok II. bod 2. tejto zmluvy.

3.Záujemca sa zaväzuje, že neposkytne tretím osobám užívateľské meno a heslo, ktoré mu bolo pridelené podľa tejto zmluvy.

4.Záujemca sa zaväzuje, že ak dôjde k porušeniu článku III. bodu 3 tejto zmluvy , zavinením zamestnanca záujemcu alebo inej osoby, neodkladne po tomto zistení bude o tejto skutočnosti informovať sprostredkovateľa a požiada ho o pridelenie nového užívateľského mena a hesla.
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5    ďalej ďalej
 
Zdroje: Sabo, M. : Právne formy podnikateľských vzťahov, Vydavateľstvo IURA Edition, 2001, Šíbl, D. : Veľká ekonomická encyklopédia, Vydavateľstvo SPRINT, 2002, Empiria.sk, Infomeat.sk
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.