Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Zmluva o sprostredkovaní

Tento typ zmluvy je a bude jedným z najrozšírenejších typov zmlúv v našich zmluvných vzťahoch. Zmluvou o sprostredkovaní sa sprostredkovateľ zaväzuje, že bude vyvíjať činnosť smerujúcu k tomu, aby záujemca mal príležitosť uzavrieť určitú zmluvu s treťou osobou, a záujemca sa zaväzuje za tieto úkony zaplatiť sprostredkovateľovi odplatu – províziu.

Povinnosťou sprostredkovateľa je bez zbytočného odkladu oznamovať záujemcovi dôležité okolnosti pre jeho rozhodovanie o uzatvorení zmluvy o sprostredkovaní a záujemca je zase povinný oznamovať sprostredkovateľovi skutočnosti, ktoré majú pre neho rozhodujúci význam pre uzavretie tejto zmluvy. Je ďalej povinný pre potreby záujemcu uschovať doklady, ktoré nadobudol v súvislosti so sprostredkovateľskou činnosťou, a to po dobu, po ktorú tieto doklady môžu byť dôležité pre ochranu záujmov záujemcu. Ak záujemca požiada o údaje potrebné na posúdenie dôveryhodnosti osoby, s ktorou sprostredkovateľ navrhuje uzavrieť zmluvu, je zo zákona povinný mu vyhovieť.

Sprostredkovateľ sprostredkúva obchody v mene a na účet záujemcu, ale neuzatvára ich. Za svoju činnosť získava odmenu províziu. Sprostredkovateľ pôsobí na zahraničnom trhu, kde má vybudované kontakty, pretože je miestny občan. Pozná jazyk i zvyklosti trhu. Je s ním v dennom kontakte, a preto môže pre dodávateľa zaobstarávať informácie o vývoji trhu, vývoji cien na ňom, o konkurencii, o zákonných ustanoveniach a pod. ak má vhodný materiál môže poskytovať zákazníkom kvalifikované informácie, môže pomáhať riešiť reklamácie a dohliadať na pohľadávky dodávateľa a ich úhradu. Sprostredkovateľ neurčuje ceny a podmienky dodávok, nefakturuje a neinkasuje, ak na to nemá vyslovene splnomocnenie.

Odmeňovanie za poskytované služby sa upravuje ustanoveniami zmluvy. Sprostredkovateľovi vzniká nárok na províziu až uzavretím sprostredkovateľskej zmluvy. Ak by podľa zmluvy vznikol nárok na províziu až po splnení záväzku treťou osobou, vzniká sprostredkovateľovi tento nárok aj v prípade, ak by záväzok tretej osoby voči záujemcovi zanikol alebo splnenie záväzku tretej osoby sa oddialilo z dôvodu, za ktorý zodpovedá záujemca. Ak by provízia alebo jej výška nebola v zmluve zreteľne určená, prislúcha sprostredkovateľovi provízia, ktorá je obvyklá pri podobných zmluvách v čase jej uzatvorenia a sprostredkovania. Provízia mu neprislúcha, ak zmluva s treťou osobou bola uzatvorená bez jeho súčinnosti alebo ak v rozpore so zmluvou bol činný ako sprostredkovateľ aj pre osobu, s ktorou uzavrel sprostredkovateľskú zmluvu.

Právny nárok na náhradu nákladov spojených so sprostredkovaním prichádza do úvahy okrem provízie iba v tom prípade, ak táto úhrada bola v zmluve výslovne určená. Inak je súčasťou dohodnutej provízie za poskytované úkony.

Sprostredkovateľ v tejto zmluve neurčí za splnenie záväzku tretích osôb, s ktorými sprostredkoval uzavretie zmluvy. Nesmie však navrhovať záujemcovi uzavretie zmluvy s osobou, o ktorej vie alebo musí vedieť, že je u nej dôvodná pochybnosť, že riadne a včas splní svoje záväzky so sprostredkovateľskej zmluvy.

Zánik tejto zmluvy je viazaný na ukončenie lehoty stanovenej zmluve, resp. tým, že ktorákoľvek zo strán ju vypovie vo forme oznámenia druhej strany. I po jej časovom uskutočnení sprostredkovateľovi tu zostávajú práva na províziu, ak s treťou osobou uzavrel zmluvu, ktorá bola predmetom jeho sprostredkovateľskej činnosti.

Záujemca môže so sprostredkovateľom uzatvoriť zmluvu o obchodnom zastúpení, v ktorej sa obchodný zástupca zaväzuje sústavne sprostredkúvať pre zastúpeného uzatváranie kúpnych zmlúv na istý druh tovaru v určenej územnej oblasti a zastupovaný sa zaväzuje za sprostredkovanie obchodu odmenu – províziu.
Charaktaristika spoločnosti Crystal s. r. o.

Meno spoločnosti : Crystal s. r. o.
Právna forma : Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo spoločnosti : Komenského 55, Banská Štiavnica 735 35
Tel./Fax : 048/ 5987 442
IČO: 35 881 618
DIČ : 560806 4657
Vznik : 1. 1. 2000
Počet zamestanancov: 40
Spoločnosť Crystal s. r. o. sídliaca v Banskej Štiavnici ( Stredné Slovensko ) je pomerne mladá spoločnosť, pôsobiaca na slovenskom trhu od roku 2000. Napriek tomu si kvalitou svojich výrobkov získala dobré meno a široký okruh zákazníkov. Má 40 zamestnancov a zameriavajú sa na výrobu brúseného kryštálového skla pre domáci trh, kde dosahuje vynikajúce výsledky predaja.

Medzi dlhodobé ciele spoločnosti Crystal s. r. o. patria aj rozsiahle zahranično – obchodné aktivity a spoločnosť je dostatočne finančne a personálne pripravená na ich vykonávanie, no napriek týmto skutočnostiam sa Crystal s. r. o. rozhodla využiť jednu z možností nepriameho predaja – sprostredkovateľa. Rozhodla sa z toho dôvodu, že nemá dostatok skúseností so zahranično – obchodnými aktivitami.

Zo širokej palety sprostredkovateľských spoločností sa spoločnosť Crystal s. r. o. rozhodla pre českú spoločnosť InfoMeat s. r. o., ktorá má vlastnú pobočku sídliacu na Slovensku v Lemešanoch. Vybrala si túto spoločnosť z toho dôvodu, že v prvom rade by chcela preraziť svojimi výrobkami na český trh. InfoMeat s. r.o. ako sprostredkovateľ kúpy a predaja disponuje potrebnými informáciami týkajúce sa českého trhu a jeho hlavnou úlohou je vyhladanie potenciálnych zákazníkov cez vlastný internetový informačný systém a informovať spoločnosť Crystal s. r. o. o možných záujemcoch.

Zmluva o sprostredkovaní sa skladá zo 6 článkov :
Článok I. Predmet zmluvy
Článok II. Práva a povinnosti sprostredkovateľa
Článok III. Práva a povinnosti záujemcu
Článok IV. Cena za sprostredkovanie
Článok V. Doba trvania a výpovedná doba
Článok VI. Záverečné ustanovenia

Článok I. Predmet zmluvy
V článku I. sa sprostredkovateľ zaväzuje, že bude vyvíjať činnosť smerujúcu k tomu, aby záujemca mal príležitosť uzavrieť určitú zmluvu s treťou osobou a záujemca sa zaväzuje zaplatiť sprostredkovateľovi odplatu za sprostredkovanie.

Článok II. Práva a povinnosti sprostredkovateľa
Článok II. obsahuje práva a povinnosti sprostredkovateľa, z najdôležitejších spomeniem :

Sprostredkovateľ má povinnosť:
-sprístupniť záujemcovi informačný server pridelením mena užívateľa a hesla
-na požiadanie záujemcu zverejňovať jeho ponuky a dopyt na informačnom servere prostredníctvom správcu systému
-na požiadanie záujemcu obstarať ponuky alebo dopyty ostatných záujemcov, ktorí sú členmi informačného systému
-na základe sprístupnenia informačného serveru zabezpečiť záujemcovi možnosť uzatvorenia zmluvy o nákupe alebo predaji s treťou osobou
-zabezpečovať prevádzku a údržbu informačného servera

Sprostredkovateľ má právo :
- okamžite zrušiť sprístupnenie informačného servera pre záujemcu, ak tento poruší svoje záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy

- sprostredkovateľ má právo si uplatniť voči záujemcovi zmluvnú pokutu až do výšky 50.000,- Sk v prípade, porušenia záväzkov záujemcu uvedené v tejto zmluve. Zmluvná pokuta je splatná do 14 dní od zistenia porušenia záväzkov zájemcu uvedené v článku III. bodu 3 tejto zmluvy.
Článok III. Práva a povinnosti záujemcu

Povinnosti záujemcu :
-predkladať jednotlivé ponuky a dopyty :
a) samostatne - prostredníctvom informačného servera,
b) telefónom alebo faxom - prostredníctvom správcu systému
-po realizácií obchodu alebo po pominutí aktuálnosti ním zadanej ponuky túto zrušiť a to najneskôr do 2 hodín po vzniknutí tejto skutočnosti
-po realizácií obchodu, alebo po pominutí aktuálnosti zadného dopytu tento zrušiť a to najneskôr do 2 hodín po vzniknutí tejto skutočnosti
-zadávať na informačný server len aktuálne a reálne ponuky a dopyty
-neposkytovať pridelené meno užívateľa a heslo tretím osobám
-uhradiť sprostredkovateľovi odplatu za sprostredkovanie podľa článku IV. tejto zmluvy a odmenu za nadštandartné služby podľa platného sadzobníka poplatkov.

Práva záujemcu :
- záujemca má právo okamžite odstúpiť od zmluvy v prípade, ak sprostredkovateľ poruší článok II. bod 2. tejto zmluvy, t. j. povinnosti sprostredkovateľa


Článok IV. Cena za sprostredkovanie
Článok obsahuje sprostredkovateľovu odmenu – províziu, za sprostredkovanie nákupu alebo predaja, ďalej obsahuje výšku ceny poplatku za registráciu záujemcu na informačnom serveri a poplatok za sprístupnenie uvedeného servera.

Článok V. Doba trvania a výpovedná doba
V tomto článku je uvedená doba trvania zmluvy o sprostredkovaní a jej výpovedná doba platná pre obe zmluvné strany.

Článok VI. Záverečné ustanovenia
Obsahuje záverečné ustanovenia týkajúce sa zmluvy ako napríklad dátum nadobudnutia platnosti a účinnosti, prehlásenie zmluvných strán o tom že boli riadne oboznámené s obsahom zmluvy a iné.
Zmluva o sprostredkovaní predaja a nákupu
( podľa §§ 642-651 Obchodného zákonníka)


Uzatvorená medzi :

Názov : Crystal s. r. o.
Ulica / číslo: Komenského 55
Mesto / Obec : Banská Štiavnica, 735 35
V zastúpení / funkcia : Ing. Peter Bohranovský
Telefón : 048/ 5987 442
0905 556 123 Fax : 048/ 5987 442
IČO: 35 881 618
DIČ : 560806 4657
Peňažný ústav : VÚB a. s. číslo účtu : 63 013 85 / 4565


ďalej uvádzaný ako záujemca

a

InfoMeat, s. r. o.
Budova Jednoty SD 284
082 03 Lemešany

V zastúpení : Ing. Stanislav Faybík – konateľ
RNDr. Marián Köry - konateľ

IČO: 36 481 718
DIČ: 36 481 718
Peňažný ústav:UniBanka, a.s. číslo účtu : 65 026 85 / 1200

ďalej uvádzaný ako sprostredkovateľ

uzatvárajú podľa ustanovení §§ 642-651 Obchodného zákonníka túto sprostredkovateľskú zmluvu :


Článok I. Predmet zmluvy
1.Zmluvou o sprostredkovaní sa sprostredkovateľ zaväzuje, že bude vyvíjať činnosť smerujúcu k tomu, aby záujemca mal príležitosť uzavrieť určitú zmluvu s treťou osobou a záujemca sa zaväzuje zaplatiť sprostredkovateľovi odplatu za sprostredkovanie.

Článok II. Práva a povinnosti sprostredkovateľa
2.Sprostredkovateľ sa zaväzuje prevádzkovať internetový informačný systém na webovej internetovej stránke : ( ďalej len „ informačný server „ ).

3.Sprostredkovateľ sa zaväzuje:
-sprístupniť záujemcovi informačný server pridelením mena užívateľa a hesla
-na požiadanie záujemcu zverejňovať jeho ponuky a dopyt na informačnom servere prostredníctvom správcu systému
-na požiadanie záujemcu obstarať ponuky alebo dopyty ostatných záujemcov, ktorí sú členmi informačného systému
-na základe sprístupnenia informačného serveru zabezpečiť záujemcovi možnosť uzatvorenia zmluvy o nákupe alebo predaji s treťou osobou
-zabezpečovať prevádzku a údržbu informačného servera

4.Sprostredkovateľ nezodpovedá za realizáciu a vyplnenie zmluvy vyplývajúcej z príležitosti, ktorú zabezpečil záujemcovi.

5.Sprostredkovateľ nezodpovedá za dohodnutú formu platby a je uskutočnenie, ktorú si dohodne a zabezpečí sám záujemca na základe príležitosti o uzavretie zmluvy, ktorú záujemcovi poskytne sprostredkovateľ.

6.Sprostredkovateľ má právo okamžite zrušiť sprístupnenie informačného servera pre záujemcu, ak tento poruší článok III. bodu 1. tejto zmluvy.

7.Sprostredkovateľ má právo si uplatniť voči záujemcovi zmluvnú pokutu až do výšky 50.000,- Sk v prípade, porušenia článku III. bodu 3 tejto zmluvy. Zmluvná pokuta je splatná do 14 dní od zistenia porušenia článku III. bodu 3 tejto zmluvy.

8.Sprostredkovateľ si nebude uplatňovať voči záujemcovi zmluvnú pokutu podľa článku II. bodu 6 tejto zmluvy, pokiaľ záujemca bude postupovať podľa článku III. bodu 4 tejto zmluvy a bude o tejto skutočnosti informovať sprostredkovateľa skôr ako upozorní sprostredkovateľ záujemcu na túto skutočnosť.

Článok III. Práva a povinnosti záujemcu
1.Záujemca sa zaväzuje :
-predkladať jednotlivé ponuky a dopyty :
a) samostatne - prostredníctvom informačného servera,
b) telefónom alebo faxom - prostredníctvom správcu systému
-po realizácií obchodu alebo po pominutí aktuálnosti ním zadanej ponuky túto zrušiť a to najneskôr do 2 hodín po vzniknutí tejto skutočnosti
-po realizácií obchodu, alebo po pominutí aktuálnosti zadného dopytu tento zrušiť a to najneskôr do 2 hodín po vzniknutí tejto skutočnosti
-zadávať na informačný server len aktuálne a reálne ponuky a dopyty
-neposkytovať pridelené meno užívateľa a heslo tretím osobám
-uhradiť sprostredkovateľovi odplatu za sprostredkovanie podľa článku IV. tejto zmluvy a odmenu za nadštandartné služby podľa platného sadzobníka poplatkov.

2.Záujemca má právo okamžite odstúpiť od zmluvy v prípade, ak sprostredkovateľ poruší článok II. bod 2. tejto zmluvy.

3.Záujemca sa zaväzuje, že neposkytne tretím osobám užívateľské meno a heslo, ktoré mu bolo pridelené podľa tejto zmluvy.

4.Záujemca sa zaväzuje, že ak dôjde k porušeniu článku III. bodu 3 tejto zmluvy , zavinením zamestnanca záujemcu alebo inej osoby, neodkladne po tomto zistení bude o tejto skutočnosti informovať sprostredkovateľa a požiada ho o pridelenie nového užívateľského mena a hesla.
Článok IV. Cena za sprostredkovanie
1.Záujemca a sprostredkovateľ sa dohodli, že záujemca zaplatí sprostredkovateľovi odmenu za sprostredkovanie, ako je dané nižšie :

1.1Poplatok za registráciu záujemcu na informačnom serveri :780,- Sk bez DPH
( uvedená suma zahŕňa administratívne poplatky za registráciu záujemcu a 2 – mesačné sprístupnenie informačného servera zdarma ! )

1.2 Poplatok za mesačné sprístupnenie informačného servera :990,- Sk bez DPH

2.Poplatok za registráciu záujemcu podľa článku IV. bodu 1.1 tejto zmluvy ja splatná na účet záujemcu do štyroch dní od podpisu zmluvy o sprostredkovaní.

3.Poplatok za mesačné sprístupnenie informačného sevrera podľa článku IV. bodu 1.2 tejto zmluvy je splatná na účet sprostredkovateľa vopred. Fakturačné obdobie je kalendárny mesiac. Faktúru za fakturačné obdobie zašle sprostredkovateľ záujemcovi do 20-teho dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca. Faktúra bude obsahovať položky podľa tejto zmluvy a položky za objednané nadštandartné služby v uplynulom mesiaci podľa platného sadzobníka osobitných poplatkov.

Článok V. Doba trvania a výpovedná doba
1. Táto zmluva sa uzatvára účastníkmi na dobu neurčitú.

2. Výpovedná doba pre obe zmluvné strany je jeden kalendárny mesiac, bez udania dôvodu. Výpoveď musí mať písomnú formu.

3. Výpovedná doba začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení písomnej výpovede.

Článok VI. Záverečné ustanovenia
1.Pokiaľ nie je v tejto zmluve stanovené inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce príslušnými ustanoveniami Obchodného Zákonníka.

2.Táto zmluva je vyhotovená na troch stranách v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.

3.Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami, ktoré sú potvrdené obidvoma zmluvnými stranami .

4.Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.

5.Zmluvné strany prehlasujú, že sa s touto zmluvou dôkladne oboznámili, rozumejú jej a na znak súhlasu s ňou ju zo slobodnej vôle a nie za mimoriadne nevýhodných podmienok podpisujú.

Príloha
-Fotokópia: Výpis z Obchodného registra alebo Živnostenský list
-Iný doklad preukázajúci druh podnikania


V ..........................................., dňa ............................................................................... ....................................................
sprostredkovateľ                                  záujemca

Zdroje:
Sabo, M. : Právne formy podnikateľských vzťahov, Vydavateľstvo IURA Edition, 2001 -
Šíbl, D. : Veľká ekonomická encyklopédia, Vydavateľstvo SPRINT, 2002 -
Empiria.sk - www.empiria.sk/Profil.html
Infomeat.sk - www.infomeat.sk

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk