referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Beáta
Utorok, 28. júna 2022
Zmluva o sprostredkovaní
Dátum pridania: 25.01.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: lajko6
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 937
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 8.2
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 13m 40s
Pomalé čítanie: 20m 30s
 
Článok IV. Cena za sprostredkovanie
1.Záujemca a sprostredkovateľ sa dohodli, že záujemca zaplatí sprostredkovateľovi odmenu za sprostredkovanie, ako je dané nižšie :

1.1Poplatok za registráciu záujemcu na informačnom serveri :780,- Sk bez DPH
( uvedená suma zahŕňa administratívne poplatky za registráciu záujemcu a 2 – mesačné sprístupnenie informačného servera zdarma ! )

1.2 Poplatok za mesačné sprístupnenie informačného servera :990,- Sk bez DPH

2.Poplatok za registráciu záujemcu podľa článku IV. bodu 1.1 tejto zmluvy ja splatná na účet záujemcu do štyroch dní od podpisu zmluvy o sprostredkovaní.

3.Poplatok za mesačné sprístupnenie informačného sevrera podľa článku IV. bodu 1.2 tejto zmluvy je splatná na účet sprostredkovateľa vopred. Fakturačné obdobie je kalendárny mesiac. Faktúru za fakturačné obdobie zašle sprostredkovateľ záujemcovi do 20-teho dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca. Faktúra bude obsahovať položky podľa tejto zmluvy a položky za objednané nadštandartné služby v uplynulom mesiaci podľa platného sadzobníka osobitných poplatkov.

Článok V. Doba trvania a výpovedná doba
1. Táto zmluva sa uzatvára účastníkmi na dobu neurčitú.

2. Výpovedná doba pre obe zmluvné strany je jeden kalendárny mesiac, bez udania dôvodu. Výpoveď musí mať písomnú formu.

3. Výpovedná doba začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení písomnej výpovede.

Článok VI. Záverečné ustanovenia
1.Pokiaľ nie je v tejto zmluve stanovené inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce príslušnými ustanoveniami Obchodného Zákonníka.

2.Táto zmluva je vyhotovená na troch stranách v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.

3.Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami, ktoré sú potvrdené obidvoma zmluvnými stranami .

4.Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.

5.Zmluvné strany prehlasujú, že sa s touto zmluvou dôkladne oboznámili, rozumejú jej a na znak súhlasu s ňou ju zo slobodnej vôle a nie za mimoriadne nevýhodných podmienok podpisujú.

Príloha
-Fotokópia: Výpis z Obchodného registra alebo Živnostenský list
-Iný doklad preukázajúci druh podnikania


V ..........................................., dňa ............................................................................... ....................................................
sprostredkovateľ                                  záujemca
 
späť späť   3  |  4  |   5   
 
Zdroje: Sabo, M. : Právne formy podnikateľských vzťahov, Vydavateľstvo IURA Edition, 2001, Šíbl, D. : Veľká ekonomická encyklopédia, Vydavateľstvo SPRINT, 2002, Empiria.sk, Infomeat.sk
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.